594/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Asiakirjan lähettäminen
1 §

Haastehakemus, vastaus ja muu sellainen asiakirja, jonka asianomainen voi lähettää yleiselle tuomioistuimelle postitse, saadaan toimittaa yleiselle tuomioistuimelle myös lähettämällä se telekopiona tai sähköpostina taikka automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tuomioistuimen käyttämään tietojärjestelmään (sähköinen viesti).

Oikeusministeriö voi myöntää asianomaiselle luvan toimittaa haastehakemuksessa esitettävät tiedot automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen käräjäoikeuden käyttämään tietojärjestelmään.

2 §

Muuna kuin telekopiona tuomioistuimelle toimitetussa sähköisessä viestissä tulee olla selvitys siitä, mihin oikeudenkäyntiasiamiehen toimivalta perustuu. Tällöin asiamiehen ei tarvitse esittää päämiehen omakätisesti allekirjoittamaa valtakirjaa, ellei tuomioistuin niin määrää.

3 §

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi tuomioistuimelle silloin, kun se on tuomioistuimen käytettävissä vastaanottolaitteessa siten, että se on tulostettavissa, tai kun automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tehty hakemus on saapunut tuomioistuimen käyttämään tietojärjestelmään.

Jos 1 momentissa mainitusta ajankohdasta ei ole selvitystä, tuomioistuimelle tullut sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajankohdasta esitetään luotettava selvitys.

Käräjäoikeuden asian käsittelyssä pyytämän vastauksen, kirjallisen lausuman ja muun asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu toimenpide on suoritettu määräajan viimeisen päivän aikana.

4 §

Asiakirjan toimittaminen tuomioistuimelle sähköisenä viestinä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

5 §

Jos tuomioistuimelle toimitetusta sähköisestä viestistä puuttuu selvitys suoritetusta leimaverosta tai jos sähköisenä viestinä lähetetty asiakirja on esitettävä alkuperäisenä taikka jos viestin muodossa on muu puutteellisuus, lähettäjälle on varattava tilaisuus poistaa puute, jollei se ole tarpeetonta.

6 §

Asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, kun tuomioistuimelle saapuneessa sähköisessä viestissä on sellaiset tiedot, että tuomioistuin voi ottaa yhteyttä viestin lähettäjään epäillessään sähköisenä viestinä lähetetyn asiakirjan alkuperäisyyttä.

Asian käsittely tuomioistuimessa
7 §

Tuomioistuimen on tulostettava sähköisenä viestinä vastaanottamansa asiakirja, jos se on tarpeen arkistointia koskevien säännösten tai määräysten mukaan.

8 §

Käräjäoikeus voi riita-asiassa antaa muun kuin haasteen tiedoksi myös lähettämällä sen asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen ilmoittamallaan tavalla.

Käräjäoikeus voi riita-asiassa allekirjoittaa haasteen ja sähköisenä viestinä lähetettävän asiakirjan myös koneellisesti.

Asian käsittely käräjäoikeudessa on järjestettävä siten, että jälkeenpäin on todennettavissa, kuka tuomioistuimessa vastaa kustakin asian käsittelyyn liittyvästä toimenpiteestä.

Tarkemmat säännökset
9 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanemisesta voidaan antaa asetuksella.

Voimaantulo
10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

HE 79/93
LaVM 11/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.