397/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (496/92) 1 ja 5 § sellaisena kuin ne ovat 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1151/92), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa, uusi 6 momentti sekä asetukseen uusi 3 a §, 3 b § ja 3 c § seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 30 päivänä toukokuuta 1992 hyväksymästä päätöslauselmasta 757 (1992), 18 päivänä kesäkuuta 1992 hyväksymästä päätöslauselmasta 760 (1992), 16 päivänä marraskuuta 1992 hyväksymästä päätöslauselmasta 787 (1992) ja 17 päivänä huhtikuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 820 (1993) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbiaan ja Montenegroon) tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Kroatian tasavallassa sijaitsevilta Yhdistyneiden Kansakuntien suoja-alueilta ja Bosnian ja Hertsegovinan tasavallassa sijaitsevilta, Bosnian serbijoukkojen valvonnassa olevilta alueilta peräisin olevien hyödykkeiden tai tuotteiden tuonti samoin kuin hyödykkeiden tai tuotteiden vienti näille alueille tai kauttakuljetus niiden kautta on sallittu vain Kroatian tasavallan hallituksen tai Bosnian ja Hertsegovinan tasavallan hallituksen antaman luvan nojalla.

3 a §

Sellaisen aluksen kauttakulku Suomen alueella on kielletty, joka a) on rekisteröity Jugoslavian liittotasavallassa (Serbiassa ja Montenegrossa) tai b) jonka enemmistöosuus tai hallitseva osuus on Jugoslavian liittotasavallassa (Serbiassa ja Montenegrossa) olevan tai sieltä käsin toimivan henkilön tai yrityksen omistuksessa tai c) jonka epäillään rikkoneen tai rikkovan tämän asetuksen säännöksiä.

3 b §

Kaikkien palvelujen toimittaminen henkilöille tai yhteisöille, joiden tarkoituksena on liiketoiminnan harjoittaminen Jugoslavian liittotasavallan (Serbian ja Montenegron) kanssa, on kielletty.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske sellaisia teleliikennepalveluja, postipalveluja ja oikeudellisia palveluja, jotka ovat turvallisuusneuvoston päätösten mukaisia tai palveluja jotka turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 724 (1992) perustettu komitea on hyväksynyt.

3 c §

Sellaiset toimet ovat kiellettyjä, joiden johdosta Jugoslavian liittotasavallan (Serbian ja Montenegron) viranomaiset tai Jugoslavian liittotasavallassa (Serbiassa ja Montenegrossa) olevat kaupalliset, teolliset tai julkiset yritykset saavat käyttöönsä Suomessa olevia varoja, jotka kuuluvat Jugoslavian liittotasavallan (Serbian ja Montenegron) viranomaisille tai Jugoslavian liittotasavallassa (Serbiassa ja Montenegrossa) oleville kaupallisille, teollisille tai julkisille yrityksille tai jotka ovat suoraan tai välillisesti mainittujen viranomaisten tai yritysten määräysvallassa.

5 §

Edellä 2 §:n 4 ja 6 momentissa tarkoitetuista toimituksista, 2 §:n 5 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetuista kauttakuljetuksista, 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuista lennoista ja 3 b §:n 2 momentissa tarkoitetuista palveluista on etukäteen ilmoitettava ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ilmoitukset 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle komitealle ja 2 §:n 6 momentissa tarkoitetuille hallituksille.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.