245/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1993

Ympäristöministeriön päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat ympäristöministeriö on päättänyt:

1 §

Valtion vuoden 1993 talousarvion momentilta 35.45.61 (Avustukset vuokrataloille) saa maksaa avustuksia vuokratalon talouden tervehdyttämiseksi ja käyttää 7 §:ssä tarkoitetuista selvityksistä aiheutuvien menojen maksamiseen enintään 6 700 000 markkaa siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Avustuksia myönnetään huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokratalojen talouden tervehdyttämiseen.

Vuokrataloksi katsotaan tässä päätöksessä vuokratalo ja asunto-osuuskuntatalo, jonka rakentamista, laajentamista, peruskorjausta tai hankkimista varten on myönnetty valtion asuntolainaa tai vastaavaa lainaa sekä vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/82) 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu asunto-osakeyhtiötalo.

Kunnan tai kuntayhtymän välittömässä omistuksessa olevan vuokratalon talouden tervehdyttämiseen ei määrärahaa voida käyttää.

2 §

Huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevana pidetään vuokrataloa, joka ei ole voinut kahtena edellisenä vuotena vuokrilla kattaa hyväksyttäviä vuotuisia pääoma- ja hoitomenoja. Sellaisena pidetään myös vuokrataloa, jonka vuokrat tai pääosa niistä ylittävät vuokranmääräytymiskaudella 1.3.1993-28.2. 1994 asumistuessa hyväksyttävän enimmäisvuokratason. Vuokratalon katsotaan olevan huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa myös silloin, kun vuokratalon hyväksyttävien pääoma- ja hoitomenojen edellyttämät asuinhuoneistojen vuokrat tai osa niistä ylittävät paikkakunnalla sijaitsevan vuokra-arvoltaan samanveroisen huoneiston yleisesti sallituilla korotuksilla tarkistetun, tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoisen päätöksen mukaisen ja kohtuullista vuokratasoa vastaavan vuokran.

3 §

Avustusta saa myöntää enintään sen määrän, joka on tarpeen vuokrien alentamiseksi asumistuessa hyväksyttävälle enimmäisvuokratasolle, vuokrien alentamiseksi 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle tuomioistuimen päätökseen perustuvalle tasolle ja hyväksyttävien hoito- ja pääomamenojen kattamiseksi 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

Jos vuokratalon vuokrat tai pääosa niistä ylittävät asumistuessa hyväksyttävän enimmäisvuokratason tai paikkakunnalla vuokra-arvoltaan samanveroisen huoneiston vuokra tuomioistuimen päätökseen perustuen on tätä alhaisempi, on avustuksen myöntämisen ehdoksi asetettava, että nämä vuokrat mahdollisuuksien mukaan alennetaan mainituille tasoille.

4 §

Asuntohallitus myöntää ja maksaa avustukset vuokratalon omistajan hakemuksesta. Tarkemmat määräykset hakumenettelystä sekä hakemukseen liitettävistä selvityksistä antaa asuntohallitus.

5 §

Avustuksista on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä valtioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65) on säädetty. Kuitenkin siten, että mahdollisesti takaisin maksettavaksi määrättävälle avustusmäärälle on suoritettava avustuksen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa neljä prosenttiyksikköä yli Suomen Pankin peruskoron.

Erääntyneelle palautusmäärälle ja korolle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

6 §

Asuntohallituksen ja sen kunnan, jossa vuokratalo sijaitsee, on valvottava, että avustus käytetään tässä päätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan asuntohallitukselle ja asianomaiselle kunnan viranomaiselle valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

7 §

Asuntohallitus saa käyttää 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta enintään 300 000 markkaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien asuntoyhteisöjen talouden tervehdyttämistä ja asuntoyhteisöjen kunnossapidon suunnittelua edistävistä selvityksistä ja toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

8 §

Asuntohallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

9 §

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1993.

Tätä päätöstä sovelletaan myös käytettäessä määrärahaa 7 §:ssä tarkoitettuun tarkoitukseen aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneestä määrärahasta.

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1993

Ministeri
Pirjo Rusanen

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.