296/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 3, 4, 5, 7, 8 ja 10 §:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

Opintotuen enimmäismäärät
1 §

Opintovuonna 1993-94 ovat opintolainan kuukausikohtaiset enimmäismäärät ja valtion vuoden 1993 talousarviossa vahvistetun opintorahan perusosan enimmäismäärät seuraavat:


              Opintorahan Opintolainan Yhteensä
               perusosa   valtion
                      takaus
                mk/kk    mk/kk    mk/kk
1) väliaikaiset ammatti-
  korkeakoulut, ammatilliset
  oppilaitokset, kansanopistot
  ja liikunnan koulutus-
  keskukset           505    1 700    2 205
2) ne oppilaitokset, joissa
  on maksuton opetus ja
  laajennetut opinto-
  sosiaaliset edut       505    1 440    1 945
3) ne ammatilliset oppilaitokset
  tai opintolinjat, jotka
  eivät kuulu opinto-
  sosiaalisten etujen piiriin  505    1 850    2 355
4) lukiot
  - muualla kuin vanhempiensa
   luona asuvat        485    1 700    2 185
  - vanhempiensa luona asuvat  340    1 130    1 470
5) ulkomailla sijaitsevat
  oppilaitokset seuraavasti:
a) ammatilliset oppilaitokset  505    2 400    2 905
b) kansanopistot         505    1 900    2 405
c) lukiot
  - muualla kuin vanhempiensa
   luona asuvat        485    2 400    2 885
  - vanhempiensa luona asuvat  340    1 260    1 600

Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan. Opiskelun alkamis- ja päättymiskuukausista lasketaan yksi täysi tukikuukausi, mikäli näinä kuukausina on lukukauteen sisältyviä päiviä yhteensä vähintään 16 päivää.

Teknillisissä oppilaitoksissa opiskeleville opintotuki voidaan myöntää 2 momentin estämättä yhdeksäksi kuukaudeksi.

Opintotukea voidaan myöntää enintään yhdeksäksi kuukaudeksi, ellei jäljempänä toisin säädetä.

Ammattiin valmistavassa koulutuksessa Suomessa opiskeleville opintotukea voidaan myöntää kuitenkin enintään yhdeksäksi ja puoleksi kuukaudeksi, mikäli opintovuoden työpäivien lukumäärä on vähintään 190, 10 kuukaudeksi, mikäli työpäivien lukumäärä on vähintään 200, 11 kuukaudeksi, mikäli työpäivien lukumäärä on vähintään 220 sekä 12 kuukaudeksi, mikäli työpäivien lukumäärä on vähintään 240.

2 §

Opintotukilain mukaisen opintorahan asumislisän määrä on 75 prosenttia kuukausivuokrasta. Kansanopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten maksullisilla linjoilla opiskelevien, oppilaitoksen asuntolassa asuvien opiskelijoiden asumislisän määrä on kuitenkin 200 markkaa kuukaudessa. Asumislisää ei myönnetä, jos vuokraa peritään ainoastaan viikonloppuasumisesta.

Jos opiskelijan asumismenot ovat alle 200 markkaa kuukaudessa, asumislisää ei myönnetä.

Asumislisää myönnettäessä ei oteta huomioon vuokran 1 275 markkaa ylittävää osaa.

Ulkomailla opiskelevan asumislisän enimmäismäärä on 950 markkaa kuukaudessa.

Myönnetyn asumislisän määrää voidaan tarkistaa, jos kuukausivuokran muutos on vähintään 50 markkaa.

3 §

Edellä 1 §:ssä todettuja opintorahan enimmäismääriä voidaan korottaa seuraavasti:

1) Huoltovelvollisuuden perusteella myönnetään opintorahan perusosan huoltajakorotuksena 380 markkaa kuukaudessa opintotuen hakijan huollettavana olevaa alaikäistä lasta kohti. Huoltajakorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta. Hakijan huollettavaksi ei katsota lasta, jolle hakija sopimuksen tai tuomion perusteella on velvollinen maksamaan elatusapua.

2) Opintolainan hoitomenojen perusteella opintorahan perusosaa korotetaan yhdellä prosentilla opintovuotta edeltävän maaliskuun lopussa olleesta opintotukilain mukaisen opintolainan määrästä, mikäli hakijan opintolainan määrä on silloin ollut vähintään 48 000 markkaa ja hänelle on myönnetty opintorahaa koko opintovuodeksi 1993-94.

4 §

Opintotukea ei myönnetä henkilölle:

1) joka on täyttänyt 65 vuotta;

2) joka saa kansaneläkelain (347/56) tai työeläkelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä, yksilöllistä varhaiseläkettä tai täyteen eläkkeeseen oikeuttavien palveluvuosien perusteella vanhuuseläkettä;

3) joka saa kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta muun lain nojalla;

4) joka saa työttömyyseläkettä;

5) joka saa kuntoutusrahalain (611/91) mukaista kuntoutusrahaa tai sitä vastaavaa aikaisempaa kuntoutusetuutta;

6) joka saa työttömyysturvalain (602/84) mukaista työttömyyspäivärahaa;

7) joka on työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/90) mukaisessa koulutuksessa;

8) joka suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta; tai

9) joka suorittaa vankeusrangaistusta ja opiskelee rangaistuslaitoksessa.

5 §

Edellä 1 §:ssä vahvistettuja opintotuen enimmäismääriä alennetaan seuraavasti:

1) Mikäli opiskelija saa muuta kuin 4 §:ssä tarkoitettua eläkettä tai muuta toimeentulon turvaavaa tukea, opintotuen enimmäismäärää voidaan alentaa tai tuki evätä sen mukaan kuin valtion opintotukikeskus erikseen päättää.

2) Mikäli oppilaitoksessa opiskelevat saavat opiskelun tai sen yhteydessä tehtävän työn johdosta palkkaa, päivärahaa tai avustusta taikka muuta opintorahaa vastaavaa taloudellista tukea, ei opintorahaa myönnetä. Tällöin opintolainan valtiontakaus myönnetään siten alennettuna kuin valtion opintotukikeskus erikseen määrää.

3) Mikäli opiskelija asuu opintovuoden aikana vanhempiensa luona, opintorahan perusosan enimmäismäärä on puolet täydestä määrästä.

4) Mikäli opiskelija asuu opintovuoden aikana vanhempiensa tai ottovanhempiensa luona opintolainan enimmäismäärä on 70 prosenttia 1 §:n mukaisesta määrästä.

Opintotuen enimmäismääriä ei kuitenkaan alenneta 3) ja 4) kohtien perusteella, jos opiskelija on opintovuoden alkaessa 24-vuotias, on tai on ollut avioliitossa tai on elatusvelvollinen.

Opintotuen enimmäismääriä ei alenneta 3) ja 4) kohtien perusteella tai määrä on 75 prosenttia 1 §:n mukaisesta määrästä silloin, kun hakijan mahdollisuudet saada tukea vanhemmiltaan ovat vähäiset vanhempien vähävaraisuuden perusteella. Sovellettavat tulo- ja varallisuusrajat on vahvistettu 10 §:ssä.

6 §

Opintolainan valtiontakausta ja korkotukea ei myönnetä, mikäli täydelle kuukaudelle myönnettävän erän suuruus jää alle 200 markan. Opintolainaerän kuukausimäärä on pyöristettävä lähimpään 10:llä jaolliseen markkamäärään.

Opintorahaa ei myönnetä, mikäli täydelle kuukaudelle myönnettävän erän määrä jää alle 50 markan. Opintorahan kuukausimäärä on pyöristettävä lähimpään täyteen markkaan.

Opintotukilain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tulojen ja varallisuuden rajat
7 §

Opiskelijalla on oikeus täysimääräiseen opintotukeen, jos hänen tulonsa opiskelukuukausien aikana ovat keskimäärin enintään 2 400 markkaa kuukaudessa tai 5 000 markkaa, jos hakija on yksinhuoltaja. Jos tulot ovat suuremmat, vähennetään opintotukea jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 300 markalta 10 prosenttiyksikköä.

8 §

Opiskelijalla on oikeus täysimääräiseen opintotukeen, jos hänen puolisonsa tulot ovat opintovuoden aikana keskimäärin enintään 7 100 markkaa kuukaudessa. Tuloraja on 9 200 markkaa ja opintorahan asumislisää myönnettäessä 20 300 markkaa kuukaudessa, mikäli opiskelija opiskelun takia joutuu asumaan eri paikkakunnalla kuin hänen perheensä. Jos tulot ovat suuremmat, vähennetään opintotukea jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 400 markalta 5 prosenttiyksikköä.

9 §

Jos opiskelijan tai hänen puolisonsa verotettava varallisuus viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa on yli 250 000 markkaa, rinnastetaan ylimenevästä osasta yksi kahdeskymmenesneljäsosa kuukausituloon.

10 §

Mikäli opintotukiasetuksen 5 §:n mukaan opintotukea myönnettäessä on otettava huomioon opiskelijan vanhempien tai ottovanhempien tulot ja varallisuus, menetellään seuraavasti:

1) Täysimääräiseen opintorahan perusosaan ja asumislisään ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden vanhempien yhteenlaskettu valtionverotuksessa verotettava tulo viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa on enintään 162 000 markkaa. Verotettavan tulon ylittäessä 162 000 markkaa alennetaan opintorahaa jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 4 000 markalta 5 prosenttiyksikköä.

2) Täysimääräiseen opintolainan valtiontakaukseen ovat oikeutettuja opiskelijat, joiden vanhempien yhteenlaskettu valtionverotuksessa verotettava tulo viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa on enintään 250 000 markkaa. Verotettavan tulon ylittäessä edellä mainitun rajan alennetaan opintolainaerää jokaiselta rajan ylittävältä täydeltä 4 000 markalta 5 prosenttiyksikköä.

3) Vanhempien luona asuvat opiskelijat ovat oikeutettuja täysimääräiseen opintolainan valtiontakaukseen ja opintorahan perusosaan silloin, kun vanhempien yhteenlaskettu valtionverotuksessa verotettava tulo on enintään 82 000 markkaa ja 75 prosenttiin täysimääräisestä opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta, kun vanhempien yhteenlaskettu valtionverotuksessa verotettava tulo viimeksi toimitetussa verotuksessa on ollut enintään 123 000 markkaa.

4) Mikäli opiskelijan vanhempien yhteenlaskettu verotettava varallisuus viimeksi toimitetussa tulo- ja varallisuusverotuksessa ylittää 500 000 markkaa, rinnastetaan ylimenevästä osasta 50 prosenttia vanhempien verotettavaan tuloon. Päätettäessä vanhempiensa luona asuvan opiskelijan oikeudesta korotettuun opintotukeen 3) kohdan nojalla rinnastetaan 250 000 markkaa ylittävästä vanhempien yhteenlasketusta verotettavasta varallisuudesta 50 prosenttia vanhempien tuloon.

Opintolainan enimmäiskorko, valtion suorittama korkohyvitys ja hoitokorvaus sekä lainansaajan korko-osuus
11 §

Opintolainan enimmäiskorko on 11,55 prosenttia. Enimmäiskorkoa tarkistetaan 1 päivänä huhtikuuta 1994 sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla sitä edellisen vuoden syyskuun lopussa päättyvän 12 kuukauden jakson pankkien markkatalletusten keskikorko on muuttunut sitä edellisen vastaavan jakson keskikorosta lisättynä nyt lykätyllä korkomäärällä.

12 §

Valtion varoista luottolaitoksille maksettavan korkohyvityksen määrä korkotuen alaisissa opintolainoissa on opintolainan enimmäiskorko vähennettynä 4,25 prosenttiyksiköllä.

13 §

Opintotukilain 8 §:ssä tarkoitettu hoitokorvaus sisältyy opintolainojen korkoa ja hoitokorvausta koskevan kokonaisratkaisun osana 11 §:ssä tarkoitettuun enimmäiskorkoon.

14 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993, 11-13 §:ien osalta kuitenkin jo 1 päivänä huhtikuuta 1993. Päätöstä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1993 lukien myönnettäessä opintotukea opintovuodelle 1993-1994.

Tällä päätöksellä kumotaan 15 päivänä huhtikuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa tarkoitettujen määrien vahvistamisesta (348/92).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanosta aiheutuviin toimiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.