260/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös vuonna 1993 tehtävistä herneen ja viherheinän tuotantosopimuksista

Valtioneuvosto on maataloustuotannon tasapainottamisesta 22 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1261/89) 6 ja 11 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 6 § on osittain muutettuna 16 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (975/90), maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Sopimuksen sisältö

Maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89), jäljempänä tasapainottamislaki, 11 §:ssä tarkoitettuina maataloustuotannon kohdentamista koskevina sopimuksina voidaan vuonna 1993 tehdä viljelijöiden kanssa herneen ja viherheinän tuotantosopimuksia.

2 §
Herneen tuotantosopimus

Sopimuksessa viljelijä sitoutuu sopimuskauden aikana viljelemään maatilallaan hernettä sopimuksessa määriteltävällä pinta-alalla. Maa- ja metsätalousministeriö määrää ne herneen lajikkeet, joiden viljelemisestä sopimus voidaan tehdä. Viljelijä saa korjata herneen siemensadon ja käyttää sen maatilallaan tai luovuttaa siemensadon käytettäväksi siemenenä tai rehuna.

3 §
Viherheinän tuotantosopimus

Sopimuksessa viljelijä sitoutuu sopimuskauden aikana viljelemään maatilallaan sopimuksessa määriteltävällä pinta-alalla maatilahallituksen 19 päivänä elokuuta 1992 antamallaan päätöksellä hyväksymää viherheinälajiketta.

4 §
Herneen tuotantosopimuksen edellytykset

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että maatilaan kuuluu vähintään kolme hehtaaria peltoa ja ettei tilalla tuoteta ruokahernettä elintarvikekäyttöön. Sopimuksessa määriteltävän herneen viljelypinta-alan on oltava vähintään kaksi hehtaaria.

5 §
Viherheinän tuotantosopimuksen edellytykset

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että maatilaan kuuluu vähintään kolme hehtaaria peltoa. Viljelijän on lisäksi tehtävä viherjauhon kuivaamotoimintaa harjoittavan liikkeen (kuivaamo) kanssa sopimus vähintään tuotantosopimusta vastaavan viherjauhon raaka-aineeksi käytettävän viherheinän määrän viljelemisestä (viljelysopimus).

6 §
Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen viljelijän kanssa tekee sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Sopimuksen tekemistä koskeva hakemus on toimitettava asianomaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle maa- ja metsätalousministeriön määräämään ajankohtaan mennessä.

7 §
Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa 1 päivänä toukokuuta 1993 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 1993.

8 §
Muiden sopimusten vaikutus

Viljelijällä sopimuskauden aikana voimassa oleva tasapainottamislain, maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) ja muun aikaisemman lainsäädän- nön mukainen sellainen sopimus tai viljelijälle maksettu sellainen palkkio, joka ei koske kyseessä olevaa peltoalaa, ei ole esteenä 1 §:ssä tarkoitettujen sopimusten tekemiselle.

9 §
Palkkion suuruus

Herneen tuotantopalkkiota maksetaan 1 600 markkaa ja viherheinän tuotantopalkkiota 2 200 markkaa sopimuskauden sadosta tuotantosopimuksen mukaisen viljelyalan hehtaaria kohti. Palkkio maksetaan 0,1 hehtaarin tarkkuudella. Maaseutuelinkeinoviranomainen maksaa palkkion viljelijälle marraskuun loppuun mennessä.

10 §
Herneen tuotantopalkkion maksaminen

Herneen tuotantopalkkion maksamista varten viljelijän on toimitettava maaseutuelinkeinoviranomaiselle selvitys viljelemästään herneestä ja sen käytöstä sekä muista maa- ja metsätalousministeriön määräämistä seikoista.

11 §
Viherheinän tuotantopalkkion maksaminen

Viherheinän tuotantopalkkion maksamista varten viljelijän on toimitettava maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuivaamon antama selvitys viljelijän sinne toimittamasta sadosta. Selvityksessä on ilmoitettava viljelysopimuksen perusteella kuivaamolle toimitetun raaka-aineen määrä ja raaka-aineena käytetyn viherheinän viljelyala.

12 §
Pellon vähentyminen

Maaseutuelinkeinoviranomaisen on purettava sopimus, jos sopimuksessa tarkoitetun maatilan peltoala on tasapainottamislain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun luovutuksen jälkeen pienempi kuin kolme hehtaaria.

13 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa maa- ja metsätalousministeriö.

14 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1993 loppuun.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.