368/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan taideteollisen alan korkeakoulututkinnoista 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (948/78) 3 §:n 3 momentti, 17 §:n edellä oleva väliotsikko ja 18 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (729/90) ja 18 § osittain muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetulla asetuksella (596/92), sekä

lisätään asetukseen uusi 18 a § seuraavasti:

3 §

Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin tutkintoon johtavat elokuvataiteen koulutusohjelma, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma, kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelma, käsi- ja taideteollisen alan koulutusohjelma, lavastustaiteen koulutusohjelma, sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma, tekstiilitaiteen koulutusohjelma, teollisen muotoilun koulutusohjelma, vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma, valokuvataiteen koulutusohjelma sekä muotoilujohtamisen osittain englanninkielinen Design Leadership -koulutusohjelma.


Opettajankoulutusta koskevia säännöksiä
17 §

18 §

Kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelmaan sisältyy 35 opintoviikkoa aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja, joista on voimassa, mitä kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetussa asetuksessa (530/78) säädetään.

Taideteollinen korkeakoulu järjestää aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot yhdessä jonkin yliopiston opettajankoulutusyksikön kanssa siten kuin korkeakoulujen kesken sovitaan. Lapin yliopistossa nämä opinnot järjestää taiteiden tiedekunta yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa siten kuin tutkintosäännössä määrätään.

18 a §

Taideteollinen korkeakoulu järjestää opettajankoulutuksen pedagogisina opintoina myös vähintään 35 opintoviikon laajuiset taiteilijan pedagogiset opinnot. Näiden opintojen tavoitteena on antaa pedagogiset valmiudet taidealan opetustehtäviin eri oppilaitoksissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.