458/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeriön päätös luvanvaraisen linja-autoliikenteen harjoittajan ammattitaidon ja vakavaraisuuden osoittamisesta

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 29 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Ammattitaidon osoittaminen

Linja-auton liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä olevan ammattitaidon osoittamiseksi on hakijan pystyttävä esittämään, että hän on suorittanut hyväksytysti linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin. Jos lupaa hakee oikeushenkilö, vaatimus koskee liikenteestä vastaavaa henkilöä.

Kurssin käymistä ei edellytetä henkilöltä, joka esittää todisteet vähintään viisi vuotta jatkuneesta käytännön kokemuksesta kuljetusyrityksen johtotehtävissä. Hänen on kuitenkin suoritettava hyväksyttävästi kurssin loppukoe.

2 §
Oppilaitokset

Linja-autoliikenteen yrittäjäkursseja ja niihin liittyviä loppukokeita järjestetään liikenneministeriön hyväksymissä oppilaitoksissa.

3 §
Johtoryhmä

Koulutuksen ja käytännön harjoittelun valvomiseksi asetetaan johtoryhmä, johon kuuluvat liikenneministeriön, oppilaitosten sekä kuljetusten suorittajia edustavien järjestöjen edustajat.

4 §
Opetuksen määrä ja sisältö

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi käsittää vähintään 140 oppituntia.

Ainakin seuraavien asiakokonaisuuksien tulee kuulua kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen:

1) kansallisen ja kansainvälisen henkilöliikenteen harjoittamista koskeva lainsäädäntö,

2) kuljetussopimukset,

3) yrityksen perustamiseen liittyvä lainsäädäntö, verotus, vakuutukset ja elinkeinon harjoittamista koskevat määräykset,

4) työ- ja sosiaalilainsäädäntö,

5) yritystalous, hinnoittelu ja kirjanpito,

6) yrityksen johtaminen ja markkinointi,

7) liikennesuunnittelu,

8) ajoneuvojen teknilliset määräykset ja käyttö ottaen huomioon ympäristösuojelun vaatimuksen,

9) liikenneturvallisuus sekä

10) rajanylityskäytäntö ja ETA-valtioiden tärkeimmät liikennesäännöt.

5 §
Käytännön kokemus

Liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä linja-autolla harjoitettavaa liikennettä varten on, että hakijalla on käytännön kokemusta liikennealalla.

Harjoitteluajan vähimmäispituus on kuusi kuukautta ja sen tulee olla yhtäjaksoista. Harjoittelun tulee liittyä henkilöliikenteeseen. Kuljettajana toimimisen lisäksi sen tulee käsittää myös liikenteen hoidon hallintoa ja taloutta koskevaa harjoittelua.

6 §
Harjoittelun valvonta

Harjoittelun tulee tapahtua liikenneyrittäjäkoulutusta antavan oppilaitoksen ohjauksessa ja valvonnassa.

Oppilaitos voi hyväksyä jo ennen kurssia suoritetun harjoittelun ja hankitun kokemuksen. Hyväksytystä tutkinnosta ja harjoittelusta oppilaitos antaa todistuksen.

7 §
Harjoittelun korvaava käytännön kokemus

Harjoitteluvaatimuksen katsotaan 5 §:stä poiketen täyttyvän myös kun hakija tai, mikäli lupaa hakee oikeushenkilö, liikenteestä vastaava henkilö, on

a) toiminut yhtäjaksoisesti viisi vuotta linja-auton kuljettajana, tai;

b) toiminut vähintään yhden vuoden henkilöiden kuljetuksista vastaavissa johto- tai esimiestehtävissä, kuten ajojärjestelijänä, liikennepäällikkönä tai vastaavana, tai;

c) suorittanut vähintään opistotasoisen tutkinnon kaupallisella, hallinnollisella tai kuljetusalalla ja toiminut henkilöliikenteen tehtävissä vähintään kolme kuukautta.

8 §
Vakavaraisuus

Liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä olevan vakavaraisuuden toteamiseksi hakijan on pystyttävä osoittamaan, että sillä on yrityksen käynnistämisen ja asianmukaisen hoidon turvaamiseksi riittävästi varoja.

Vakavaraisuutta arvioitaessa on otettava huomioon:

1) yrityksen vuotuiset tilit,

2) sen käytettävissä olevat varat mukaan lukien pankissa olevat käteisvarat, tilinylitysoikeudet ja lainavarat,

3) kaikki varat, mukaan lukien yrityksen vakuutena käytettävissä oleva omaisuus,

4) kulut, mukaan lukien ajoneuvojen, tilojen, kalusteiden ja laitteiden ostomenot tai käsiraha, sekä

5) käyttöpääoma.

Hakijalla on oltava käytettävissään pääoma tai vararahasto, jonka määrä on 120 000 markkaa linja-autoa kohden kahdelta ensimmäiseltä autolta ja 40 000 markkaa seuraavilta autoilta. Jos autossa on matkustajapaikkoja 22 tai vähemmän, määrä on 50 000 markkaa kahdelta ensimmäiseltä autolta ja 15 000 markkaa seuraavilta autoilta.

9 §
Vakavaraisuuden osoittaminen

Vakavaraisuus osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla

1) pankin tai vakuutuslaitoksen antamalla todistuksella tai vakuudella,

2) todistuksella, jonka on antanut yrityksen käyttämä, keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

10 §
ETA-valtioiden todistukset

Riittävä ammattitaito ja vakavaraisuus voidaan osoittaa myös toisen Euroopan Talousalueeseen kuuluvan valtion antamilla todistuksilla, joihin on viitattu Euroopan yhteisöjen direktiivin 77/796/ETY 4 ja 5 artiklassa.

11 §
Voimaantulosäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Tätä päätöstä sovelletaan vain niihin hakijoihin, joilla ei ole lupaa harjoittaa henkilöliikennettä linja-autolla tämän päätöksen voimaan tullessa. Jos liikenteestä vastaava henkilö vaihtuu, on tilalle tulevan kuitenkin täytettävä tämän päätöksen mukainen ammattitaitovaatimus.

1) ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (74/562/ETY),
2) ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (89/438/ETY),
3) ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (77/796/ETY).

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.