530/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1256/92) 12 §:n 1 momentti, 27 §:n 2 momentti, 53 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §, 71 §:n 2 momentin o kohta, 113 §:n 1-3 momentti, 120 §:n 2 momentti, 208 §:n 1 momentti, 273 §:n 1 momentti ja 278 §:n 5 momentti, sekä

lisätään 30 §:ään uusi 6 momentti, 113 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti ja nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, 207 §:ään uusi 5 momentti ja 278 §:ään uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7-10 momentti siirtyvät 8-11 momentiksi, seuraavasti:

12 §
Maastoautot

1. M1-luokan auto ja kokonaismassaltaan enintään kahden tonnin N1-luokan auto katsotaan maastoautoksi (M1G- ja N1G-luokka), jos:

a) sen vähintään yksi etu- ja yksi taka-akseli on vetävä, jolloin yksi akselistoista voi olla irtikytkettävissä;

b) siinä on vähintään yksi tasauspyörästön lukitusmekanismi tai se on varustettu vastaavalla järjestelyllä;

c) sen laskennallinen mäennousukyky ilman perävaunua on vähintään 30 prosenttia; ja

d) se täyttää vähintään viisi seuraavista kuudesta ehdosta:

i) lähestymiskulma on vähintään 25°;

ii) jättökulma on vähintään 20°;

iii) ylityskulma on vähintään 20°;

iv) maavara etuakselin kohdalla on vähintään 180 mm;

v) maavara taka-akselin kohdalla on vähintään 180 mm; ja

vi) maavara akselien välillä on vähintään 200 mm.


27 §
Vähäpäästöinen auto

2. Ympäristöluokkaan I kuuluvalla autolla tarkoitetaan N2-, N3-, M2- ja M3-luokan autoa, jonka pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä 48 §:n 3 momentin ja jonka äänen voimakkuus ei ylitä 54 §:n 2 momentin raja-arvoja.

30 §
Hyväksymis- ja varmentamisjärjestelmät

6. Samoin katsotaan ajoneuvon rakenneosa ja varuste hyväksyttäväksi, jos se täyttää sitä koskevan vaatimustasoltaan E-sääntöä lievemmän EY-direktiivin vaatimukset ehdolla, että nämä vaatimukset vastaavat aiemman E-säännön vaatimustasoa.

53 §
Eräitä autoryhmiä koskevat poikkeukset pakokaasupäästörajoituksista

1. Edellä 46-48 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ei sovelleta:

a) muuttotavarana tullattuun autoon;

b) vientirekisteröitävään autoon;

c) ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaan autoon;

d) nopeuskilpailussa käytettävään henkilöautoon, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, autoa kilpailussa käytettäessä, kilpailuun tai katsastukseen mentäessä ja sieltä palattaessa;

e) perintönä tai testamentilla saatuun autoon; eikä

f) tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon.

2. Otto- tai dieselmoottorilla varustetun 1 momentissa tarkoitetun auton, sanotun momentin d kohdassa tarkoitettua autoa lukuun ottamatta, tulee pakokaasujen osalta täyttää:

a) E-säännön n:o 15/04 tai n:o 83 vaatimukset;

b) EY-direktiivin 70/220/ETY vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 83/351/ETY;

c) E-säännön n:o 49 vaatimukset, milloin on kysymys dieselmoottorilla varustetusta M2-, M3-, N2- tai N3-luokan autosta; tai

d) Yhdysvaltojen liittovaltiossa henkilöautoille mallivuodesta 1975 tai, milloin on kysymys N1-luokan autosta, kevyille kuorma-autoille mallivuodesta 1975 asetetut vaatimukset (Code of Federal Regulations, §86.075-8 tai §86.075-9) taikka, milloin on kysymys M2-, M3-, N2- tai N3-luokan autosta, raskaille dieselmoottoreille samasta mallivuodesta asetetut vaatimukset (Code of Federal Regulations, §86.075-11).


54 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa autossa on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta auton tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Auton äänen voimakkuus, mitattuna 4 momentissa tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä määrätyllä tavalla, ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) M1-luokan auto, jonka kokonaismassa on enintään
  3,5 tonnia                     77 dBA
b) M1-, M2- ja M3-luokan auto, jonka suurin sallittu
  kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia ja jonka
  moottorin teho on
- alle 150 kW                     80 dBA
- 150 kW tai suurempi                 83 dBA
c) N1- ja M2-luokan auto, jonka suurin sallittu
  kokonaismassa on
- enintään 2 tonnia                  78 dBA
- suurempi kuin 2 tonnia, mutta enintään
  3,5 tonnia                     79 dBA
d) N2- ja N3-luokan auto, jonka moottorin teho on
- pienempi kuin 75 kW                 81 dBA
- vähintään 75 kW mutta pienempi kuin 150 kW     83 dBA
- 150 kW tai suurempi                 84 dBA

2. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen raja-arvojen sijasta sovelletaan 1 päivänä lokakuuta 1995 tai sen jälkeen tyyppihyväksyttäviin ja 1 päivänä lokakuuta 1996 tai sen jälkeen käyttöön otettaviin autoihin seuraavia raja-arvoja:

a) M1-luokan auto, jonka kokonaismassa on enintään
  3,5 tonnia                     74 dBA
b) M1-, M2- ja M3-luokan auto, jonka suurin sallittu
  kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia ja jonka
  moottorin teho on
- alle 150 kW                     78 dBA
- 150 kW tai suurempi                 80 dBA
c) N1- ja M2-luokan auto, jonka suurin sallittu
  kokonaismassa on
- enintään 2 tonnia                  76 dBA
- suurempi kuin 2 tonnia, mutta enintään
  3,5 tonnia                     77 dBA
d) N2- ja N3-luokan auto, jonka moottorin teho on
- pienempi kuin 75 kW                 77 dBA
- vähintään 75 kW mutta pienempi kuin 150 kW     78 dBA
- 150 kW tai suurempi                 80 dBA

3. Suoraruiskutteisella dieselmoottorilla varustetun auton moottorin äänen voimakkuus saa ylittää 1 ja 2 momentin a ja c kohdan arvot 1 dBA. Maastoauton (G-luokat), jonka kokonaismassa ylittää 2 tonnia, äänen voimakkuus saa ylittää 1 ja 2 momentin a-d kohdan arvot 1 dBA, jos moottorin teho on alle 150 kW ja 2 dBA, jos moottorin teho on 150 kW tai suurempi.

4. Auton katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää EY:n neuvoston moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä antaman direktiivin (70/157/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 84/424/ETY, tai E-säännön n:o 51/01 vaatimukset. Auton katsotaan täyttävän 2 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää sanotun EY-direktiivin 70/157/ETY vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 92/97/ETY.

5. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen raja-arvojen sijasta sovelletaan muuttotavarana tullattuun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaan, perintönä tai testamentilla saatuun ja tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittuun autoon auton ensimmäisenä käyttöönottovuonna voimassa olleita 4 momentissa ensiksi mainitun EY-direktiivin tai E-säännön n:o 9 tai 51 mukaisia vaatimuksia.

71 §
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet

2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:


o) M-luokan pelastus-, sairas- ja huoltoautossa sekä poliisin virkatehtävässä olevassa autossa ja N-luokan autossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;


113 §
Melun rajoittaminen

1. Polttomoottorilla varustetussa moottoripyörässä on oltava sellaiset äänenvaimentimet, ettei imu- tai pakoääni häiritsevästi ylitä muuta moottoripyörän tavanomaisesta käytöstä aiheutuvaa ääntä. Moottoripyörän äänen voimakkuus, mitattuna 4 momentissa tarkoitetussa direktiivissä tai E-säännössä määrätyllä tavalla, ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) enintään 80 cm3 moottorilla varustettu
  moottoripyörä                    77 dBA
b) yli 80 cm3 mutta enintään 175 cm3 moottorilla
  varustettu moottoripyörä              79 dBA
c) yli 175 cm3 moottorilla varustettu moottoripyörä  82 dBA

2. Moottoripyörän, joka tyyppihyväksytään 1 päivänä lokakuuta 1993 tai sen jälkeen taikka b kohdassa tarkoitettu moottoripyörä 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen, äänen voimakkuus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) enintään 80 cm3 moottorilla varustettu
  moottoripyörä                    75 dBA
b) yli 80 cm3 mutta enintään 175 cm3 moottorilla
  varustettu moottoripyörä              77 dBA
c) yli 175 cm3 moottorilla varustettu moottoripyörä  80 dBA

3. Moottoripyörän, joka otetaan Suomessa ensi kertaa käyttöön kahden vuoden kuluttua 2 momentissa tarkoitettujen päivämäärien jälkeen, äänen voimakkuus ei saa ylittää sanotussa momentissa säädettyjä arvoja.

4. Moottoripyörän katsotaan täyttävän 1, 2 tai 3 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää EY:n neuvoston moottoripyörien sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä antaman direktiivin (78/1015/ETY) vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 89/235/ETY. Moottoripyörän katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos se on mallia, joka täyttää E-säännön n:o 41/01 vaatimukset.


120 §
Heijastimet

2. Eteenpäin suunnatun heijastimen tulee olla valkoinen, sivuille suunnattujen heijastimien ruskeankeltaiset ja taakse suunnatun heijastimen punainen. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset.

207 §
Heijastimet

5. Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiinnitetyt, eteenpäin valkoiset tai keltaiset ja taaksepäin keltaiset tai punaiset heijastimet. Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän pitkittäissuuntaan.

208 §
Valaisimet

1. Ajettaessa tieliikennelain 36 §:n 2 momentin mukaisissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla edessä valkoista tai vaaleankeltaista valoa antava valaisin. Polkupyörässä saa olla takana punaista valoa näyttävä takavalaisin.


273 §
Traktorin ja moottorityökoneen rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi erityisestä syystä myöntää yksittäiselle traktorille ja moottorityökoneelle poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:

a) liikuntarajoitteisen henkilön käyttöön tulevalle nelipyöräiselle traktorille 32 §:n ja 9 luvun säännöksistä;

b) liikennetraktorin roiskesuojien mitoitusta koskevista 162 §:n vaatimuksista;

c) ikkunoiden materiaalin sekä tuulilasin laitteiden 163 ja 165 §:ssä tarkoitetuista hyväksymisvaatimuksista erikoistarkoitukseen käytettävälle traktorille;

d) valaisimien ja heijastimien sijoitusta, näkyvyyttä ja väriä koskevista 166 §:n vaatimuksista; ja

e) näköesteitä ja ulkonevia osia koskevista 182 ja 183 §:n säännöksistä erikoisrakenteiselle traktorille ja moottorityökoneelle tai tiellä tapahtuvaa työskentelyä varten.


278 §
Voimaantulo

5. Nopeudenrajoitinta koskeva 55 §:n vaatimus koskee autoa, joka otetaan ensi kertaa käyttöön 1 päivänä toukokuuta 1994 tai sen jälkeen. Vaatimusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen ulkomaanliikenteessä käytettävään ja 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen muuhun autoon, joka on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen.


7. Auton saa 71 §:n 3 momentin säännöksen estämättä hyväksyä tyyppikatsastuksessa 31 päivään joulukuuta 1993 saakka ja ottaa käyttöön 31 päivään joulukuuta 1994 saakka siitä huolimatta, että siinä ei ole lähivalojen korkeudensäätölaitetta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.