310/1993

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus Suomen Akatemiasta

Opetusministerin esittelystä säädetään tieteellisen tutkimuksen järjestelystä 5 päivänä joulukuuta 1969 annetun lain (760/69) 9 §:n nojalla:

1 luku

Suomen Akatemian tehtävät

1 §

Suomen Akatemian, jäljempänä akatemia, tehtävänä on:

1) edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä;

2) kehittää kansainvälistä yhteistyötä;

3) toimia asiantuntijaelimenä tiedepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä; sekä

4) myöntää määrärahoja tieteelliseen tutkimukseen ja muuhun tieteen edistämiseen.

2 luku

Tieteen keskustoimikunta ja valtion tieteelliset toimikunnat

2 §

Tieteen keskustoimikunta on akatemian ylin päättävä elin.

Valtion tieteelliset toimikunnat hoitavat akatemian tehtäviä kukin omalla toimialallaan.

3 §

Keskustoimikunta päättää:

1) akatemian yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista;

2) tieteellisten toimikuntien toimialoista ja kahden tai useamman toimikunnan välisten tutkimusalojen edistämisestä;

3) toimintaa ja taloutta koskevista suunnitelmista sekä talousarvioehdotuksesta;

4) määrärahojen käyttösuunnitelmista ja jakamisesta eri käyttötarkoituksiin;

5) johtosäännöstä;

6) muista akatemian kannalta laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä asioista; sekä

7) sen tehtäväksi lailla tai asetuksella säädetyistä ja johtosäännöllä määrätyistä asioista.

4 §

Keskustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, jonka tasavallan presidentti määrää valtioneuvoston esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat sekä kolme muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Keskustoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sama henkilö voidaan määrätä keskustoimikunnan puheenjohtajaksi taikka jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Sama henkilö voidaan määrätä puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin, jos hän toimii puheenjohtajana yhden tai kaksi näistä toimikausista. Vajaan toimikauden toiminta puheenjohtajana tai jäsenenä ei kuitenkaan vaikuta henkilön mahdollisuuteen tulla uudelleen määrätyksi näihin tehtäviin.

5 §

Keskustoimikunnan puheenjohtaja on akatemian esimies. Esimies johtaa, valvoo ja kehittää akatemian toimintaa.

Keskustoimikunnan puheenjohtaja ratkaisee ne asiat, jotka eivät lain, asetuksen tai johtosäännön mukaan kuulu keskustoimikunnan, tieteellisen toimikunnan, tieteellisen toimikunnan puheenjohtajan tai hallintoviraston ratkaistaviksi.

Keskustoimikunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

6 §

Tieteelliset toimikunnat päättävät asioista, jotka säädetään tai johtosäännöllä määrätään niiden ratkaistavaksi.

Toimikunnat myöntävät tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun lain 5 §:ssä tarkoitetut apurahat varttuneille tieteenharjoittajille.

7 §

Tieteellisessä toimikunnassa on puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan ja enintään neljätoista muuta jäsentä.

Valtioneuvosto määrää toimikunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Ennen toimikunnan asettamista kuullaan korkeakouluja, keskeisiä valtion tutkimuslaitoksia, tutkimus- ja kehittämistyötä edustavia viranomaisia ja yhteisöjä sekä keskeisiä tieteellisiä seuroja. Puheenjohtajaa ja jäseniä määrättäessä on huolehdittava siitä, että toimikunnassa on monipuolinen tieteellinen asiantuntemus.

Saman henkilön peräkkäisistä toimikausista toimikunnan puheenjohtajana ja jäsenenä on vastaavasti voimassa, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään keskustoimikunnasta.

8 §

Tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää toimikunnan toimintaa.

Puheenjohtaja ratkaisee ne toimikunnalle kuuluvat asiat, joita ei säädetä tai johtosäännössä määrätä toimikunnan tai hallintoviraston ratkaistavaksi.

Toimikunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

9 §

Kahden tai useamman tieteellisen toimikunnan alaan kuuluva asia voidaan keskustoimikunnan päätöksellä siirtää keskustoimikunnan asettaman jaoston käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun jaoston jäsenet määrätään keskustoimikunnasta ja tieteellisistä toimikunnista.

3 luku

Hallintovirasto

10 §

Akatemian hallintoviraston tehtävänä on hoitaa ja kehittää akatemian hallintoa. Hallintovirasto huolehtii keskustoimikunnassa ja tieteellisissä toimikunnissa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta.

Hallintoviraston päällikkönä on hallintojohtaja. Hallintojohtaja vastaa akatemian hallinnon toiminnasta ja kehittämisestä.

Tutkimusjohtaja vastaa akatemian tutkimuspoliittisesta suunnittelusta sekä tutkimuspolitiikan toteutumisen ja tutkimusrahoituksen käytön seurannasta.

11 §

Keskustoimikunnan puheenjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin kuuluisi hallintoviraston ratkaistavaksi.

4 luku

Akatemian henkilöstö ja sen kelpoisuusvaatimukset

12 §

Keskustoimikunnan puheenjohtaja on tehtävässään valtion tilapäinen virkamies.

13 §

Tutkijaprofessorin, vanhemman ja nuoremman tutkijan sekä tutkimusassistentin virat ovat tutkimusvirkoja. Akatemialla voi olla myös muita tutkimusvirkoja.

Tutkijaprofessori ei voi olla keskustoimikunnan eikä tieteellisen toimikunnan jäsen.

14 §

Tutkijaprofessorin virkaan voidaan nimittää henkilö, joka on osoittautunut eteväksi tutkijaksi ja jonka voidaan katsoa myötävaikuttavan tutkimuksen edistymiseen oman tieteenalansa piirissä.

Vanhemmalta tutkijalta vaaditaan tohtorin tutkinto.

Nuoremmalta tutkijalta vaaditaan jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto. Nuoremman tutkijan virkaan voidaan nimittää myös henkilö, joka on opinnoissaan jatkotutkintoa varten tai muulla tavalla osoittanut saavuttaneensa vaadittavaa tutkintoa vastaavan tieteellisen tason.

Tutkimusassistentilta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

15 §

Akatemian hallintovirastossa on hallintojohtajan ja tutkimusjohtajan virat. Hallintovirastossa voi olla myös muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Hallintojohtajan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemusta johtamistehtävistä.

Tutkimusjohtajan virkaan vaaditaan tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemusta johtamistehtävistä.

16 §

Hakija, joka on suorittanut tohtorin arvoa varten vaaditut opinnäytteet, täyttää tohtorin tutkintoa koskevan kelpoisuusvaatimuksen.

Akatemia päättää ulkomaisen tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta virkaan, jollei opetusministeriö ole päättänyt hakijan tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta.

5 luku

Tutkimusvirkojen täyttäminen

17 §

Tutkijaprofessorin nimittää tasavallan presidentti. Tutkijaprofessorin virka täytetään haettavaksi julistamatta.

Kun tutkijaprofessorin virka tulee avoimeksi, tieteelliset toimikunnat voivat tehdä ehdotuksensa viran täyttämiseksi. Kukin toimikunta voi ehdottaa täytettävään virkaan kolmea henkilöä. Ehdotukseen tulee liittää asiantuntijoiden lausunnot ehdokkaiden ansioista.

Keskustoimikunta asettaa toimikuntien ehdottamista henkilöistä enintään kolme ehdokasta tutkijaprofessorin virkaan.

18 §

Vanhemman ja nuoremman tutkijan sekä tutkimusassistentin nimittää tieteellisen toimikunta.

Vanhemman ja nuoremman tutkijan sekä tutkimusassistentin virat on ennen niiden täyttämistä julistettava haettaviksi. Tällainen virka voidaan kuitenkin täyttää haettavaksi julistamatta, kun se on toimikunnan tukeman tutkimushankkeen kannalta tarkoituksenmukaista.

Vanhemman tutkijan virka täytetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nuoremman tutkijan ja tutkimusassistentin virka täytetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

19 §

Muun kuin 17 ja 18 §:ssä mainitun tutkimusviran täyttää keskustoimikunta. Johtosäännössä voidaan kuitenkin määrätä, että tällaisen viran täyttää keskustoimikunnan puheenjohtaja.

6 luku

Hallintoviraston henkilökunnan nimittäminen ja ottaminen

20 §

Hallintojohtajan nimittää tasavallan presidentti keskustoimikunnan annettua lausunnon hakijoiden ansioista.

Tutkimusjohtajan nimittää tasavallan presidentti keskustoimikunnan annettua lausunnon virkaan ilmoittautuneiden ansioista. Virka täytetään haettavaksi julistamatta.

21 §

Muut kuin 20 §:ssä tarkoitetut hallintoviraston virat täyttää ja työsopimussuhteiset työntekijät ottaa keskustoimikunnan puheenjohtaja. Hallintoviraston virkojen täyttäminen ja työsopimussuhteisten työntekijöiden ottaminen voidaan kuitenkin johtosäännöllä määrätä hallintoviraston tehtäväksi.

Tilapäisten virkamiesten ottamisesta määrätään johtosäännössä.

7 luku

Virkavapauden myöntäminen ja virkaa toimittavan virkamiehen ottaminen

22 §

Virkavapauden keskustoimikunnan puheenjohtajalle myöntää opetusministeriö.

Tutkijaprofessorille myöntää virkavapauden vuotta pitemmäksi ajaksi keskustoimikunta ja enintään vuoden pituiseksi ajaksi keskustoimikunnan puheenjohtaja.

Virkavapauden tutkimusviran haltijalle, jonka keskustoimikunta nimittää, myöntää keskustoimikunnan puheenjohtaja, ja virkavapauden tutkimusviran haltijalle, jonka tieteellinen toimikunta nimittää, toimikunnan puheenjohtaja.

23 §

Virkavapauden muulle kuin 22 §:ssä tarkoitetulle virkamiehelle sekä vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle työntekijälle myöntää keskustoimikunnan puheenjohtaja.

Enintään vuoden kestävän virkavapauden myöntäminen tutkijaprofessorille ja virkavapauden myöntäminen muulle tutkimusviran haltijalle samoin kuin virkavapauden myöntäminen 1 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle, ei kuitenkaan hallintojohtajalle eikä tutkimusjohtajalle, sekä vastaavan vapautuksen myöntäminen työsopimussuhteiselle työntekijälle voidaan johtosäännössä määrätä hallintoviraston tehtäväksi.

24 §

Viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka myöntää virkavapauden.

Avoimen viran hoitamisesta päättää se, joka päättäisi kyseisen viran hoitamisesta virkavapauden aikana.

8 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Keskustoimikunta, tieteellinen toimikunta ja 9 §:ssä tarkoitettu jaosto ovat päätösvaltaisia, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Keskustoimikunta, tieteellinen toimikunta, 9 §:ssä tarkoitettu jaosto ja niiden puheenjohtajat sekä hallintovirasto tekevät päätöksensä esittelystä.

26 §

Johtosäännössä annetaan tarkemmat määräykset akatemian toiminnasta. Johtosäännössä voidaan määrätä asioita valmistelevien jaostojen asettamisesta.

Hallintoviraston sisäisestä työnjaosta ja asioiden ratkaisemisesta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka keskustoimikunnan puheenjohtaja vahvistaa.

27 §

Keskustoimikunnan, tieteellisten toimikuntien ja jaostojen kokouksista johtuvat matkakustannukset ja kokouspalkkiot maksetaan siten kuin komiteoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (218/88) määrätään. Kokouspalkkio maksetaan kuitenkin kokousajasta riippumatta kuten kokonaan virastotyöajan ulkopuolella pidetystä kokouksesta. Akatemian virkamiehelle ja työsopimussuhteiselle työntekijälle maksetaan kokouspalkkio vain silloin, kun kokous on pidetty ainakin osaksi virastotyöajan ulkopuolella.

Tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle sekä keskustoimikunnan ja toimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkion lisäksi kuukausipalkkio, jonka opetusministeriö määrää.

28 §

Asianosainen saa valittamalla hakea muutosta akatemian päätökseen siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään muutoksenhausta ylemmän hallintoviranomaisen päätökseen, jollei tässä asetuksessa tai muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee tutkimusmäärärahaa, apurahaa tai tutkimussopimusta.

29 §

Kun valtion virkamiehelle myönnetään tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu varttuneen tieteenharjoittajan apuraha, hän on virkavapaana sen ajan, joksi apuraha on myönnetty.

9 luku

Voimaantulo

30 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan tieteellisen tutkimuksen järjestelystä 20 päivänä helmikuuta 1976 annettu asetus (186/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31 §

Jos tieteellinen toimikunta on ennen tämän asetuksen voimaantuloa myöntänyt tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun lain 5 §:ssä tarkoitetun apurahan tutkijaryhmälle, ryhmän jäsenten osalta noudatetaan kuitenkin edelleen tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun asetuksen 38 §:n 5 momentin säännöksiä.

Keskustoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä tieteellisten toimikuntien puheen- johtajat ja muut jäsenet määrätään tämän asetuksen mukaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1995 alkavaksi toimikaudeksi.

Kumotun asetuksen mukaan määrätyt keskustoimikunta ja tieteelliset toimikunnat jatkavat toimintaansa, kunnes 2 momentissa tarkoitettu toimikausi on alkanut.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.