290/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 2 §:n 4 momentin, 3 a ja 28 §:n nojalla

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 10 §:n 4 momentin 26, 30, 47-49 sekä 51 kohta, sellaisina kuin näistä ovat 26, 48 ja 51 kohta 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (243/92) ja 49 kohta 18 päivänä syyskuuta 1992 annetussa asetuksessa (878/92), jolloin nykyiset 27-29, 31-46 a, 50 ja 52-67 kohdat siirtyvät 26-61 kohdaksi;

muutetaan 10 §:n 1 momentti; sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § sekä 10 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

1 a §
Työnantajayhdistys

Valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa työnantajaa edustavina neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat:

1) Liikelaitosten työnantajayhdistys ry.; sekä

2) sen jäsenenä oleva liikelaitos.

Valtion neuvotteluviranomainen voi huolehtia yhdistykselle kuuluvista neuvottelu-, edunvalvonta-, tutkimus- ja tietohuoltotehtävistä ja sen muistakin valmistelutehtävistä sen mukaan kuin valtion neuvotteluviranomaisen ja yhdistyksen kesken on sovittu.

Mitä 4-8 §:ssä on säädetty, ei sovelleta 1 momentissa tarkoitetun liikelaitoksen osalta.

10 §
Työnantajavirkamiehet

Muussa kuin 5 momentissa tarkoitetussa tapauksessa työnantajavirkamiesten tulee valtion neuvotteluviranomaisen määräyksestä tai hallinnonalan neuvotteluviranomaisen omalta osaltaan tai alaisensa hallinnon osalta antamasta määräyksestä edustaa valtiota valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaisissa virkaehtosopimuksista käytävissä neuvotteluissa ja niiden valmistelussa. Lisäksi heidän tulee edustaa valtiota valtion virkaehtosopimusten neuvottelumenettelystä tehdyn pääsopimuksen mukaisissa neuvotteluissa virkaehtosopimusten soveltamis- ja tulkintakysymyksistä sekä virkamiesten työrauhaa koskevissa asioissa. Heidän tulee muutoinkin toimia työnantajan edustajina.


Edellä 1 a §:ssä tarkoitettujen liikelaitosten työnantajavirkoja, joiden haltijoiden tehtäviin kuuluu toimia työnantajan edustajana, ovat seuraavat:

1) Autorekisterikeskus: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, ajoneuvohallinnon yksikön päällikkö, teknillinen johtaja, aluejohtaja, hallintopäällikkö ja lakimies;

2) Valtionrautatiet: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, keskushallinnon yksikön päällikkö, henkilöstöyksikön palvelussuhderyhmän virat, aluejohtajan, henkilöstökeskuksen ja konepajan päällikön virat sekä aluehallinnon tulosvastuuyksikön päällikön virat;

3) Ilmailulaitos: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, lentoaseman päällikkö, lennonvarmistuskeskuksen päällikkö, hallinto- ja talousosaston pääasiallisesti henkilöstöasioita käsittelevä apulaisjohtaja ja ylitarkastaja;

4) Posti- ja telelaitos: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, yhtymän hallintopalveluyksikön päällikkö, toimialatason ja yhtymähallinnon henkilöstöyksikön virat, joiden haltijat käsittelevät palvelussuhdeasioita; sekä

5) muun 1 a §:ssä tarkoitetun liikelaitoksen toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, hallintojohtaja sekä laitoksen henkilöstöasioita hoitavan yksikön virat, joiden haltijat käsittelevät palvelussuhdeasioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.