446/1993

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Asetus telehallinnosta

Liikenneministerin esittelystä säädetään telehallinnosta 10 päivänä kesäkuuta 1988 annetun lain (518/88) 4 §:n nojalla:

1 luku

Telehallintokeskuksen tehtävät

1 §

Liikenneministeriön alaisen Telehallintokeskuksen tarkoituksena on edistää tele- ja radioviestintää ja niiden taloudellisuutta sekä turvata niiden kehittymismahdollisuudet.

Telehallintokeskuksen tehtävänä on tele- ja radiotoiminnassa:

1) valvoa tele-, radio- ja kaapelilähetystoimintaa sekä edistää viestinnän teknistä toteutusta ja häiriöttömyyttä;

2) suunnitella radiotaajuuksien käyttöä ja hoitaa radiotoiminnan hallintoa;

3) hyväksyä telepäätelaitteita ja radiolaitteita, antaa teknisiä määräyksiä ja yleisiä lupaehtoja sekä valmistella standardit;

4) hoitaa televisiolupahallintoa;

5) osallistua kansainväliseen yhteistyöhön;

6) osallistua valmiussuunnitteluun sekä valvoa ja kehittää alan teknistä varautumista poikkeusoloihin;

7) hoitaa muut tehtävät, jotka sille säännösten tai liikenneministeriön määräysten mukaan kuuluvat.

2 luku

Telehallintokeskuksen organisaatio

2 §

Johtokunta johtaa ja valvoo Telehallintokeskuksen toimintaa.

Telehallintokeskuksen päällikkö on ylijohtaja.

Telehallintokeskuksen muusta organisaatiosta määrää ylijohtaja työjärjestyksessä.

3 luku

Asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen

3 §

Telehallintokeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee, jollei telehallinnosta annetun lain (518/88) 3 §:stä muuta johdu, johtokunta, ylijohtaja tai muu Telehallintokeskuksen virkamies, jolle sellainen päätösvalta on annettu.

4 §

Johtokunta käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) talousarvioesitystä, toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä virka- ja työehtosopimuksia;

2) toiminnan yleistä kehittämistä;

3) merkittäviä tele- ja radioviestintään liittyviä suunnitelmia ja periaateratkaisuja; sekä

4) teknisiä määräyksiä ja yleisiä lupaehtoja.

Lisäksi johtokunta käsittelee muut asiat, joilla on periaatteellinen tai laajavaikutteinen merkitys taikka jotka ylijohtaja määrää johtokunnassa käsiteltäviksi.

5 §

Ylijohtaja ratkaisee muut kuin 4 §:n mukaan johtokunnan ratkaistavat asiat, jollei niitä ole työjärjestyksessä määrätty muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

Jos on epätietoisuutta siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu, tai jos ratkaisijaksi määrätty katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa kuuluvan asian laatu sitä vaatii, kysymys asian ratkaisemisesta on saatettava ylijohtajan päätettäväksi.

6 §

Ylijohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan liikenneministeriön määräämä Telehallintokeskuksen virkamies.

Ylijohtaja määrää välittömien alaistensa sijaiset.

7 §

Liikenneministeriö nimittää Telehallintokeskuksen johtokuntaan neljä jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä tulee yhden edustaa liikenneministeriötä, yhden radio- ja telelaitteiden valmistajia ja kahden radio- ja telelaitteiden käyttäjiä.

Johtokuntaan kuuluvat lisäksi ylijohtaja ja kaksi ylijohtajan määräämää hänen välitöntä alaistaan. Heidän varamiehinään toimivat heidän sijaisensa. Johtokunnan puheenjohtaja määrää johtokunnan sihteerin, jolla on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa.

Liikenneministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten ja sihteerin palkkiot.

8 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

9 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos kaksi jäsentä sitä vaatii.

Jos johtokunnassa ilmaantuu erimielisyyttä asian ratkaisusta, päätetään asia äänestyksellä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

4 luku

Telehallintokeskuksen henkilöstö ja heidän tehtävänsä sekä virkojen kelpoisuusvaatimukset

10 §

Telehallintokeskuksessa on ylijohtajan lisäksi viraston talousarvion rajoissa sen tehtävien edellyttämä määrä muuta henkilöstöä.

11 §

Ylijohtaja vastaa Telehallintokeskuksen toiminnan yleisestä kehittämisestä ja johtamisesta sekä valvoo, että Telehallintokeskukselle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

12 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena Telehallintokeskuksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi ylijohtajalta ja välittömästi hänen alaisensa yksikön päälliköltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

5 luku

Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen sekä virkavapaus

13 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Muut virat täyttää ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

14 §

Virkavapautta myöntää ylijohtajalle liikenneministeriö ja muille virkamiehille Telehallintokeskus siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

Muuta kuin sellaista virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin yli vuodeksi ylijohtajalle valtioneuvosto ja välittömästi ylijohtajan alaisen yksikön päällikölle liikenneministeriö.

15 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 §

Telehallintokeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Telehallintokeskusta koskevissa asioissa.

17 §

Tarkemmat määräykset Telehallintokeskuksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä Telehallintokeskuksessa antaa ylijohtaja työjärjestyksessä.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993. Sillä kumotaan telehallinnosta 15 päivänä heinäkuuta 1988 annettu asetus (662/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.