343/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1993

Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Ulkoasiainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n ja ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1164/87) 7 §:n sekä ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen (223/93) 100 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ulkoasiainministeriön ja edustustojen suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä kunniakonsulien perimistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista ulkoasiainministeriö ja edustusto perivät tämän päätöksen 3-7 §:ssä määrätyt maksut ovat seuraavat:

1) matkustusasiakirjat;

2) varojen välittäminen ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle;

3) julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan palvelut;

4) asiakirjan tiedoksi antaminen ja hankkiminen sekä osoitteen selvittäminen; sekä

5) jäämistöasian hoitaminen.

3 §
Matkustusasiakirjat

Edustuston myöntämästä yhden vuoden passista peritään 130 markkaa, enintään viiden vuoden passista 250 markkaa ja enintään kymmenen vuoden passista 370 markkaa. Edustustossa kotimatkaa varten annettavasta passista tai siihen verrattavasta matkustusasiakirjasta peritään 130 markkaa.

4 §
Varojen välittäminen hädänalaiseen asemaan joutuneelle

Varojen välittämisestä ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle sekä ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen (485/90) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuille muille henkilöille peritään 200 markkaa.

5 §
Julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan palvelut

Asiakirjan tai yhdellä kertaa vahvistettavan asiakirja-aineiston vahvistamisesta tai oikeaksi todistamisesta taikka todistuksen antamisesta edustustossa peritään 100 markkaa. Viranomaisen allekirjoittaman asiakirjan vahvistamisesta ministeriössä peritään jokaiselta vahvistettavalta nimeltä 50 markkaa.

6 §
Asiakirjan tiedoksi antaminen ja hankkiminen sekä osoitteen selvittäminen

Maksu haasteen tai muun asiakirjan tiedoksi antamisesta on 250 markkaa. Jos sama asiakirja annetaan tiedoksi samassa valtiossa usealle vastaanottajalle, peritään ensimmäiseltä tiedoksiannolta 250 markkaa ja jokaiselta sauraavalta 150 markkaa.

Virkatodistuksen tai muun asiakirjan hankkimisesta tai ulkomailla asuvan henkilön osoitteen selvittämisestä peritään 250 markkaa. Jos asiakirjoja hankitaan tai osoitteita selvitetään saman toimeksiannon perusteella samassa valtiossa useita, peritään ensimmäiseltä 250 markkaa ja jokaiselta seuraavalta 150 markkaa.

Jos yrityksistä huolimatta asiakirjaa ei ole voitu antaa tiedoksi taikka asiakirjaa ei ole löytynyt tai osoite selvinnyt, peritään kuitenkin 250 markkaa.

Edellä 1-3 momentissa mainittujen kiinteiden maksujen lisäksi peritään palvelun tuottamisesta aiheutuneet ulkopuolisten palvelusten kustannukset sekä matkakustannuksista määrä, joka vastaa virkaehtosopimusten perusteella virkamiehelle maksettavaa matkakustannusten korvausta.

7 §
Jäämistöasian hoitaminen

Ulkomailla olevan jäämistön selvittämisestä, vastaanottamisesta ja tilittämisestä perillisille peritään 2 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 500 markkaa ja enintään 30 000 markkaa. Jos ministeriö tai edustusto on hankkinut, laatinut ja kääntänyt tarvittavat asiakirjat, peritään 5 % tilitettävästä summasta, kuitenkin vähintään 750 markkaa ja enintään 50 000 markkaa.

Jäämistöasiassa avustamisesta peritään 500 markkaa.

8 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ulkoasiainministeriö ja edustustot hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein ovat:

1) muu kuin ulkoasiainhallinnon tiedotustoimintaan kuuluva koulutustoiminta;

2) muu kuin ulkoasiainhallinnon tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

3) käännös- ja tulkkauspalvelut;

4) jäljennös tai kopio ulkoasiainministeriön tai edustuston hallussa olevasta valokuvasta, asiakirjasta, muusta aineistosta tai teknisestä tallenteesta;

5) ministeriön ja edustustojen hallussa olevien tilojen ja kaluston vuokraaminen;

6) vienninedistämispalvelut; sekä

7) muu toimeksiantoon perustuva ulkoasiainhallinnon suorite.

9 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joita ulkoasiainministeriö ja edustustot tuottavat maksuttomasti, ovat seuraavat:

1) välttämättömät palvelut ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle sekä ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen (485/90) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetulle muulle henkilölle;

2) elossaolotodistus valtion maksuperustelain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa Suomen kansalaiselle sekä ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen (485/90) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuille muille henkilöille;

3) Suomea koskeva yleinen tiedottaminen sekä tiedonvälitys Suomen ja muiden valtioiden ja järjestöjen välillä;

4) palvelut ja suoritteet, jotka kansainvälisestä sopimuksesta, käytännöstä tai vastavuoroisuudesta johtuen ovat maksuttomia;

5) asiakirjojen asettaminen pyytäjän käyttöön julkisuuslain (83/51) 7 §:n mukaisesti; sekä

6) ulkoasiainhallinnon tietoaineistojen ja palvelujen käyttöön liittyvät yleisluonteiset neuvonta-, ohjaus- ja selvitystehtävät sekä lausunnot, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia.

10 §
Maksujen perimisvaluutta

Maksut peritään Suomen markkoina tai edustuston maksuliikkeessään käyttämänä vaihtokelpoisena valuuttana. Maksut otetaan vastaan myös edustuston asemamaan ei-vaihtokelpoisessa valuutassa, mikäli asemamaan paikalliset valuuttamääräykset edellyttävät sen käyttöä.

Valuuttakurssina käytetään ministeriön kulloinkin vahvistamaa tilikurssia. Milloin valuutanvaihdosta on kirjallinen tosite, käytetään kuitenkin tositteen mukaista vaihtokurssia.

11 §
Kunniakonsulien perimät maksut

Kunniakonsuli saa periä tuottamistaan edellä 3-6 §:ssä mainituista palveluista määrätyt maksut itselleen.

Jos kunniakonsuli on osallistunut 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun jäämistöasian hoitamiseen, edustusto voi määrätä hänelle maksettavaksi palkkiona enintään puolet sanotun momentin mukaan perittävästä määrästä.

12 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993. Päätöksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista. Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.1994.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1993

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Osastopäällikkö
Jorma Inki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.