451/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeriön päätös teletoiminnan aluejaosta ja yhdysliikenteestä

Liikenneministeriö on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetun teletoimintalain (183/87) 20 §:n 1 ja 2 momentin sekä 11 päivänä syyskuuta 1992 annetun teletoiminta-asetuksen (868/92) 6 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat teletoimintalain 20 §:n 1 momentti 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (676/92) muutettuna ja 20 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Suomi jakautuu teleliikennealueisiin ja teletoiminnan paikallisalueisiin sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

Telelaitosten yhdysliikenteeseen sovelletaan, mitä tässä päätöksessä määrätään.

Tätä päätöstä ei sovelleta ohjelmansiirtoverkkoihin eikä niiden yhdysliikenteeseen muiden televerkkojen kanssa.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) televerkolla teletoimintalain (183/87) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua kokonaisuutta,

2) verkkoryhmällä aluetta, joka on määritelty 14 päivänä helmikuuta 1979 annetulla liikenneministeriön päätöksellä (1765/05/78) vahvistetussa verkkoryhmäjaossa, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen,

3) paikallisalueella aluetta, jolla telelaitoksella on oikeus harjoittaa paikallista teletoimintaa,

4) kaukoteletoiminnalla paikallisalueiden välistä teletoimintaa, jollei 6 §:stä muuta johdu,

5) operaattoritunnuksella Telehallintokeskuksen kaukoteletoimintaa tai kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalle telelaitokselle osoittamaa numerotunnusta;

6) radioteletoiminnalla teletoimintaa erikseen vahvistettujen teknisten normien mukaisessa televerkossa, jossa tilaajayhteydet on kokonaan tai osittain toteutettu radioyhteyksinä,

7) ilmoituksenvaraisella telelaitoksella telelaitosta, jonka oikeus yleisen teletoiminnan harjoittamiseen perustuu teletoimintalain 5 §:n 2 momentin (676/92) mukaiseen ilmoitukseen,

8) kansainvälisellä televerkolla televerkkoa, jonka välityksellä voidaan harjoittaa yhdysliikennettä ulkomaisiin televerkkoihin, sekä

9) ohjelmansiirtoverkolla televerkkoa, jota käytetään pelkästään ohjelmien siirtämiseen.

3 §
Teleliikennealueet

Teleliikennealueet muodostuvat verkkoryhmistä seuraavasti:

Teleliikennealue   Verkkoryhmät
Ahvenanmaa        28
Häme           16-19, 31-34, 36, 37
Keski-Suomi        41-47
Kuopio          71, 72, 77-79
Kymi           51-54
Lappi           60, 692-698
Mikkeli          55-59
Oulu           81, 83-86, 88, 89
Pohjois-Karjala      73-76
Turku ja Pori       21-26, 30, 38, 39
Uusimaa          0, 11, 12, 14, 15
Vaasa           61-68

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään:

1) Huittisten Puhelin Oy:n toimialue kuuluu Turun ja Porin teleliikennealueeseen;

2) Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kuntien alueet kuuluvat Kymen teleliikennealueeseen; sekä

3) Kuoreveden kunnan alue kuuluu 1 päivästä tammikuuta 1996 lukien Hämeen teleliikennealueeseen.

4 §
Verkkoryhmäjaon lakkauttaminen

Verkkoryhmäjako lakkaa olemasta voimassa 11 päivänä lokakuuta 1996.

5 §
Paikallisalueet

Jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu, telelaitoksen paikallisalue on sen toimiluvan tai teletoimintalain 5 §:n 2 momentissa (676/92) tarkoitetun ilmoituksen mukainen toimialue. Jos toimialue ulottuu usealle teleliikennealueelle, kullakin teleliikennealueella oleva toimialueen osa muodostaa erillisen paikallisalueen.

Posti- ja telelaitoksen paikallisalueita ovat verkkoryhmät tai niiden osat. Niillä alueilla, joilla Posti- ja telelaitos saa oikeuden paikalliseen teletoimintaan 1 päivästä tammikuuta 1994 lukien, sen paikallisalueita ovat kuitenkin niiden alueellisten telelaitosten paikallisalueet, joilla on kyseisillä alueilla oikeus paikalliseen teletoimintaan 31 päivänä joulukuuta 1993.

Niillä alueilla, joilla alueelliset telelaitokset tai niiden tytäryhtiöt saavat oikeuden paikalliseen teletoimintaan 1 päivästä tammikuuta 1994 lukien, näiden paikallisalueita ovat verkkoryhmät tai niiden osat.

Mitä 2 ja 3 momentissa on määrätty, ei koske Keski-Suomen, Kymen ja Lapin teleliikennealueita eikä datasiirtotoimintaa.

Radioteletoiminnassa telelaitoksen paikallisalue on radioteleverkon se osa, joka toimii saman tukiasemaohjaimen tai vastaavan teknisen laitteen alaisena.

6 §
Yhdysliikenne paikallisalueiden välillä

Telelaitoksilla on oikeus sopimallaan tavalla harjoittaa yhdysliikennettä paikallisalueidensa välillä vain silloin, kun paikallisalueet ovat kokonaan tai osittain päällekkäiset. Muulloin teleliikenne paikallisalueiden välillä ohjataan kaukoteleverkkojen kautta siten kuin 7 §:ssä määrätään.

7 §
Yhdysliikenne paikallisalueelta kaukoteleverkkoihin

Telelaitoksen paikallisalueen yleisistä televerkoista tulee järjestää yhdysliikenne kaikkiin paikallisalueella oleviin yleisiin kaukoteleverkkoihin, joissa harjoitetaan vastaavaa teleliikennealueen sisäistä teletoimintaa sekä kaikkiin samalla teleliikennealueella oleviin kaukoteleverkkoihin, joissa harjoitetaan vastaavaa teleliikennealueiden välistä teletoimintaa.

Valtionrautateiden ja Ilmailulaitoksen paikallisalueiden yleisistä televerkoista tulee järjestää yhdysliikenne kaikkiin samalla teleliikennealueella oleviin 1 momentissa tarkoitettuihin kaukoteleverkkoihin.

8 §
Telemaksujen perintä

Liittymäsopimuksen tehnyt telelaitos on velvollinen telelaitosten keskenään sopimin ehdoin perimään telemaksut liittymästä käytetyistä muidenkin telelaitosten suoritteista.

Telelaitoksella ei ole 1 momentissa tarkoitettua velvollisuutta, jos telelaitos, jonka suoritteita on käytetty, perii itse telemaksunsa. Liittymäsopimuksen tehneen telelaitoksen tulee tällöin antaa tälle telelaitokselle tieto niiden liittymien tilaajanumeroista, joista kyseisiä suoritteita on käytetty, sekä kustakin liittymästä menevien maksujen maksamiseen velvollisen nimestä ja osoitteesta.

Telelaitoksen tulee teleyhteyden aikana siirtää toisen telelaitoksen televerkkoon tieto sen liittymän tilaajanumerosta, josta televiestintää harjoitetaan. Jos siirto ei ole teknisesti mahdollista, liittymäsopimuksen tehneen telelaitoksen on annettava sille telelaitokselle, joka perii itse telemaksunsa, tiedot käytettyjen suoritteiden lukumäärästä, ajasta, kestosta ja muista käyttäjäkohtaisista laskutustiedoista.

Jos liittymäsopimuksen tehnyt telelaitos ei voi teknisistä syistä antaa 3 momentin mukaisia liittymäkohtaisesti eriteltyjä tietoja, sen tulee periä telemaksut 1 momentin mukaisesti.

Liittymäsopimuksen tehneellä telelaitoksella, joka kykenee antamaan 3 momentin mukaiset tiedot, on oikeus vaatia, että 1 momentissa tarkoitettu muu telelaitos perii itse telemaksunsa kohtuullisen siirtymäajan jälkeen.

9 §
Kaukoteleverkon valinta

Milloin se on teknisesti mahdollista eikä tästä pykälästä muuta johdu, yhdysliikenne on toteutettava siten, että käyttäjällä on pysyvä yhteydenottokohtainen mahdollisuus valita käyttämänsä kaukoteleverkko.

Telelaitoksen tulee käyttäjän tilauksesta järjestää 1 momentissa tarkoitettu valinta teknisesti siten, että ilman operaattoritunnusta valittu kutsu ohjataan käyttäjän etukäteen ilmoittamaan kaukoteleverkkoon. Telelaitos ei saa tarjota kotitalouskäyttäjälle tällaista palvelua, jos käyttäjälle ei jää yksinkertaista ja yhteydenottokohtaista mahdollisuutta valita myös muiden telelaitosten vastaava kaukoteleverkko.

Kun käyttäjä on valinnut kaukoteleverkon, telelaitos ei saa ohjata liikennettä muuhun kaukoteleverkkoon, elleivät telelaitokset ole toisin keskenään sopineet.

Telelaitos saa tarjota kotitalouskäyttäjille vain sellaista valinnan estopalvelua, joka on tasapuolinen kaikkiin kilpaileviin telelaitoksiin nähden.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on määrätty, yhdysliikenne kansainvälisiin televerkkoihin voidaan järjestää tarjoamatta käyttäjälle mahdollisuutta valita yhteyttä varten tarvittava kotimainen kaukoteleverkko. Kansainvälinen kutsu on ohjattava kansainvälistä teletoimintaa harjoittavalle telelaitokselle tämän osoittaman kaukoteleverkon kautta, jollei käyttäjä ole 2 momentin mukaisesti etukäteen valinnut jotakin muuta ensisijaista kaukoteleverkkoa tai 14 §:n 1 momentista muuta johdu.

Myös yhdysliikenne teleliikennealueiden välistä teletoimintaa välittäviin televerkkoihin voidaan järjestää tarjoamatta käyttäjälle mahdollisuutta valita yhteyttä varten tarvittava teleliikennealueen sisäinen kaukoteleverkko. Paikallista teletoimintaa harjoittava telelaitos voi ohjata kutsun teleliikennealueiden välistä kaukoteletoimintaa harjoittavalle telelaitokselle valitsemansa teleliikennealueen sisäisen kaukoteleyhteyden kautta.

10 §
Kaukoverkon valinta ilman operaattoritunnusta

Jos käyttäjä ei valitse operaattoritunnusta, kutsu on ohjattava sellaiseen kaukoteleverkkoon, joka voi välittää otetun yhteyden. Milloin tällaisia verkkoja on useampia, kutsu on ohjattava niihin sen mukaan kuin 2 ja 3 momentissa määrätään.

Jos usean kaukoteleverkon valinta on yhteydenottokohtaisesti mahdollista telelaitoksen paikallisalueen jokaisesta teleliittymästä, kutsut on ohjattava eri kaukoteleverkkoihin sen mukaan kuin telelaitos ja kaukoteletoimintaa harjoittavat telelaitokset ovat keskenään sopineet.

Jolleivät telelaitokset pääse 2 momentissa tarkoittuun sopimukseen kuukauden kuluessa siitä, kun yhtä useamman kaukoteleverkon käyttö on tullut mahdolliseksi, liikenneministeriö päättää teleliikenteen ohjauksesta kaukoteletoimintaa harjoittavan telelaitoksen vaatimuksesta.

11 §
Yhdysliikenne kaukoteleverkkojen välillä

Telelaitoksilla on oikeus harjoittaa yhdysliikennettä kaukoteleverkkojen välillä, jos niiden kaukoteletoiminnan toimialueet ovat kokonaan tai osittain päällekkäiset. Muulloin teleliikenne kaukoteleverkkojen välillä ohjataan sellaisten telelaitosten kaukoteleverkkojen kautta, joilla on oikeus tällaiseen teletoimintaan.

Jos yhdysliikenteestä valtakunnallista kaukoteletoimintaa harjoittavien telelaitosten kesken ei sovita, se on ohjattava kansainvälisten televerkkojen kautta siten kuin 12 §:ssä määrätään.

12 §
Yhdysliikenne kaukoteleverkoista kansainvälisiin televerkkoihin

Jokaisesta yleisestä televerkosta, jossa harjoitetaan kaukoteletoimintaa, tulee järjestää yhdysliikenne kaikkiin kansainvälistä teletoimintaa harjoittavien telelaitosten yleisiin televerkkoihin, joissa harjoitetaan vastaavaa teletoimintaa.

Yhdysliikenteestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 8 ja 9 §:ssä on määrätty.

13 §
Radioteleverkkojen yhdysliikenne

Mitä edellä 6-7 ja 9-12 §:ssä on määrätty, ei koske radioteleverkkojen yhdysliikennettä.

14 §
Kansainvälinen yhdysliikenne

Telelaitos saa harjoittaa yhdysliikennettä ulkomaisiin televerkkoihin vain silloin, kun sillä on oikeus kansainvälisen teletoiminnan harjoittamiseen. Kansainvälistä teletoimintaa harjoittavilla telelaitoksilla on oikeus välittää teleliikennettä kansainvälisiltä siirtoyhteyksiltään suomalaisten telelaitosten kaukoteleverkkoihin ja vastaavasti näistä verkoista kyseisille siirtoyhteyksille, jollei tätä ole erikseen kielletty telelaitoksen toimiluvassa. Telelaitos saa välittää teleliikennettä tällaisilta yhteyksiltä suoraan paikallisverkkoihin ja paikallisverkoista suoraan tällaisille yhteyksille, jos sellainen oikeus on myönnetty telelaitoksen toimiluvassa tai liikenneministeriö erikseen niin määrää.

Telelaitoksen, jolla on oikeus rajoitettuun kansainväliseen teletoimintaan, on huolehdittava, että yhdysliikenteestä ulkomaisten telelaitosten kanssa tehtävissä sopimuksissa:

1) ulkomainen telelaitos sitoutuu välittämään teleliikennettä telelaitoksen siirtoyhteyksille ja näiltä siirtoyhteyksiltä ainoastaan telelaitoksen toimiluvan ehtojen ja rajoitusten mukaisesti,

2) ulkomainen telelaitos sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen estämiseksi, että teleliikennettä ei välitetä tai edelleen välitetä telelaitoksen toimiluvan vastaisesti, ja

3) telelaitos pidättää itselleen oikeuden heti lopettaa yhdysliikenteen, jos teleliikennettä välitetään toimiluvan vastaisesti.

Telelaitosten tulee toimittaa ulkomaisten telelaitosten kanssa tekemänsä sopimukset liikenneministeriölle ennen teletoiminnan aloittamista.

Yhdysliikennejärjestelyt on tehtävä siten, että teleliikenteen välitys ulkomaan yhteyksille voidaan viipymättä keskeyttää, jos viranomainen on todennut toimilupaehtoja rikottavan.

Tämän pykälän 2 ja 3 momentti eivät koske ilmoituksenvaraisen telelaitoksen harjoittamaa yhdysliikennettä.

15 §
Yhdysliikenne eräissä muissa tapauksissa

Posti- ja telelaitoksen 17 päivänä syyskuuta 1992 muutetun toimiluvan B-, C-, D-, ja E-kohtien mukaisilla teletoiminnan osilla on rajoitukseton oikeus yhdysliikenteeseen keskenään ja muiden telelaitosten kanssa.

Oy Yritysverkot Ab:llä on rajoitukseton oikeus yhdysliikenteeseen yhtiölle 5 päivänä joulukuuta 1990 myönnetyn toimiluvan nojalla

a) 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa teletoiminnassa muiden paikallista teletoimintaa harjoittavien telelaitosten kanssa;

b) 3 kohdassa tarkoitetussa teletoiminnassa kaukoteletoimintaa harjoittavien telelaitosten kanssa tarpeellisella määrällä 2 048 000 bit/s tai sitä suurempia siirtoyhteyksiä; sekä

c) 4 kohdassa mainitussa teletoiminnassa muiden telelaitosten kanssa.

Pohjanmaan Puhelinosuuskunnalla on rajoitukseton oikeus yhdysliikenteeseen toimialueidensa välillä.

Ilmoituksenvaraisella telelaitoksella on rajoitukseton oikeus yhdysliikenteeseen muiden telelaitosten kanssa.

16 §
Vastuu yhdysliikenteen toteuttamisesta

Edellä 7 ja 12 §:ssä tarkoitetun yhdysliikenteen toteuttamisesta vastaavat pykälässä tarkoitetut telelaitokset yhdessä.

17 §
Telehallintokeskuksen toimivalta

Telehallintokeskuksella on toimivalta:

1) erityisestä syystä hakemuksesta vapauttaa telelaitos 7 ja 12 §:n mukaisesta yhdysliikennevelvoitteesta määräajaksi, sekä

2) määrätä yksittäistapauksessa telelaitosten yhdysliikenteen järjestämisestä, milloin se tämän päätöksen mukaisesti järjestettynä ei olisi teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista taikka telelaitokset eivät voi siitä sopia, jollei edellä ole muuta määrätty.

Myös edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa käyttäjän telelaskun on muodostuttava samalla tavoin kuin siinä tapauksessa, että yhdysliikenne olisi järjestetty tämän päätöksen mukaisesti.

18 §
Voimassaolo

Tämän päätöksen 5 §:n 2-4 momentti lakkaavat olemasta voimassa 11 päivänä lokakuuta 1996.

19 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätöksen 8 § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta. Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhden kuukauden määräaika voi alkaa jo ennen päätöksen voimaantuloa, milloin uusi kaukoteletoimintaa harjoittava telelaitos osoittaa, että sen kaukoteleverkon valinta 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla on mahdollista telelaitoksen toimiluvan mukaisesti viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1994 lukien.

20 §
Kumottavat määräykset

Tällä päätöksellä kumotaan

1) televerkkojen liikenteellisestä aluejaosta 2 päivänä heinäkuuta 1990 annettu liikenneministeriön päätös (632/90),

2) telelaitosten yhdysliikenteestä 12 päivänä elokuuta 1991 annettu liikenneministeriön päätös (1126/91), sekä

3) telelaitosten yhdysliikenteen siirtoyhteyksistä 25 päivänä syyskuuta 1992 annettu liikenneministeriön päätös (887/92),

kaikki niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

21 §
Siirtymäajan järjestelyt

Telelaitoksilla on oikeus keskinäiseen yhdysliikenteeseen 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen liitteen mukaisilla, verkkoryhmien sisäisillä siirtoyhteyksillä 11 päivään lokakuuta 1996 saakka.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Osastopäällikkö
Vesa Palonen

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.