570/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8 §:n 3 momentin 13 kohta ja 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 3 momentin 13 kohta 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa laissa (125/88) ja 5 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (55/85), seuraavasti:

8 §

Vuosituloksi ei lueta:


13) lasten kotihoidon tuesta annetun lain (797/92) mukaista lasten kotihoidon tukea eikä osittaista kotihoidon tukea; eikä


Työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta taikka muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä. Työtuloksi katsotaan myös perhehoitajalaissa (312/92) tarkoitetulle perhehoitajalle maksettu palkkio ja sosiaalihuoltolain 27 b §:ssä tarkoitettuun omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuva hoitopalkkio, työttömyysturvalain (602/84) mukainen työttömyyspäiväraha sekä työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha tai tähän rinnastettava vuodelta tai sitä lyhyemmältä ajalta maksettava ansionmenetyksen korvaus.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Lain voimaan tullessa maksussa oleva vanhuksen, vammaisen ja pitkäaikaissairaan kotihoidon tuki, jota maksetaan 30 päivänä kesäkuuta 1993 ja joka tarkistetaan omaishoidon tueksi, otetaan tulona huomioon, kun rintamasotilaseläkettä tarkistetaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 tai sen jälkeen 12 §:n perusteella.

HE 73/93
StVM 13/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.