462/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus verotuksessa vähentää vuosina 1993 ja 1994 käyttöön ottamiensa, tuotannollisessa toiminnassaan käyttämiensä rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoja tässä laissa säädetyllä tavalla.

2 §

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 34 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, verovelvollisen tehtaana tai työpajana käyttämästä rakennuksesta verovuosina 1993 ja 1994 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 14 prosenttia rakennuksen poistamatta olevasta hankintamenosta. Edellytyksenä korotetun poiston tekemiselle on, että rakennuksen rakentaminen on aloitettu 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen. Jos käyttöomaisuuteen kuuluvaa rakennusta käytetään vain osittain tuotannollisessa toiminnassa, poiston saa tehdä tuotannollista käyttöä vastaavasta osasta rakennuksen hankintamenoa.

3 §

Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetään, tehtaassa tai työpajassa käytettävän uuden koneen tai laitteen hankintamenosta verovuosina 1993 ja 1994 tehtävien poistojen suuruus saa olla enintään 60 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta.

4 §

Rakentamisella tarkoitetaan tässä laissa sellaisten rakennustoimenpiteiden suorittamista, joihin rakennuslain (370/58) mukaan on haettava uudisrakennuksen rakentamiseen oikeuttava rakennuslupa.

Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, jolleivät erityiset seikat muuta osoita, kun rakennuksen perustustyöt on aloitettu. Rakennuksen perustustöiksi ei tällöin katsota mahdollisia kaivuu- tai louhintatöitä.

5 §

Edellytyksenä tässä laissa tarkoitettujen poistojen vähentämiselle verotuksessa on, että hankintameno on vähennetty samalla tavalla verovelvollisen kirjanpidossa. Verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys rakentamisen aloittamisen sekä rakennuksen, koneen tai laitteen käyttöönottamisen ajankohdasta. Koneiden ja laitteiden hankintamenot on verovelvollisen kirjanpidossa niin selvästi eriteltävä, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Lakia sovelletaan verovuosilta 1993 ja 1994 toimitettavissa verotuksissa. Poiketen siitä, mitä edellä on säädetty, lakia sovelletaan verovuodelta 1995 toimitettavassa verotuksessa, jos rakennus, kone tai laite on otettu käyttöön vuonna 1994 päättyneen tilikauden jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

HE 20/93
16/93

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.