Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

429/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Laki teknologian kehittämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Asema ja organisaatio

Teknologian kehittämiskeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

Kehittämiskeskuksessa on keskusyksikkö, alueyksiköitä ja teollisuussihteeriyksiköitä.

2 §
Toiminnan tavoite

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena on yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vakaan kehityksen edistäminen kohottamalla suoraan tai välillisesti teollisuuden teknologista uudistumiskykyä ja tasoa kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, tuotantomenetelmien sekä palveluiden aikaansaamiseksi.

3 §
Tehtävät

Kehittämiskeskus suunnittelee, rahoittaa ja ohjaa teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa edistäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Se rahoittaa ja konsultoi tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palveluiden kehittämishankkeita sekä edistää kansainvälisen teknologiatiedon ja -yhteistyön laaja-alaista hyödyntämistä ja teknologian siirtoa.

Lisäksi kehittämiskeskus osallistuu Suomen teknologia- ja innovaatiopolitiikan suunnitteluun kauppa- ja teollisuusministeriön antamien suuntaviivojen mukaisesti.

4 §
Johtokunta

Kehittämiskeskuksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

5 §
Teknologian valtuuskunta

Kehittämiskeskuksen toimintaa seuraa teknologian valtuuskunta, jonka asettamisesta, tehtävistä, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään asetuksella.

6 §
Muutoksenhakukielto

Kehittämiskeskuksen rahoitusasiassa tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

7 §
Vaitiolovelvollisuus

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsen ja henkilöstöön kuuluva ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä oikeudettomasti käyttää hyödykseen, mitä hän virkaansa tai tehtäväänsä hoitaessaan on saanut tietää toisen liike- tai ammattisalaisuudesta taikka muutoin salassa pidettävästä seikasta. Sama koskee sitä, joka hoitaa tehtävää kehittämiskeskuksen kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen nojalla.

Joka vastoin 1 momentin säännöksiä ilmaisee tai käyttää siinä tarkoitettuja tietoja, on tuomittava teknologian kehittämiskeskuksesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan teknologian kehittämiskeskuksesta 11 päivänä helmikuuta 1983 annettu laki (161/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 9/93
TaVM 8/93

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.