267/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Asetus valtiontalouden tarkastuksesta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967/47), valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (968/47) 4 §:n ja 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun poliisilain (84/66) 3 §:n 1 momentin nojalla:

Tarkastusviraston tehtävät ja organisaatio
1 §

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain (967/47) mukaisesti, lain 2 §:n 1 momentissa säädetyin poikkeuksin:

1) suorittaa valtion viranomaisten ja laitosten taloudenhoidon ja tilinpidon tarkastusta ja valvontaa sekä tarkastaa ja valvoa myös muuta kuin valtion viranomaisille kuuluvaa valtion varojen käyttöä, valtion omaisuuden hoitoa ja niitä koskevaa tilinpitoa;

2) tarkastaa ja valvoa valtion talousarvion sekä valtion taloudenhoitoa ja tilinpitoa koskevien lakien, asetusten ja määräysten noudattamista, valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuutta sekä liiketoiminnassa yleisesti hyväksyttyjen taloudellisten periaatteiden noudattamista valtion liiketoiminnassa;

3) tarkastaa ja valvoa valtionapujen myöntämistä sekä valtionapua saavien yhdyskuntien, yhteisöjen ja yhtymien varojen käyttöä ja tilinpitoa sen selvittämiseksi, onko valtionapua koskevia säännöksiä ja määräyksiä sekä valtionapua myönnettäessä määrättyjä ehtoja noudatettu ja onko varoja asianmukaisesti käytetty siihen tarkoitukseen, johon valtionapu on annettu, sekä seurata valtionapujen käytön valvontaa;

4) tarkastaa viranomaisten hallussa olevia yksityisille kuuluvia varoja, joista valtio voimassa olevan lainsäädännön mukaan on vastuussa;

5) pitää huolta ja valvoa, että tarkastuksissa ilmitulleet virheellisyydet ja puutteellisuudet oikaistaan ja että ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin valtiolle aiheutetun vahingon korvaamiseksi;

6) seurata kehitystä toimialallaan, tehdä tarvittaessa ehdotuksia muutoksiksi niihin lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin, joiden noudattamisen valvonta kuuluu tarkastusvirastolle, samoin kuin tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan uudistusehdotuksia; sekä

7) osallistua valtion viranomaisten ja laitosten sisäisen tarkastuksen kehittämiseen sekä antaa tarvittaessa niille ohjeita sisäisen valvonnan järjestämisestä ja suorittamisesta samoin kuin muissakin tarkastusviraston toimialaa koskevissa kysymyksissä.

Lisäksi tarkastusviraston tulee suorittaa valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toiminnan tarkastuksesta annetussa laissa (968/47) säädetyt tehtävät ja valvoa, että valtionenemmistöiset osakeyhtiöt toiminnassaan noudattavat liiketoiminnassa yleisesti hyväksyttyjä taloudellisia periaatteita, sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka lain tai asetuksen mukaan kuuluvat tarkastusvirastolle tai jotka valtioneuvosto tarkastusviraston tehtäväalan puitteissa määrää sen tehtäväksi.

Tarkastusvirasto antaa tarvittaessa poliisille virka-apua rikostutkinnassa.

2 §

Tarkastusvirastossa on tarkastusneuvosto ja toimintayksiköitä, joista määrätään työjärjestyksessä.

3 §

Tarkastusneuvoston puheenjohtajana on viraston pääjohtaja ja jäseninä tarkastusneuvokset.

4 §

Tarkastusvirastossa voi olla neuvottelukunta, jonka jäsenet valtioneuvosto nimittää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja sekä enintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi on henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Puheenjohtajana toimii tarkastusviraston pääjohtaja.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) ylläpitää ja kehittää tarkastusviraston yhteyksiä eri yhteistyötahoihin;

2) tehdä aloitteita tarkastustoiminnan ja sen edellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi; sekä

3) seurata ja kehittää tarkastustoiminnan tuloksellisuutta ja palvelukykyä valtiontalouden eri ohjaustahojen kannalta.

Neuvottelukuntaan sovelletaan muutoin, mitä valtion komiteoista määrätään.

Tarkastusviraston virkamiehet ja heidän tehtävänsä
5 §

Tarkastusvirastossa on pääjohtajan ja tarkastusneuvoksen virkoja sekä muita tarpeellisia virkoja.

6 §

Tarkastusviraston päällikkönä on pääjohtaja, joka johtaa ja kehittää tarkastusviraston toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

7 §

Toimintayksikön päällikkö ja muu esimiesasemassa oleva virkamies vastaa siitä, että hänen johdettavakseen kuuluvalle yksikölle asetetut tavoitteet saavutetaan.

8 §

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on jokainen tarkastusviraston virkamies velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka pääjohtaja tai asianomainen toimintayksikön päällikkö hänelle antaa.

Asian käsittely ja ratkaiseminen
9 §

Tarkastusvirastolle kuuluvat asiat ratkaisee tarkastusneuvosto, pääjohtaja tai muu virkamies.

10 §

Tarkastusneuvosto ratkaisee esittelystä asiat, jotka koskevat:

1) viraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa sekä talousarvioehdotusta;

2) toimintayksiköille annettavia ohjeita tarkastussuunnitelman laatimiseksi;

3) uhkasakon asettamista ja maksettavaksi määräämistä; sekä

4) tarkastusviraston toimialaan kuuluvien yleisten ohjeiden antamista valtion viranomaisille ja laitoksille.

Lisäksi tarkastusneuvosto käsittelee ne viraston kannalta merkittävät asiat, jotka pääjohtaja saattaa tarkastusneuvoston käsiteltäviksi.

11 §

Tarkastusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tarkastusneuvoston kokouksessa asiat päätetään erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

12 §

Pääjohtaja ratkaisee esittelystä asiat, joita ei ratkaista tarkastusneuvostossa tai joita ei ole työjärjestyksessä tai pääjohtajan päätöksellä siirretty muun virkamiehen ratkaistavaksi.

Muun virkamiehen ratkaistavaksi määrätyt asiat ratkaistaan esittelystä.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa virkamiehen ratkaistava.

13 §

Pääjohtajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan valtiovarainministeriön määräämä tarkastusneuvos. Muiden virkamiesten sijaisista määrää pääjohtaja.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
14 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena tarkastusviraston virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon;

2) tarkastusneuvokselta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys julkiseen talouteen ja valtion hallintoon; yhden tarkastusneuvoksen tulee lisäksi olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut; sekä

3) tarkastus-, hallinto-, suunnittelu- ja tietohallintopäälliköltä, erikoistutkijalta, ylitarkastajalta ja tarkastajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

15 §

Pääjohtajan nimittää virkaan tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta. Tarkastusneuvoksen nimittää valtioneuvosto pääjohtajan annettua asiassa lausunnon. Muut virkamiehet nimittää pääjohtaja.

16 §

Virkavapauden myöntää:

1) pääjohtajalle enintään yhdeksi vuodeksi valtiovarainministeriö ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) tarkastusneuvokselle enintään yhdeksi vuodeksi pääjohtaja ja yli yhdeksi vuodeksi valtiovarainministeriö; sekä

3) muille virkamiehille pääjohtaja.

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin tarkastusvirasto.

17 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 16 §:n 1 momentin mukaan myöntää virkavapauden.

Tarkastustoiminta ja siitä annettavat selvitykset
18 §

Tarkastuksista sekä niistä aiheutuvista toimenpiteistä ja kannanotoista päättää tarkastusvirasto.

Milloin asian selvittämisestä, sen edelleen käsittelemisestä tarkastusvirastossa tai oikaisun toimeenpanosta katsotaan aiheutuvan työtä tai kustannuksia enemmän kuin virheellisyydestä on aiheutunut vahinkoa, tarkastusneuvosto voi päättää, että asia saa raueta. Jos virheellisyys koskee määrää, joka on suurempi kuin 10 000 markkaa, ei tällaista päätöstä kuitenkaan voida tehdä ilman erittäin painavia syitä.

19 §

Tarkastettava viranomainen, laitos tai valtionenemmistöinen osakeyhtiö on velvollinen tarvittaessa avustamaan asianomaista tarkastuksen toimittajaa tarkastuksen suorittamisessa.

20 §

Tarkastusvirasto laatii vuosittain kertomuksen toiminnastaan. Kertomuksesta on voimassa, mitä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 65 §:ssä säädetään.

21 §

Tarkastusviraston tulee toimittaa toiminnastaan valtiontilintarkastajille ja valtiovarainministeriölle toimintasuunnitelmansa sekä valtion tilintarkastajien ja valtiovarainministeriön tehtävien hoidon kannalta kaikki muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

Erinäiset säännökset
22 §

Poiketen siitä, mitä valtion talousarviosta annetun asetuksen 13 §:n 1 momentissa ja 14 §:ssä säädetään, tarkastusvirasto vahvistaa mainitun asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut tulostavoitteet osaltaan ja toimittaa ne tiedoksi valtiovarainministeriölle ja valtiontilintarkastajille.

23 §

Tarkemmat määräykset sisäisestä työjaosta ja hallinnon järjestelystä annetaan työjärjestyksessä, jollei tästä asetuksesta muuta johdu. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

24 §

Tarkastusviraston pääjohtajaa ja tarkastusneuvosta syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.

Voimaantulo
25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annettu asetus (1177/90).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26 §

Sen estämättä, mitä 14 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään, tarkastuspäällikön, ylitarkastajan ja tarkastajan virkaan voidaan nimittää henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa oli tarkastusviraston vakinainen virkamies ja oli ennen tämän asetuksen voimaantuloa kelpoinen toimistopäällikön, ylitarkastajan tai tarkastajan virkaan.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.