541/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1993

Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 22 §:n ja 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu lainkohta 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89) ja viimeksi mainitut lainkohdat 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89):

Määritelmät
1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) öljyjätteellä kokonaan tai osittain mineraaliöljystä tai synteettisestä öljystä koostuvaa käytettyä voiteluainetta tai teollisuusöljyä taikka muuta öljyä, josta on tullut sopimatonta siihen käyttöön, mihin se alunperin oli tarkoitettu; liitteessä 1 on luettelo tässä päätöksessä tarkoitetuista öljyjätteistä;

2) öljyjätehuollolla öljyjätteen keräystä, kuljetusta, varastointia, hyödyntämistä ja käsittelyä;

3) öljyjätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön öljyjätteen sisältämä aine tai energia;

4) öljyjätteen uudistamisella toimintaa, jossa öljyjätteestä valmistetaan perusöljyä poistamalla siitä epäpuhtaudet ja lisäaineet;

5) öljyjätteen polttamisella öljyjätteen käyttämistä polttoaineena siten, että tuotettu lämpö otetaan talteen;

6) öljyjätteen käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on öljyjätteeen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen;

7) öljyjätteen keräämisellä toimintaa, jolla öljyjäte siirretään öljyjätettä hyödyntävän tai käsittelevän yrityksen, kunnan tai muun yhteisön haltuun.

Öljyjätehuollon tavoitteet
2 §

Öljyjäte on uudistettava, jos se on teknisesti, taloudellisesti ja järjestelyjen kannalta mahdollista.

Jos öljyjätettä ei uudisteta siksi, että se ei ole 1 momentissa mainitusta syystä mahdollista, on öljyjäte poltettava ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttävällä tavalla tämän päätöksen mukaisesti, jos polttaminen on teknisesti, taloudellisesti ja järjestelyjen kannalta mahdollista.

Jos öljyjätettä ei uudisteta eikä polteta siksi, ettei se ole 1 ja 2 momentissa mainitusta syystä mahdollista, on öljyjäte käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle.

Öljyjätteen jättäminen tai toimittaminen asianmukaiseen paikkaan
3 §

Sen, jolla on hallussaan öljyjätettä, on jätettävä tai toimitettava se jätehuoltolain 19 §:ssä tarkoitettuun paikkaan varastoitavaksi, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

Öljyjätteen hyödyntämistä ja käsittelyä koskevat kiellot ja rajoitukset
4 §

Öljyjätettä ei saa johtaa vesistöön, mereen tai pohjaveteen eikä viemäriverkkoon.

Öljyjätettä ei saa hyödyntää tai käsitellä siten, että siitä aiheutuu maaperän pilaantumista tai sen vaaraa.

Öljyjätettä ja sen hyödyntämisessä tai käsittelyssä syntyvää jäännöstuotetta ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti.

5 §

Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin ja keräyksen aikana sekoittaa ongelmajätettä tai muuta ainetta, josta voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollolle. Myöskään eri öljyjätelaatuja ei saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään.

6 §

Polttoaineteholtaan 5 megawatin (MW) tai sitä pienemmässä voimalaitoksessa tai kattilalaitoksessa taikka muussa laitoksessa, jonka toiminnasta ei ole tehtävä ilmansuojelulaissa (67/82) tarkoitettua ilmoitusta, käytettävä polttoaine ei saa sisältää öljyjätettä.

Poltettaessa öljyjätettä 1 momentissa mainittua suuremmassa laitoksessa epäpuhtauksien pitoisuudet savukaasuissa saavat olla enintään liitteessä 2 olevien raja-arvojen mukaiset, ellei muualla ole säädetty tai määrätty pienempiä raja-arvoja.

7 §

Uudistettu öljy tai poltettava öljyjäte ei saa sisältää muuta ongelmajätettä tai muuta ainetta siinä määrin ja sellaisin pitoisuuksin, että siitä aiheutuu vaaraa terveydelle tai ympäristölle, eikä polyklooribifenyylejä ja polyklooriterfenyylejä (PCB ja PCT) enemmän kuin 10 ppm (mg/kg).

Käsiteltäessä sellaista öljyjätettä, jonka PCB- ja PCT-pitoisuus on suurempi kuin 10 ppm (mg/kg), on käsittelyyn oltava PCB- ja PCT-pitoisen jätteen käsittelyyn oikeuttava ongelmajätteiden käsittelylupa tai hyväksytty jätehuoltosuunnitelma.

Tiedonhankinta ja rekisteröinti
8 §

Yrityksen, kunnan ja muun yhteisön, joka tuottaa, kerää, hyödyntää tai käsittelee öljyjätettä enemmän kuin 500 litraa vuodessa, on pidettävä kirjaa öljyjätteen määrästä, laadusta, alkuperästä ja varastoinnista sekä jätteen lähettämisestä ja vastaanotosta sekä lähettämis- ja vastaanottopäivistä. Tiedot on pyydettäessä luovutettava öljyjätehuoltoa valvovalle viranomaiselle.

Yrityksen, kunnan taikka muun yhteisön, joka kerää tai pitää hallussaan öljyjätettä taikka hyödyntää tai käsittelee öljyjätettä, on luovutettava öljyjätehuoltoa valvovalle viranomaiselle tämän pyynnöstä öljyjätettä ja sen jäännöstuotteen jätehuoltoa koskevat tiedot.

Lääninhallituksen on pidettävä luetteloa öljyjätehuoltoa harjoittavista yrityksistä, kunnista ja muista yhteisöistä.

Tarkastukset
9 §

Ympäristönsuojelulautakunnan on vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettava öljyjätehuoltoa harjoittavan yrityksen, kunnan tai muun yhteisön öljyjätteen vastaanotto-, hyödyntämis- tai käsittelypaikka.

Voimaantulo
10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan öljyjätteen polton rajoittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (447/87).

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Hannu Laaksonen

LIITE 1

Luettelo öljyjätteistä

Moottoriöljyjäte
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyjäte
Lämmönsiirtoöljyjäte ml. muuntajaöljyjäte
Muu voiteluöljyjäte
Jäte öljyn- ja bensiininerottimesta
Poraus- ja leikkausöljyjäte
Öljyemulsiojäte
Voitelurasvajäte
Dieselöljyjäte
Polttoöljyjäte
Öljyinen vesi
Öljyiset sakat
Öljystä saastunut maa
Öljyiset trasselit
Muu öljypitoinen jäte

Aineiden raja-arvot ilmaan johdettavissa päästöissä poltettaessa öljyjätettä laitoksessa, jonka polttoaineteho on yli 5 MW


Aine           Raja-arvo
             mg/Nm3
Cd             0,2
Ni             1
Cr, Cu, V, Pb (yhteensä)  5
Kloorivety        100
Fluorivety         5
Rikkidioksidi     1 700
Hiukkaset (kokonais)   100

Nämä raja-arvot, joita öljyjätettä poltettaessa ei saa ylittää yksittäisissä mittauksissa, tarkoittavat mainittujen aineiden pitoisuuksia päästöissä normaaliolosuhteissa (273 K, 1 013 hPa) kuivassa savukaasussa muunnettuna 3 %:n happipitoisuuteen kaasun tilavuudesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.