413/1993

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1993

Valtioneuvoston päätös aikuisopintotuesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 1 a ja 1 b §:n, sellaisina kuin ne ovat väliaikaisesti muutettuina 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (592/92), ja 14 päivänä helmikuuta 1992 korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) 4 ja 6 §:n nojalla, opetusministeriön esittelystä päättänyt seuraavaa:

1 §
Aikuisopiskelijaksi katsottava

Aikuisopiskelijaksi korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetussa laissa (111/92) tai opintotukilaissa (28/72) tarkoitetussa mielessä katsotaan 25-54-vuotias kokopäivätoimisesti opiskeleva henkilö, joka täyttää muut tämän päätöksen edellytykset aikuisopintorahan saamiselle ja joka lisäksi

1. opiskelee yliopistossa tai korkeakoulussa ja jolla korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain mukaan on oikeus aikuisopintorahaan; tai

2. opiskelee muussa kuin 1 kohdassa tarkoitetussa oppilaitoksessa, jos opiskelua varten voidaan opintotukilain mukaan myöntää opintotukea.

2 §
Aikuisopintotuki

Aikuisopintotuella tarkoitetaan tässä päätöksessä aikuisopintorahaa ja muuta opintotukea, jota myönnetään aikuisopintorahan ohella.

Aikuisopiskelijalle voidaan myöntää aikuisopintorahaa. Aikuisopintorahan suuruus määräytyy korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain 6 §:n mukaan.

Aikuisopiskelijalle voidaan aikuisopintorahan lisäksi myöntää opintotuen asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Tarkemmat määräykset näistä etuuksista sisältyvät opintotukilakiin, lakiin korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta, valtioneuvoston päätökseen korkeakouluopiskelijoiden opintotuen asumislisästä (312/93) ja valtioneuvoston päätökseen eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (296/93).

3 §
Aikuisopintotuella tuettavat opinnot

Aikuisopintotukea voidaan myöntää seuraavia yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa kestäviä kokopäivätoimisia opintoja varten:

1) opintotukilain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut opinnot, tai

2) korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut opinnot.

Aikuisopintotuki voidaan myöntää myös korkeakouluopintonsa keskeyttäneelle henkilölle, joka ryhtyessään jatkamaan keskeytyneitä opintojaan päätoimisesti täyttää 4 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan ehdot, jos hän ei ole saanut opintotukea tähän tutkintoon seitsemäksi opintovuodeksi.

Aikuisopintotukea ei kuitenkaan myönnetä iltaopintoihin tai muihin työn ohessa suoritettaviksi tarkoitettuihin tai muuten osapäiväisiksi katsottaviin opintoihin eikä korkeakoulun perustutkinnon suorittaneelle henkilölle toisen perustutkinnon suorittamiseen.

4 §
Aikuisopintotuen saantiperusteet

Aikuisopintotuki voidaan myöntää

1) 30-54-vuotiaalle henkilölle, jos häneltä puuttuu ammatillinen peruskoulutus tai jos hän ei opintoja välittömästi edeltävän viiden vuoden aikana ole ollut yli neljää kuukautta päätoimiseksi katsottavassa koulutuksessa, johon voidaan myöntää opintotukea; tai

2) 25-29-vuotiaalle henkilölle, jos hän ei opintoja edeltävän kahdeksan vuoden aikana ole ollut yli neljää kuukautta päätoimiseksi katsottavassa koulutuksessa, johon voidaan myöntää opintotukea.

Ikäedellytys tulee olla täytetty ennen ensimmäisen opintovuoden alkua eli ennen kyseisen kalenterivuoden heinäkuun 1 päivää. Jos opinnot alkavat kalenterivuoden alkupuoliskolla, 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen opiskelijoiden osalta ikäedellytyksen tulee olla täyttynyt ennen kalenterivuoden alkua.

5 §
Aikuisopintotuen kesto

Aikuisopintotuki voidaan myöntää yhteensä enintään kahdeksi opintovuodeksi, tieteellisiin jatko-opintoihin eli opintoihin lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseksi kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi.

Aikuisopintotukea voidaan myöntää opintovuodeksi tai lukukaudeksi enintään yhtä pitkäksi ajaksi kuin opintotukilaissa tarkoitettua opintotukea samaan koulutukseen. Jos aikuisopiskelijan opintovapaa ei ole kestänyt täyttä lukuvuotta tai lukukautta, aikuisopintotuki myönnetään opintovapaalla oltujen täysien kuukausien mukaan. Tällöin täysiksi kuukausiksi katsotaan myös yhtäjaksoisen opintovapaan alkamis- ja päättymiskuukaudet, jos lukukauteen sisältyviä päiviä on näinä kuukausina yhteensä vähintään 16 päivää.

Enimmäistukiajan käyttänyt henkilö voi seuraavan kerran saada aikuisopintotukea viiden vuoden kuluttua edellisten aikuisopintotuella tuettujen opintojen päättymisestä.

Jos opinnot ajoittuvat useammalle kuin kahdelle opintovuodelle, aikuisopintotukea voidaan myöntää yhteensä neljäksi lukukaudeksi.

Opinnot voivat kuulua eri tutkintoihin, jos opintoja harjoitetaan yhtäjaksoisesti.

Vähimmäisaika, joksi aikuisopintotuki voidaan myöntää, on kahdeksan viikkoa.

Aikuisopintotukea myönnetään enintään yhdeksi opintovuodeksi kerrallaan yhtä tai useampaa opintojaksoa varten.

6 §
Aikuisopintorahan määrä

Aikuisopintorahan määrä on 25 prosenttia opintoja edeltäneestä vakiintuneesta kuukausitulotasosta tai sitä vastaavien tulojen tasosta, kuitenkin vähintään 1 570 markkaa ja enintään 2 800 markkaa kuukaudessa.

Yritys- tai ammattitoiminnan tulot otetaan huomioon viimeksi toimitetun verotuksen mukaisina.

Jos hakijan tulot ovat vaihdelleet merkittävästi opintoja edeltäneen puolivuotiskauden aikana, tulotaso otetaan huomioon viimeisen kuuden kuukauden keskimääräisen kuukausitulon mukaisena.

Jos hakijan tulot opintoja välittömästi edeltävänä aikana ovat olleet tavanomaista alhaisempia työttömyyden, sairauden, äitiys- tai vanhempainloman, hoitovapaan tai muun vastaavan syyn johdosta, otetaan tulotaso huomioon ennen sen alenemista vallinneen tilanteen mukaisesti edellyttäen, että tulotason muutos on tapahtunut korkeintaan vuotta ennen opintojen aloittamista.

7 §
Aikuisopintotuen saantirajoitukset

Aikuisopintotukea ei opintoihin myönnetä, jos opiskelija opiskelun aikana

1) opiskelee tai saa koulutusta työnantajansa määräyksestä;

2) työehto-, toimiehto- taikka virkaehtosopimuksen tai muun sopimuksen mukaan rinnastetaan työssä olevaan tai opiskeluaika rinnastetaan työssäoloon;

3) osallistuu ammattinsa edellyttämään lakisääteiseen koulutukseen;

4) saa työ- tai virkasuhteeseensa tai ammattitoimintaansa liittyen palkkaa, osapalkkaa tai eläkettä tai muuta tuloa;

5) saa sivu- tai satunnaistuloa taikka apurahaa keskimäärin enemmän kuin 2 000 markkaa kuukaudessa; tai

6) saa pääasiallisen toimeentulonsa muun lain nojalla tai saa opintoihinsa muuta vastaavaa tukea.

Edellä 1 momentin 4-6 kohdissa tarkoitettuna tulona ei pidetä koulutus- ja erorahastosta annetun lain (537/90) eikä valtion virkamieslain (755/86) tai muun lain perusteella maksettavaa ammattikoulutusrahaa ja erorahan aikuiskoulutuslisää.

Työ- tai virkasuhteesta irtisanoutumisen vuoksi tukiaikana maksettu korvaus otetaan huomioon opintovuoden jäljellä olevien tukikuukausien tulona.

8 §
Voimaantulosäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993. Päätöstä sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 1993 lukien myönnettäessä aikuisopintotukea 1 päivän heinäkuuta 1993 jälkeiselle ajalle.

Edellä 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle voidaan aikuisopintorahaa myöntää vain heinäkuun 1 päivän 1990 jälkeen aloitettuihin opintoihin.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.