463/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (485/90) 8 §:n 6-kohta, 14 §, 27 §:n 1 momentti, 30 §:n 1 momentti, 41 §, 44 §:n 3 momentti, 80 §:n 1 momentti, l00 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 27 §:n 1 momentti, 30 §:n 1 momentti ja 44 §:n 3 momentti 26 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa (223/93), sekä

lisätään asetukseen uusi 21 a § ja uusi 29 a § seuraavasti:

8 §

Polittisessa osastossa on:


6) kansainvälisten ympäristöasiain ja arktisten kysymysten toimisto.

14 §

Kehitysyhteistyöosastossa on:

1) monenkeskisen kehitysyhteistyön linja;

2) kahdenvälisen kehitysyhteistyön linja.

Monenkeskisen kehitysyhteistyön linjassa on:

1) YK-järjestelmän kansainvälisten kehityskysymysten toimisto;

2) humanitäärisen avun toimisto;

3) kehitysrahoituslaitosten toimisto;

4) henkilöapuyksikkö.

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön linjassa on:

1) Eteläisen Afrikan toimisto;

2) Itä-, Länsi- ja Pohjois-Afrikan toimisto;

3) Aasian ja Latinalaisen Amerikan toimisto;

4) toimialatoimisto;

5) kansalaisjärjestötoimisto.

Lisäksi osastossa on tukitoimintoja hoitava sihteeristö.

Sihteeristöön kuuluvista yksiköistä määrätään työjärjestyksessä.

21 a §

Kehitysyhteistyöalivaltiosihteerin tehtävänä on 21 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi hoitaa kehitysyhteistyöosaston osastopäällikölle 22 §:n mukaan kuuluvat tehtävät.

27 §

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Valtiosihteeri, hallinnollinen alivaltiosihteeri, kehitysyhteistyöalivaltiosihteeri, osastopäällikkö, erillisen yksikön päällikkö, apulaisosastopäällikkö, kehitysyhteistyöosaston linjanjohtajana toimiva apulaisosastopäällikkö, kehitysyhteistyöosaston sihteeristön päällikkö, toimistopäällikkö ja muut virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettävät 28-44 §:ssä mainitut asiat, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:n perusteella esiteltävä ministerin ratkaistavaksi taikka jollei ministeri, valtiosihteeri tai osastopäällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.


29 a §

Kehitysyhteistyöalivaltiosihteeri ratkaisee kehitysyhteistyöosaston osastopäällikölle 30 ja 44 §:n mukaan kuuluvat asiat, elleivät ne 41 §:n perusteella kuulu kehitysyhteistyöosaston linjanjohtajana toimivan apulaisosastopäällikön tai sihteeristön päällikön ratkaistavaksi.

30 §

Osastopäällikkö ja erillisen yksikön päällikkö ratkaisevat sen lisäksi mitä 44 ja 92 §:ssä säädetään, ellei asia 29 a tai 41 §:n perusteella kuulu kehitysyhteistyöalivaltiosihteerin tai kehitysyhteistyöosaston linjanjohtajana toimivan apulaisosastopäällikön tai sihteeristön päällikön ratkaistavaksi, asiat, jotka koskevat:


41 §

Kehitysyhteistyöosaston linjanjohtajana toimiva apulaisosastopäällikkö tai sihteeristön päällikkö ratkaisevat toimialallaan kehitysyhteistyön suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvät asiat sekä jälkiarviointia koskevat sopimus- ja toimeksiantoasiat.

Monenkeskisen kehitysyhteistyön linjanjohtajana toimiva apulaisosastopäällikkö ratkaisee lisäksi vahvistettujen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa asiat, jotka koskevat määrärahojen käyttöä:

1) kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten kautta ohjattavaan kehitysapuun;

2) humanitaariseen apuun;

3) henkilöapuun.

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön linjanjohtajana toimiva apulaisosastopäällikkö ratkaisee lisäksi vahvistettujen määrärahojen tai valtuuksien puitteissa asiat, jotka koskevat:

1) kahdenvälisen kehitysyhteistyön ohjelmien täytäntöönpanoa;

2) kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön tarkoitettujen määrärahojen käyttöä;

3) kehitysluotolla tai korkotukiluotolla rahoitettavia hankintoja koskevien sopimusten hyväksymistä.

Linjanjohtajana toimivan apulaisosastopäällikön ja sihteeristön päällikön ohella ratkaisevat 1, 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja asioita toimistopäällikkö ja osaston muun yksikön päällikkö työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti.

44 §

Kehitysyhteistyöosaston henkilöstölle matkamääräyksen antaa toimialallaan linjanjohtajana toimiva apulaisosastopäällikkö tai sihteeristön päällikkö. Linjanjohtajana toimivalle apulaisosastopäällikölle ja sihteeristön päällikölle matkamääräyksen antaa osastopäällikkö.


80 §

Osastopäälliköksi, ulkoasiainhallinnon tarkastajaksi, pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamieheksi, kiertäväksi suurlähettilääksi, apulaisosastopäälliköksi, kehitysyhteistyöosaston linjanjohtajana toimivaksi apulaisosastopäälliköksi, kehitysyhteistyöosaston sihteeristön päälliköksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi määrätään ulkoasiainneuvos. Kehitysyhteistyöosaston osastopäälliköksi, apulaisosastopäälliköksi, linjanjohtajana toimivaksi apulaisosastopäälliköksi, sihteeristön päälliköksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi voidaan määrätä myös kehitysyhteistyöneuvos.


100 §

Ulkoasiainhallinnon taloushallintotehtävien hoitamisesta määrätään taloussäännössä, jonka vahvistaa ulkoasiainministeriö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.