274/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös maaseudun kehittämishankkeiden tukemisesta vuonna 1993

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Valtion vuoden 1993 talousarviossa momentilla 30.33.44 (Avustukset maaseudun pienyritystoiminnan edistämiseen) myönnetystä 160 miljoonan markan määrärahasta kohdistetaan 50 miljoonaa markkaa avustuksina maaseutuyritysten, niiden toimintaedellytysten sekä maaseudun palvelujen kehittämiseen siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §
Yritystoiminnan tukeminen

Tässä päätöksessä tarkoitetusta määrärahasta 35 miljoonaa markkaa voidaan käyttää maaseudun pienyritystoiminnan tukemiseen siten kuin maaseutuelinkeinolaissa (1295/90) ja maaseutuelinkeinoasetuksessa (248/91) säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriö jakaa sanotun rahamäärän maaseutuelinkeinopiireille käytettäväksi yritystoiminnan tukemiseen.

Varoja myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti maaseudun uusien työpaikkojen luomiseen, maaseutuyritysten toimintaedellytysten sekä maaseudun palvelujen kehittämiseen.

3 §
Alueellisten kehittämishankkeiden tukeminen

Tässä päätöksessä tarkoitetusta määrärahasta enintään 15 miljoonaa markkaa voidaan käyttää maaseudun alueellisten kehittämishankkeiden tukemiseen.

Alueellisena kehittämishankkeena voidaan avustaa kuntien sekä muiden julkisten yhteisöjen ja yhdistysten sekä yksityisten yritysten ja asiantuntijoiden kehittämishankkeita.

Tässä pykälässä tarkoitettujen hankkeiden tavoitteena on lisätä maaseudun yritysten tuotekehitys- ja markkinointivalmiuksia, lisätä mekaanista puunjalostusta ja puun energiakäyttöä, edistää etätyöskentelyn kehittymistä maaseudulla sekä muutenkin monipuolistaa ja uudelleenjärjestää maaseudun elinkeinoja ja palveluja.

Valtionavustuksen osuus voi olla tässä pykälässä tarkoitettujen hankkeiden kokonaiskustannuksista pääsääntöisesti enintään 60 %.

4 §
Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Tämän päätöksen 3 §:ssä tarkoitettua alueellista kehittämishanketta koskeva avustushakemus voidaan toimittaa maaseutuelinkeinopiirille tai lääninhallitukselle.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää avustuksen myöntämisestä alueelliselle kehittämishankkeelle maaseutupolitiikan neuvottelukunnan tekemän esityksen pohjalta. Hakemukset tulee alustavasti käsitellä lääneittäin muodostetuissa maaseudun kehittämisen asiantuntijatahojen yhteistyöryhmissä.

5 §
Täytäntöönpano

Avustusten käytössä, käytön valvonnassa, seurannassa ja sen yhteydessä tapahtuvassa takaisinperinnässä, muutoksenhaussa sekä muissa viranomaistehtävissä soveltuvin osin noudatetaan maaseutuelinkeinolain ja maaseutuelinkeinoasetuksen säännöksiä.

6 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Hallitusneuvos
Väinö Vainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.