364/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

kumotaan luonnontieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen (1081/78) 10 §:n 2 momentti, 15 §:n 3 ja 4 momentti ja 29 §:n 4 momentti,

näistä 15 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1046/83),

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §, 6 §:n 1 momentti, 11 §:n 3 momentti ja 22 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa ja 6 §:n 1 momentti 2 päivänä lokakuuta 1987 annetussa asetuksessa (769/87), sekä

lisätään asetukseen uusi 17 a § ja sen edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 §

Luonnontieteellinen perustutkinto on filosofian kandidaatin tutkinto. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatin tutkinto.


2 §

Luonnontieteellisiä tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Joensuun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston matemaattis- luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnassa, Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa, Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisessa tiedekunnassa, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja Åbo Akademin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.

6 §

Koulutusohjelman laajuus on 160 opintoviikkoa. Koulutus järjestetään siten, että tutkinto voidaan suorittaa viidessä vuodessa.


11 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske koulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta koulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.


Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto
17 a §

Suoritettuaan jostakin filosofian kandidaatin tutkintoon johtavasta koulutusohjelmasta 120 opintoviikon opinnot, joihin sisältyvät 11 §:ssä säädetyt kieliopinnot, opiskelija voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon.

Tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tarkemmat määräykset tutkinnosta ja sen suorittamisesta antaa koulutusyksikkö.

22 §

Koulutukseen sisältyy 35 opintoviikkoa aineenopettajan kasvatustieteellisiä opintoja, joista on voimassa, mitä kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetussa asetuksessa (530/78) säädetään.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmiin sisältyvät aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot järjestetään ruotsinkielisen koulutuksen osalta Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyönä siten kuin näiden yliopistojen kesken sovitaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.