244/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös vientikustannusmaksun määräämisestä ja peltojen kesannoinnista vuonna 1993

Maa- ja metsätalousministeriö on peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain (1314/90, muut. 21/92 ja 1335/92) 23 §:n ja kesannoimispalkkioista vuonna 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (1473/92) 5 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin 4 kohdan, ja 11 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavat määräykset:

1 luku

Vientikustannusmaksuun liittyvät säännökset

1 §
Viljelmä

Peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain (1314/90), jota jäljempänä kutsutaan vientikustannusmaksulaiksi, 3 §:ssä tarkoitettu viljelmä voi olla paitsi talouskeskuksen käsittävä maatila myös rakentamaton peltoa käsittävä maataloudellinen yksikkö.

Viljelmään luetaan samalle omistajalle tai haltijalle kuuluvat maataloudellisen yksikön muodostamat pellot. Samasta talouskeskuksesta yhteisesti hoidettavat eri henkilöiden peltoalueet katsotaan kuitenkin samaksi viljelmäksi. Viljelmän osalta noudatetaan samoja periaatteita, joiden mukaisesti viljelmä on määritelty maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 2 §:n 1 momentissa.

2 §
Metsitys

Kesannointiin vientikustannusmaksulain 7 §:n mukaan rinnastettavan pellon metsityksen katsotaan tapahtuneen silloin kun taimet on istutettu.

2 luku

Kesannoimispalkkioon liittyvät säännökset

3 §
Viherkesannon käyttö

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen luvalla viherkesannosta saadaan korjata sen lisäksi, mitä valtioneuvoston päätöksen (1473/92) 7 §:ssä on säädetty, sallittujen viherkesantokasvien satoa energiaksi, kuiduksi ja kompostiksi sekä omien turkiseläinten kuivikkeiksi maatiloilla, joilla ei ole muuta kotieläintuotantoa, samoinkuin muihin vastaaviin tarkoituksiin, ei kuitenkaan rehuksi.

4 §
Pienin peltolohko

Muualla kuin vesistön ranta-alueella sijaitsevan alle yhden hehtaarin suuruiselta peltolohkolta kesannoimispalkkio voidaan maksaa vain, jos se kesannoidaan kokonaan ja hehtaaria suuremmasta peltolohkosta vain, jos siitä kesannoidaan vähintään yksi hehtaari. Edellä oleva ei koske viljelmiä, joita koskeva kesannoimisvelvoite on pienempi kuin yksi hehtaari.

3 luku

Menettelyyn liittyvät säännökset

5 §
Määräajat

Vientikustannusmaksulain 8 §:n mukaista poikkeusta koskeva hakemus on toimitettava maaseutuelinkeinopiirille viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 1993. Erityisestä syystä voidaan myöhemminkin toimitettu hakemus käsitellä. Hakemukseen tulee liittää asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjajäljennökset viljelmän omistussuhteista, maatalouden osuudesta viljelmällä ja viljelmän maataloustöiden jakautumisesta niitä tekevien kesken.

Vientikustannusmaksulain 10 §:n mukainen maksuvelvollisuutta ja kesannoimista vuonna 1993 koskeva ilmoitus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 31 päivänä toukokuuta 1993. Jos ilmoitusta ei ole tehty määräajassa, maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee kehottaa maksuvelvollista tekemään se viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1993.

6 §
Vientikustannusmaksun määrääminen

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on määrättävä vientikustannusmaksulain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu vientikustannusmaksu maksuvelvollisen suoritettavaksi, mikäli mainitun lain 4, 5 ja 7 §:ssä säädetyt sekä kesannoimispalkkioista vuonna 1993 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1473/92) ja sen nojalla määrätyt edellytykset maksusta vapautumisesta ja pellon käytöstä eivät täyty.

7 §
Maksun määrääminen arvion mukaan

Määrättäessä vientikustannusmaksu vientikustannusmaksulain 12 §:n mukaan arvion perusteella, suoritetaan arvio käyttäen perusteena maksuvelvollisen veroilmoituksessa tai muussa vastaavassa selvityksessä esitettyjä pinta-alatietoja.

8 §
Maksuunpano ja kanto

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen vientikustannusmaksusta tekemän päätöksen perusteella maksuvelvolliselle on lähetettävä maksulippu, josta tulee käydä ilmi tiedot maksun määrästä, eräpäivästä ja tilinumerosta, jolle maksu on suoritettava. Eräpäiväksi on määrättävä viimeistään päätöksen antamiskuukautta toisena seuraavan kalenterikuukauden 25. päivä.

Maksu on suoritettava sen maaseutuelinkeinopiirin, jonka alueella viljelmän talouskeskus tai, jos sellaista ei ole, pääosa viljelmän pelloista sijaitsee, postisiirtotilille.

9 §
Maksunlykkäys

Milloin maksuvelvollinen hakee lykkäystä hänen suoritettavakseen määrätylle vientikustannusmaksulle, maksuvelvollisen on toimitettava sanottu hakemuksensa maksulipussa mainittuun eräpäivään mennessä. Milloin maksupäätökseen on haettu muutosta valittamalla, voidaan viimeistään kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta tehty lykkäyshakemus kuitenkin käsitellä.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Agronomi
Risto Jokio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.