591/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Alioikeusuudistukseen liittyviä lakeja koskevat siirtymäsäännökset
1 §

Sen estämättä, mitä alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain (1417/92) 1 §:ssä säädetään, sovelletaan pykälässä mainittuihin lakeihin sisältyviä riita-asiain vireillepanoa, valmistelua ja valmistelun yhteydessä pidettävää pääkäsittelyä koskevia säännöksiä jo 1 päivästä lokakuuta 1993 käsiteltäessä sellaista riita-asiaa, jota koskeva haastehakemus on toimitettu tuomioistuimeen 1 päivänä lokakuuta tai sen jälkeen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske riita-asiaa, johon sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:ää sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (595/93).

2 §

Riita-asia, jossa haastehakemus on toimitettu tuomioistuimeen ennen 1 päivää lokakuuta 1993, käsitellään alioikeudessa noudattaen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita menettelysäännöksiä. Tällainen asia käsitellään kuitenkin 1 päivästä joulukuuta 1993 oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1, 2 tai 3 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa. Jos asianosaiset suostuvat tai jos asia on sillä tavoin selvä kuin oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 15 §:n 1 momentissa säädetään, käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asia on lykätty odottamaan jonkin toisen asian ratkaisemista tai se on alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain voimaan tultua palautettu muutoksenhakutuomioistuimesta alioikeuteen, asia käsitellään kuitenkin noudattaen 1 päivänä joulukuuta 1993 voimaan tulleita säännöksiä. Asia, jossa takaisinsaantihakemus on toimitettu tuomioistuimeen 1 päivänä lokakuuta 1993 tai sen jälkeen, käsitellään noudattaen 1 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä.

3 §

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 §:n 2 momenttia, sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1052/91), sovelletaan asiaan, jossa alioikeuden tuomio on julistettu tai annettu 1 päivänä joulukuuta 1993 tai sen jälkeen.

4 §

Jos riita-asiaa koskeva haaste, johon liittyvä haastehakemus on toimitettu tuomioistuimeen ennen 1 päivää lokakuuta 1993, saadaan annetuksi vastaajalle tiedoksi vasta alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain voimaantulon jälkeen, asian katsotaan tulleen vireille 1 päivänä joulukuuta 1993.

5 §

Asia, jossa on haettu maksamismääräystä ennen 1 päivää joulukuuta 1993, käsitellään loppuun noudattaen maksamismääräyslain ja -asetuksen säännöksiä.

6 §

Asia, jossa maistraatilta on ennen 1 päivää joulukuuta 1993 haettu lainhakua, häätöä, virka-apua tai turvaamistointa, siirtyy mainittuna päivänä käsiteltäväksi siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiiriin kuuluvalla paikkakunnalla maistraatti sijaitsi. Käräjäoikeudessa asian käsittelee yksi lainoppinut jäsen noudattaen soveltuvin osin ennen 1 päivää joulukuuta 1993 voimassa olleita menettelysäännöksiä.

Asia, jossa lääninhallitukselta on ennen 1 päivää joulukuuta 1993 haettu lainhakua, häätöä, virka-apua tai turvaamistointa, käsitellään loppuun lääninhallituksessa noudattaen ennen mainittua päivää voimassa olleita säännöksiä.

7 §

Kihlakunnantuomari tai raastuvanoikeuden pormestari voi 1 päivästä lokakuuta 1993 määrätä notaarin ja kansliahenkilökuntaan kuuluvan suorittamaan 1 §:ssä tarkoitettuun lainkäyttöön liittyviä tehtäviä siten kuin käräjäoikeuslaissa (581/93) ja -asetuksessa (582/93) säädetään.

Laamanni voi 1 päivästä joulukuuta 1993 määrätä kaksi kuukautta toimessaan olleen notaarin käsittelemään ja ratkaisemaan maistraatista käräjäoikeuteen siirretyn lainhakua, häätöä ja virka-apua koskevan asian.

8 §

Sellaiselle hovioikeuden auskultantille, joka on ennen 1 päivää joulukuuta 1993 ollut tuomiokunnassa notaarina puoli vuotta, on varatuomarin arvonimen saamiseksi järjestettävä tuomiokunnan sijaan tulleessa käräjäoikeudessa mahdollisuus suorittaa tuomiokuntain hoidosta annetun asetuksen 19 d §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tehtävät.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle hovioikeuden auskultantille ja sellaiselle hovioikeuden auskultantille, joka on lopettanut harjoittelunsa ennen 1 päivää joulukuuta 1993, myönnetään varatuomarin arvonimi ennen mainittua ajankohtaa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Eräisiin voimassa oleviin alioikeutta koskeviin säännöksiin liittyvät siirtymäsäännökset
9 §

Mitä laissa, asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään:

1) kihlakunnanoikeudesta tai raastuvanoikeudesta taikka tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden kansliasta, koskee alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain voimaan tultua käräjäoikeutta tai sen kansliaa;

2) jonkin tietyn paikkakunnan kihlakunnanoikeudesta tai raastuvanoikeudesta, koskee alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain voimaan tultua sitä käräjäoikeutta, joka on tullut sanotun kihlakunnanoikeuden tai raastuvanoikeuden sijaan;

3) asian käsittelemisestä maalla tai kaupungissa, koskee alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain voimaan tultua asian käsittelemistä sellaisessa käräjäoikeudessa, joka on tullut tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden sijaan; sekä

4) tuomarin, tuomioistuimen puheenjohtajan, kihlakunnantuomarin, pormestarin tai raastuvanoikeuden lainoppineen jäsenen toimivallasta antaa määräys tai päätös, tarkoittaa alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain voimaan tultua käräjäoikeuden määräystä tai päätöstä silloin, kun käräjäoikeudessa on vain puheenjohtaja.

Jos laissa, asetuksessa tai päätöksessä viitataan säännökseen tai siinä muutoin tarkoitetaan säännöstä, joka on korvattu alioikeusuudistukseen liittyvien lakien voimaanpanosta annetussa laissa mainittuihin lakeihin sisältyvällä säännöksellä, on säännöksen asemesta sovellettava sen tilalle tullutta uutta säännöstä.

Ulosotonhaltijan tehtävät, siltä osin kuin ne koskevat vieraassa valtiossa annetun tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi Luganossa 16 päivänä syyskuuta 1988 tehdyn tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen mukaisesti, siirtyvät yleiselle alioikeudelle.

10 §

Jos määräaika on ollut laskettava eri tavoin kihlakunnanoikeuden ja raastuvanoikeuden tuomiopiirissä, noudatetaan sellaisessa käräjäoikeudessa, joka on muodostettu kihlakunnanoikeudesta ja raastuvanoikeudesta, sitä määräaikaa, joka on pitempi.

11 §

Käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiiriin kuuluu alueita aikaisemmasta tuomiokunnasta, käsitellään sellaiset lainhuudatus- ja kiinnitysasiat, joissa ei vielä sovelleta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain (353/87) säännöksiä, noudattaen lainhuudatus- ja kiinnitysasiain käsittelystä tuomiokunnan arkistossa annetun lain (1052/45) ja sen soveltamisesta annetun asetuksen (1053/45) säännöksiä.

12 §

Jos muualla laissa kuin vekselilain (242/32) 71 §:n 1 momentissa ja shekkilain (244/32) 53 §:n 1 momentissa säädetään määräaika sille, minkä ajan kuluessa kanne riita-asiassa on pantava vireille tai vaatimusta koskeva haaste on annettava tiedoksi, katsotaan määräaikaa tämän lain voimaan tultua noudatetuksi silloin, kun kanne on määräajan kuluessa pantu vireille siten kuin oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 1 §:ssä, sellaisena kuin se on 3 §:ssä mainitussa laissa, säädetään.

13 §

Jos laissa on säännös tiedoksiantamisesta siten kuin haasteesta tai kirjallisesta haasteesta säädetään, tarkoittaa säännös tämän lain voimaan tultua tiedoksiantamista siinä järjestyksessä kuin oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 4 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1056/91), säädetään. Kun tuomioistuin tai muu viranomainen huolehtii tiedoksiannosta, tiedoksianto voidaan toimittaa myös siten kuin saman luvun 3 §:ssä, sellaisena kuin se on muutettuna 1 §:n 2 momentissa ja tässä pykälässä mainituilla laeilla, säädetään.

Voimaantulo
14 §

Tämä laki tulee voimaan 9 §:n 3 momenttia lukuun ottamatta 1 päivänä lokakuuta 1993. Lain 9 §:n 3 momentti tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

HE 79/93
LaVM 11/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.