382/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1993

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 31 päivänä joulukuuta 1992 antamansa päätöksen (1705/92) 9 §:n 5 momentin, 10 §:n 3 ja 4 momentit ja 12 §:n 1, 2, 3 ja 4 momentit sekä lisännyt 16 §:ään uuden 2 momentin ja 17 §:ään uuden 2 momentin.

9 §

Vakuutuskassalaissa tarkoitetun kassan jäsenelleen maksamasta tuloverolain (1535/92) 35 §:ssä ja 143 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lasketusta eroavustuksen tuotosta ennakonpidätys toimitetaan 25 %:n suuruisena.

10 §

Ennakonpidätys toimitetaan 50 %:n suuruisena tai siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty:

1) tuloverolain (1535/92) 78 §:ssä tarkoitetuista henkilövahingon johdosta maksettavista korvauksista;

2) tuloverolain 79 §:ssä tarkoitetuista vapaaehtoisten vakuutusten vakuutussuorituksista ja henkilövakuutukseen perustuvasta pysyvän työkyvyttömyyden johdosta saadusta kertakorvauksesta;

3) vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla taikka muutosarvona saaduista suorituksista;

4) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotosta ja

5) sairaalavakuutuksen nojalla saaduista veronalaisista hoitopäiväkorvauksista.

Tuloverolain (1535/92) 34 §:n nojalla pääomatuloksi katsottavista vakuutussuorituksista ennakonpidätys toimitetaan 25 %:n suuruisena.

12 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työttömän henkilön työllistämisestä muulle kuin liike- tai ammattitoimintaa tahi maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla alentamattomana.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena:

1) työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta;

2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta peruspäivärahan suuruisesta koulutustuesta ja erityistuesta;

3) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksettavasta työharjoittelutuesta tai omatoimiseen työllistymiseen myönnettävästä tuesta taikka vajaakuntoiselle maksettavasta työllistymistuesta;

4) ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla ammatinvalinnanohjauksessa olevalle maksettavasta tuesta ja

5) valtioneuvoston päätöksen nojalla maksettavasta nuorten kesätyötuesta.

Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta edellä 2 momentissa tarkoitetuista suorituksista, jos suoritus on enintään 20 markkaa päivää kohti.

Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuodelta, ennakonpidätys toimitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:


Työttömyysturvalain        Ennakonpidätys-
 mukainen korvaus           prosentti
  mk/päivä
 1,00-156,00             20
156,01-230,00             25
230,01-270,00             30
270,01-376,00             35
376,01-597,00             40
597,01-926,00             45
926,01-                50

16 §

Jos maksajana on palkkaturvalain 3 a §:n 2 momentissa (1587/92) tarkoitettu konkurssipesä, ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä on määrätty.


17 §

Ennakonpidätys toimitetaan 25 %:n suuruisena patentin, tekijänoikeuden tai muun niihin verrattavan oikeuden perusteella saaduista korvauksista, jos patentti, tekijänoikeus tai muu niihin verrattava oikeus on saatu perintönä tai testamentilla taikka hankittu vastiketta vastaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993. Päätöstä sovelletaan 1.5.1993 tai sen jälkeen toimitettavassa ennakonpidätyksessä kuitenkin siten, että päätöksen 17 §:n 2 momenttia sovelletaan vuonna 1993 toimitettavassa ennakonpidätyksessä.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.