435/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yritysten turvavarastointiin myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 5 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Luottolaitos voi myöntää luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/77) 2 §:ssä tarkoitettuja korkotukilainoja yrityksille väestön toimeentulon turvaamiselle ja tuotantotoiminnan ylläpitämiselle välttämättömien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja tuotteiden varastoimiseen ulkomaankaupan häiriöiden varalta noudattaen, mitä sanotussa laissa säädetään ja tässä päätöksessä määrätään. Edellä tarkoitettua lainaa kutsutaan jäljempänä turvavarastointilainaksi.

2 §

Turvavarastointilainaa voidaan myöntää valtioneuvoston turvavarastolain (970/82) 3 §:n 1 momentin nojalla vahvistamaan turvavarastointiohjelmaan sisältyvän tavaran varastointiin edellyttäen, että tavaran varastoinnista tehdään turvavarastolaissa tarkoitettu turvavarastointisopimus.

3 §

Lainan hyväksyy turvavarastointilainaksi Huoltovarmuuskeskus. Lainan hyväksymisen edellytyksenä on, että varaston perustava yritys ja Huoltovarmuuskeskus tekevät määräaikaisen sopimuksen turvavarastointiohjelmaan sisältyvän raaka-aineen, tarvikkeen tai tuotteen varastoimisesta määräajaksi. Sopimusta tehtäessä ja turvavarastointilainan hyväksymisessä on kiinnitettävä huomiota varastoitavan tavaran ja varastointihankkeen merkitykseen huoltovarmuuden kannalta.

4 §

Turvavarastointilaina voidaan hyväksyä käytettäväksi vain varastoitavan tavaran hankinnasta aiheutuviin menoihin. Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan ne menoerät, jotka aiheutuvat varastoitavan tavaran hankinnasta ja toimittamisesta turvavarastoijan varastoon.

5 §

Hakemus lainan hyväksymisestä turvavarastointilainaksi on Huoltovarmuuskeskukselle osoitettuna tehtävä kirjallisesti Huoltovarmuuskeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hakemuksen liitteenä tulee siinä vaadittavien tietojen lisäksi olla luottolaitoksen ilmoitus siitä, että luottolaitos myöntää lainan, jos se hyväksytään turvavarastointilainaksi.

Hyväksyttyään lainan turvavarastointilainaksi Huoltovarmuuskeskus lähettää päätöksensä asianomaiselle luottolaitokselle lainan myöntämistä varten. Hyväksymispäätöksessä on mainittava lainan saaja, lainan käyttötarkoitus, lainan määrä, laina-aika, lainansaajalta perittävä korko ja valtion talousarviossa määrätty korkohyvityksen suuruus. Jos Huoltovarmuuskeskus ei katso voivansa hyväksyä lainaa turvavarastointilainaksi, ilmoitetaan siitä asianomaiselle luottolaitokselle.

6 §

Luottolaitos päättää turvavarastointilainan myöntämisestä saatuaan Huoltovarmuuskeskuksen hyväksymispäätöksen ja hyväksyttyään lainan vakuudet. Luottolaitoksen tulee ilmoittaa lainan myöntämisestä ja nostamisesta Huoltovarmuuskeskukselle ja valtiokonttorille.

7 §

Turvavarastointilaina on lainansaajan nostettavissa sen jälkeen kun varastoitava tavara on lainansaajan varastossa.

8 §

Turvavarastointilainan laina-aika on sama kuin turvavarastointisopimuksen voimassaoloaika eli vähintään kolme ja enintään kymmenen vuotta.

9 §

Turvavarastointilainoista suoritettava korkohyvitys maksetaan valtion talousarvion ulkopuolisen huoltovarmuusrahaston varoista luottolaitokselle kaksi kertaa vuodessa luottolaitoksen esittämän laskelman perusteella. Mikäli lainansaaja laiminlyö erääntyneen lyhennyksen maksamisen luottolaitokselle, ei korkohyvitystä suoriteta erääntymiskuukauden jälkeiseltä ajalta. Mikäli turvavarastointilainasta ei täten suoriteta korkohyvitystä, on lainansaaja velvollinen maksamaan lainasta luottolaitoksen antolainauksestaan yleisesti perimän koron mukaista korkoa.

10 §

Luottolaitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen on valvottava, että lainavarat käytetään lainan hyväksymistä turvavarastointilainaksi koskevassa päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen. Lainansaaja on velvollinen kehotuksesta antamaan Huoltovarmuuskeskukselle ja luottolaitokselle kaikki valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

11 §

Turvavarastointilainaa koskevaan velkakirjaan on otettava maininta siitä, että jos lainansaaja on käyttänyt lainavaroja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on myönnetty, tai lainaa hakiessaan antanut olennaisessa kohdassa erheellisen tiedon taikka salannut lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, ei tällaisen lainan osalta sen jälkeen, kun lainansaajan sanotunlainen menettely on todettu, suoriteta korkohyvitystä. Velkakirjaan on niinikään otettava maininta siitä, että lainansaajan on tällöin suoritettava huoltovarmuusrahastoon se korkohyvitys, jonka Huoltovarmuuskeskus on lainasta maksanut sen nostamispäivästä lukien sekä lisäksi kaksi prosenttia vuotuista sakkokorkoa lainan jo nostetulle määrälle sen nostamispäivästä alkaen.

12 §

Huoltovarmuuskeskuksen on 11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päätöksellään todettava, mistä ajankohdasta lukien korkohyvityksen suorittaminen lakkaa ja määrättävä korkohyvityksen takaisin perimisestä lainansaajalta sekä sakkokoron maksamisesta. Asianomaisen luottolaitoksen tehtävänä on periä mainittu korkohyvitys ja sakkokorko lainansaajalta sekä viipymättä tilittää ne huoltovarmuusrahastoon.

13 §

Milloin korkohyvityksen suorittaminen on 11 §:ssä mainituista syistä lakannut, on asianomaisella luottolaitoksella oikeus katsoa laina ilman irtisanomista maksettavaksi erääntyneeksi.

14 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

15 §

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan yritysten turvavarastointiin myönnettävien korkotukilainojen yleisistä ehdoista 15 päivänä lokakuuta 1982 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (758/82) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Nuorempi hallitussihteeri
Tuula Kulovesi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.