452/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeriön päätös vähäisestä teletoiminnasta

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 1 §:n 3 momentin 4 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (676/92) muutettuna, päättänyt:

1 §

Vähäistä teletoimintaa, jota teletoimintalaki (183/87) ei koske, on tässä päätöksessä tarkoitettu teletoiminta.

Vähäisessä teletoiminnassa on noudatettava teletoimintalain 20 §:n nojalla annettuja määräyksiä.

Televerkosta, jossa harjoitetaan vähäistä teletoimintaa, voidaan harjoittaa yhdysliikennettä muihin yleisiin televerkkoihin ja erillisverkkoihin. Telelaitos määrittelee 2 momentissa tarkoitetut tekniset määräykset huomioon ottaen ehdot ja tavan, joilla tällainen televerkko voidaan liittää yleiseen televerkostoon. Yhdysliikenteen maksuista on tällöin voimassa, mitä telemaksujen yleisistä perusteista 24 päivänä syyskuuta 1992 annetun liikenneministeriön päätöksen (885/92) 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa määrätään.

Liikenneministeriö voi hakemuksesta erikseen päättää, että jotakin muutakin teletoimintaa on pidettävä vähäisenä.

2 §

Vähäistä teletoimintaa on:

1) sähkölaitoksen käytön ja valvonnan edellyttämä teletoiminta erillisverkossa;

2) kunnallistekniikan käytön ja valvonnan sekä liikenteen ohjauksen edellyttämä teletoiminta erillisverkossa;

3) datasiirto erillisverkossa, jossa on alle 400 liittymää tai alaliittymää;

4) kiinteän radioyhteyden muodostaminen satelliitin välityksellä teletoimintalain 1 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen saman käyttäjän televerkkojen välille;

5) teleliikenteen välittäminen yksinomaan käyttäjän omaan televiestintään tarkoitetusta televerkosta johonkin muuhun televerkkoon taikka jostakin muusta televerkosta tällaiseen televerkkoon; ei kuitenkaan teleliikenteen välitys kahden tähän televerkkoon kuulumattoman teleliittymän välillä;

6) vaihdeverkon alaliittymään tulevan teleliikenteen välittäminen edelleen vaihdeverkkoon kuulumattomaan teleliittymään, milloin kutsunsiirto on vaihteen tekninen ominaisuus;

7) yleinen teletoiminta pääasiallisesti erillisverkkona käytettävässä radioteleverkossa, milloin yleinen teletoiminta on vain vähäinen osa radioteleverkon käytöstä;

8) yleinen teletoiminta taksien tai muiden kuljetuspalveluiden välittämiseksi perustetussa radioteleverkossa, milloin verkosta ei ole yhdysliikennettä muihin yleisiin televerkkoihin;

9) yleinen teletoiminta jakamalla vaihteen tai muun telepäätelaitteen käyttö useamman samassa kiinteistössä olevan käyttäjän kesken tai hoitamalla teleliikennettä kahden tai useamman käyttäjän samassa kiinteistössä olevanvaihteen tai muun telepäätelaitteen välillä, milloin toimintaa harjoittaa muun liiketoimintansa yhteydessä henkilö tai yritys, joka ei ole telelaitos ja jonka liiketoiminnasta vain vähäinen osa on tällaisen palvelun tarjontaa;

10) yleinen datasiirtotoiminta yleisradioteitse, milloin verkossa on alle 50 liittymää;

11) puheen tai kuvan siirto datasiirtoverkossa, milloin se on vain vähäinen osa verkossa harjoitettavasta teletoiminnasta, ei kuitenkaan kytkentäinen puheensiirto kyseiseen datasiirtoverkkoon kuuluvan ja siihen kuulumattoman liittymän välillä;

12) viraston, laitoksen tai yrityksen toimintaan liittyvän kauko-ohjauksen edellyttämä teletoiminta erillisverkossa; sekä

13) kiinteän radioyhteyden muodostaminen luvanvaraisten radiopuhelintukiasemien ohjaamista varten saman käyttäjän erillisverkossa.

3 §

Vähäisen teletoiminnan harjoittaja on velvollinen pyynnöstä antamaan liikenneministeriölle ja Telehallintokeskukselle teletoimintalain 23 §:ssä (519/88) tarkoitettuja tietoja.

4 §

Liikenneministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993 ja sillä kumotaan 24 päivänä syyskuuta 1992 vähäisestä teletoiminnasta annettu liikenneministeriön päätös (886/92).

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.