300/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Steiner-koulusta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (417/77) 6-8 § sekä

lisätään lakiin uusi 6 a ja 6 b § seuraavasti:

6 §

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion talousarvioon kulloinkin otettavan määrärahan rajoissa myöntää Steiner-koululle ylimääräistä valtionapua.

6 a §

Steiner-koulun 1-9 luokan oppilaan kurinpidosta on voimassa, mitä peruskoulun oppilaan kurinpidosta säädetään ja 10-13 luokan oppilaan kurinpidosta, mitä lukion oppilaan kurinpidosta säädetään. Oppilaan erottamisesta päättää opettajakunta. Päätös 1-9 luokan oppilaan erottamisesta on alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi.

6 b §

Steiner-koulun opettajan ja tuntiopettajan irtisanomisesta, kurinpidosta sekä tehtävistä pidättämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään. Tuntiopettajaan sovelletaan, mitä virkaatoimittavasta virkamiehestä säädetään. Virkamieslautakuntana toimii lääninhallituksen yhteyteen asetettu virkamieslautakunta.

Opettajan ja tuntiopettajan irtisanomisesta ja tehtävistä pidättämisestä sekä kurinpitomenettelyyn ryhtymisestä päättää opettajakunta.

Koulun hallintoelinten jäsenten ja koulun palveluksessa olevan henkilön salassapitovelvollisuudesta ja tietojensaantioikeudesta on voimassa, mitä niistä peruskoulun ja lukion hallintoelinten jäsenten sekä peruskoulun ja lukion palveluksessa olevan henkilön osalta säädetään.

7 §

Steiner-koulun palveluksessa olleelle henkilölle suoritetaan valtion varoista eläkettä ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä, hautausapua ja hautauskustannusten korvausta noudattaen soveltuvin osin, mitä peruskoulua korvaavan koulun ja yksityisen lukion palveluksessa olleiden henkilöiden osalta säädetään.

8 §

Muutoksenhausta 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta näihin päätöksiin säädetään valtion virkamieslaissa (755/86).

Muutoksenhausta muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tehtyihin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto-asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Koulun toimielimen päätöksestä haetaan kuitenkin muutosta valittamalla lääninoikeuteen. Asetuksella voidaan säätää myös muita poikkeuksia muutoksenhakumenettelyyn.

Asetuksella voidaan säätää, missä tapauksissa päätöksiin ei saa hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva tässä laissa tarkoitettu asia käsitellään sen mukaan kuin tässä laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään. Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan valituksen käsittelee kuitenkin lain voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaan toimivaltainen viranomainen.

HE 176/92
SiVM 21/92

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.