365/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

kumotaan kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (530/78) 15 §:n 3 ja 4 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 31 §,

näistä 15 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (932/83), sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentin 2 kohta, 2 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 10 §:n 3 momentti, 17 §:n 2 kohta, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 28 §, 33 §, 34 §:n 2 momentti ja 40 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentin 2 kohta 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa asetuksessa (564/90), 2 §:n 1 momentti mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa ja 7 §:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1092/87), seuraavasti:

1 §

Kasvatustieteellisiä opintoja ovat:


2) Åbo Akademin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävä ammatillisten oppilaitosten ruotsinkielinen opettajankoulutus, josta säädetään erikseen;


2 §

Kasvatustieteellisiä tutkintoja sekä aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, erillisiä kasvatustieteiden opintoja ja kasvatusalan täydennyskoulutuksen opintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa ja Åbo Akademin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa sekä yhteiskunta- ja hoitotieteellisessä tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan opettajankoulutusyksiköiksi.


6 §

Koulutusohjelman laajuus on 160 opintoviikkoa tai, jos on kysymys musiikin aineenopettajien koulutuksesta, 180 opintoviikkoa. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa viidessä vuodessa tai musiikin aineenopettajien koulutuksessa viidessä ja puolessa vuodessa.


7 §

Koulutusohjelma koostuu yleisopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Yleisopintojen laajuus on vähintään 10 opintoviikkoa.


10 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opettajankoulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta opettajankoulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.

17 §

Kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon johtavia koulutusohjelmia ovat:


2) koulutusohjelmat, joiden ammatillisena perustana ovat peruskoulun ja lukion aineenopettajan tehtävät opetettavana aineena kotitalous, tekninen työ, tekstiilityö tai musiikki sekä muut näiden aineiden tuntemusta edellyttävät tehtävät; sekä


20 §

Koulutusohjelmaan sisältyvät aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot, joista on voimassa, mitä 28-33 §:ssä säädetään.


21 §

Kahdesta opetettavasta aineesta 17 §:n 2 kohdassa mainitun aineen opintojen laajuus on vähintään 55 opintoviikkoa ja toisen aineen vähintään 35 opintoviikkoa. Yhden opetettavan aineen opintojen laajuus on musiikissa noin 100 opintoviikkoa ja muissa aineissa vähintään 65 opintoviikkoa.

28 §

Aineenopettajan kasvatustieteellisissä opinnoissa opiskelijalle annetaan peruskoulun ja lukion lehtorin sekä muiden oppilaitosten opettajien tehtävien itsenäisen hoitamisen edellyttämät pedagogiset valmiudet.

Opintojen laajuus on 35 opintoviikkoa.

Opinnot voivat suuntautua erityisesti peruskoulun tai lukion ja ammatillisten oppilaitosten taikka aikuiskoulutuksen opettajan tehtäviin.

33 §

Aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot suunnitellaan ja järjestetään siten, että ne voidaan sisällyttää jokaiseen aineenopettajien koulutukseen tarkoitettuun koulutusohjelmaan tai suuntautumisvaihtoehtoon.

34 §

Opettajankoulutusyksikkö suunnittelee ja järjestää opinnot 1 momentissa tarkoitetuille opiskelijoille siten, että ne voidaan suorittaa kahdessa lukukaudessa. Opiskelijan aikaisemmat opinnot ja opettajakokemus voivat korvata osan opinnoista siten kuin opettajankoulutusyksikkö päättää. Jos opiskelija on toiminut vähintään viiden vuoden ajan päätoimisena opettajana, tämä opettajakokemus korvaa 15 opintoviikon laajuisen osan aineenopettajan kasvatustieteellisistä opinnoista.


40 §

Opettajankoulutusyksikkö voi antaa hakemuksesta opettajan viran tai toimen kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvaa opintosuoritusta vastaavan todistuksen henkilölle, joka on muulla tavalla kuin kelpoisuusvaatimusten edellyttämillä opinnoilla hankkinut säädettyä opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa opettajankoulutusyksikkö voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.