390/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Laki käräjäoikeuden tuomareiden nimitysmenettelystä siirryttäessä yhtenäiseen alioikeuteen

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan määrättäessä ensi kertaa viran haltijoita niihin tuomarin virkoihin, jotka on perustettu oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (354/87) mukaisesti kihlakunnanoikeuksista ja raastuvanoikeuksista muodostettaviin käräjäoikeuksiin.

2 §

Tuomiokunnan kihlakunnantuomari ja raastuvanoikeuden pormestari on laamanni siinä käräjäoikeudessa, joka tulee tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden sijaan.

Tuomiokunnan käräjätuomari ja raastuvanoikeuden oikeusneuvosmies on käräjätuomari siinä käräjäoikeudessa, joka tulee tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden sijaan.

Nimittämiskirjan laamannille ja käräjätuomarille antaa tasavallan presidentti.

3 §

Jos käräjäoikeus on muodostettu siten, että siihen on yhdistetty kihlakunnanoikeus ja raastuvanoikeus, tai jos käräjäoikeudessa on sellainen tuomarin virka, jonka vain joku 2 §:ssä tarkoitetuista useammista samantasoisen tuomarin viran haltijoista voi saada, viran haltijan sekä sellaiset muut tuomarin viran haltijat, jotka eivät tule virkaansa 2 §:n nojalla, nimittää tasavallan presidentti hovioikeuden esityk- sestä.

Asianomainen hovioikeus hankkii 1 momentissa tarkoitetuilta tuomarin viran haltijoilta esityksen tekemistä varten selvityksen siitä, mihin virkaan he haluavat tulla nimitetyiksi. Täytettävään virkaan ilmoittautuneet voivat tehdä muistutuksen hovioikeuden esityksestä korkeimmalle oikeudelle. Korkein oikeus antaa lausunnon hovioikeuden esityksestä tasavallan presidentille.

4 §

Ne laamannin virat, joita vastaavat kihlakunnantuomarin tai pormestarin virat ovat avoinna tai tulevat avoimiksi ennen 1 päivää joulukuuta 1993, sekä käräjäoikeuteen perustetut uudet tuomarin virat täytetään siinä järjestyksessä kuin 3 §:ssä säädetään.

Jos tuomiokunnan kaikki käräjätuomarin tai raastuvanoikeuden kaikki oikeusneuvosmiehen virat ovat 1 momentissa tarkoitetulla tavalla avoinna, niitä vastaavat käräjäoikeuden virat täytetään siinä järjestyksessä kuin 3 §:ssä säädetään. Samoin menetellään sellaisen käräjäoikeuden viran osalta, joka on edelleen auki sen jälkeen kun on menetelty 2 §:n 2 momentissa ja 3 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Käräjäoikeuden uusilla tuomarin viroilla tarkoitetaan 1 momentissa niitä alimpiin palkkausluokkiin perustettuja tuomarin virkoja, joiden johdosta käräjäoikeuden tuomarin virkojen lukumäärä ylittää käräjäoikeutta vastaavassa alioikeudessa olleiden tuomarin virkojen kokonaismäärän tai, kun käräjäoikeus on muodostettu useammasta alioikeudesta, niissä olleiden tuomarin virkojen kokonaismäärän.

5 §

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin avoimiin laamannin virkoihin voivat ilmoittautua ne kihlakunnantuomarit ja pormestarit, jotka eivät 2 tai 3 §:n nojalla ole tulleet laamanneiksi.

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun avoimeen virkaan voivat ilmoittautua kaikki tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien tuomarin viran haltijat.

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin uusiin virkoihin voivat ilmoittautua kaikki ne tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden tuomarin viran haltijat, jotka eivät 2 tai 3 §:n nojalla ole saaneet tuomarin virkaa käräjäoikeudessa.

6 §

Jos 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu tuomari ei ilmoittaudu 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun uuteen virkaan tai ei hae 7 §:n nojalla haettavaksi julistettua virkaa, hänet voidaan valtion virkamieslaissa (755/86) säädettyä menettelyä noudattaen siirtää sanottuun virkaan.

7 §

Ne tuomarin virat, jotka, sen jälkeen kun on menetelty 4 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ovat edelleen avoinna, julistetaan haettaviksi ja täytetään siinä järjestyksessä kuin Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (637/87) säädetään.

8 §

Käräjäoikeuden käräjätuomarilla, joka on ollut nimitettynä kihlakunnantuomarin tai pormestarin virkaan, on oikeus käräjätuomarin virassaan käyttää myös entisen viran nimeä arvonimenä.

9 §

Tuomarin viran haltija, joka muun kuin tämän lain 7 §:n mukaisesti on nimitetty tai siirretty tuomariksi käräjäoikeuteen, säilyttää oikeuden pysyä virassaan siten kuin valtion virkamieslain voimaanpanolain (756/86) 25 §:ssä säädetään.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 12/93
LaVM 4/93

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.