509/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 18 §:n edellä oleva väliotsikko, 18 §:n 2 momentti ja 49 §:n 1 momentti, näistä 6 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (27/87), sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 17 päivänä syyskuuta 1976 annetulla lailla (789/76), uusi 3 ja 4 momentti sekä lakiin uusi 43 a §:n edellä oleva väliotsikko ja uusi 43 a § seuraavasti:

6 §

Suunnittelijan velvollisuudesta noudattaa tätä lakia säädetään 40 b §:ssä ja lisäksi rakentamisen osalta 43 a §:ssä.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo kahden tai useamman työnantajan toimintaa yhteisellä rakennustyömaalla, velvollisuudesta noudattaa tätä lakia säädetään 43 a §:n 2 ja 4 momentissa.

Yhteisellä rakennustyömaalla korvausta vastaan työskentelevän itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudesta noudattaa tätä lakia säädetään 43 a §:n 3-5 momentissa.

7 §

Virallisen syyttäjän tai asianomaisen työsuojeluviranomaisen taikka työnantajien tai työntekijöiden keskusjärjestöjen pyynnöstä on työneuvoston ratkaistava, onko työtä pidettävä sellaisena, johon tätä lakia on sovellettava, niin myös kysymykset siitä, onko lain 4, 5 tai 6 §:ää sovellettava.

Työsuojeluviranomaisen on, milloin asianosainen sitä vaatii, saatettava 1 momentissa mainittu kysymys työneuvoston ratkaistavaksi, jollei asiaa muuten ole pidettävä ilmeisen selvänä.


Melu, tärinä ja paine
18 §

Samoin on tarpeellisiin suojelutoimenpiteisiin ryhdyttävä, kun työtä suoritetaan sellaisen paineen alaisena, josta työntekijän terveydelle saattaa aiheutua haittaa, tai kun työntekijä joutuu työskentelemään olosuhteissa, joissa paine saattaa huomattavasti vaihdella.

Rakentamista koskevia lisävelvoitteita
43 a §

Edellä 40 b §:ssä tarkoitetussa rakentamista koskevassa suunnitelmassa on tarpeellisessa laajuudessa otettava huomioon myös sitä toteuttavien työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

Jos yhteisellä rakennustyömalla toimivista työnantajista kukaan ei ole pääurakoitsijan asemassa, on rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, velvollinen huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta yleisjohdosta ja osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.

Yhteisellä rakennustyömaalla korvausta vastaan työskentelevän itsenäisen työnsuorittajan tulee noudattaa tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä työntekijän pätevyydestä, työssä käytettävistä koneista, laitteista ja välineistä, työmenetelmistä sekä vaarallisten aineiden käsittelystä ja säilyttämisestä.

Rakentamisessa työnantajan sekä 6 §:n 2-4 momentissa tarkoitettujen on huolehdittava lisäksi siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Rakentamisessa työnantajan, työntekijäin ja itsenäisen työnsuorittajan on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla.

49 §

Työnantaja taikka 4-6 §:ssä tarkoitettu henkilö, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon tai, jos asianhaarat ovat raskauttavat, vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 249/92
TyVM 2/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.