433/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Asetus Päijänteen kansallispuistosta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2 §:n 2 momentin sekä Päijänteen kansallispuistosta 7 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (432/93) 5 §:n nojalla:

1 §
Kiellot

Päijänteen kansallispuistossa ei saa:

1) rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä;

2) ojittaa, ottaa maa-aineksia eikä muutoinkaan vahingoittaa maa- tai kallioperää;

3) ottaa taikka vahingoittaa puita, pensaita tai muita kasveja tai niiden osia;

4) tappaa, pyydystää tai hätyyttää luonnonvaraisia selkärankaisia eläimiä tai hävittää niiden pesiä eikä pyydystää tai kerätä selkärangattomia eläimiä; eikä

5) leiriytyä tai tehdä avotulta.

Kansallispuistossa on kielletty muutkin toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

2 §
Sallitut toimet

Päijänteen kansallispuistossa saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta:

1) rakentaa ja pitää kunnossa alueen hoitoa, valvontaa ja tutkimusta sekä yleisön opastamista, retkeilyä ja alueeseen tutustumista varten tarpeellisia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

2) poimia marjoja ja ruokasieniä;

3) pitää kunnossa yleisiä teitä ja vesikulkuväyliä;

4) palauttaa alueen luontainen kehitys ja hoitaa perinnemaisemaa siten kuin hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkemmin määrätään;

5) ryhtyä pelastuspalvelun ja palontorjunnan vaatimiin toimiin; sekä

6) kartoittaa ja tehdä maanmittaustöitä.

Paikoissa, jotka on määrätty järjestyssäännössä, saa kansallispuistossa leiriytyä ja tehdä avotulen.

3 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Päijänteen kansallispuistossa saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä sekä kerätä kasveja ja niiden osia, eläinten pesiä sekä kivennäisnäytteitä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajien yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kalastaa;

4) rakentaa ja pitää kunnossa merenkulun turvalaitteita sekä vesikulkuväylien liikennemerkkejä ja valo-opasteita sekä tehdä näiden laitteiden näkyvyyden vaatimia vähäisiä raivauksia;

5) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

6) pitää kunnossa sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö-ja puhelinlaitteita.

Kansallispuiston Virmailansaaren osassa saa metsähallituksen luvalla ajaa hirveä sitä metsästettäessä.

4 §
Hoito- ja käyttösuunnitelma

Päijänteen kansallispuiston hoitoa ja käyttöä varten on laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma.

Kansallispuisto voidaan jakaa erilaisiin osiin sen hoitoa ja käyttöä varten. Hoito- ja käyttösuunnitelman perusteet (runkosuunnitelman) vahvistaa ympäristöministeriö.

5 §
Erinäisiä säännöksiä

Säännökset, joiden nojalla eräät toimet Päijänteen kansallispuistossa sallitaan, eivät perusta laajempaa oikeutta kuin asianomaisella muuten on.

Ympäristöministeriö voi sallia muitakin kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja toimia, jotka eivät ole ristiriidassa kansallispuiston perustamistarkoituksen kanssa ja joita sen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää.

6 §
Kansallispuiston hallinta

Päijänteen kansallispuisto on metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa lukuun ottamatta yleisiä teitä, jotka ovat tielaitoksen hallinnassa.

7 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

Ohjeet Päijänteen kansallispuistoon rajojen määräämisestä antaa maanmittaushallitus.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Kansallispuistoa koskevat vuokrasopimukset jäävät voimaan kussakin vuokrasopimuksessa määrätyksi ajaksi. Loma-asuntoalueita koskevia vuokrasopimuksia ei enää jatketa eikä näitä koskevia uusia vuokrasopimuksia tehdä.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.