420/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (669/78) 8 § ja 13 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 § muutettuna 23 päivänä heinäkuuta 1982 ja 16 päivänä tammikuuta 1987 annetuilla laeilla (569/82 ja 20/87) ja 13 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

8 §

Kunnalla on oikeus ottaa kokonaan tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle 4 §:n mukaan kuuluvista kunnossapitotehtävistä yhden tai useamman tontin osalta, kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä osalla.

Kunta voi periä vuosittain tehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta. Kunta hyväksyy tehtävistä perittävän maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

Kunnalla on oikeus käyttää kiinteistöverolain (654/92) 34 §:n nojalla saamiaan tietoja 2 momentissa tarkoitettujen maksujen määräämisessä.

13 §

Kunta hyväksyy perittävän maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

14 a §

Kunnille myönnetään katujen kunnossapitoon valtionosuutta siten kuin kuntien valtionosuuslaissa (688/92) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 1993.

Tämän lain 8 §:ää sovelletaan kuitenkin vuodelta 1993 kertyneiden kunnossapitokustannusten perimisessä.

HE 354/92
HaVM 5/93

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.