243/1993

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista

Valtioneuvosto on liikenneministeriön esittelystä päättänyt Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun asetuksen (1124/90) 5 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista peritään Ilmailulaitokselle tämän päätöksen mukaiset maksut.

2 §
Lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastuslennot

Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonnasta peritään ensikatsastusmaksuja, lentokelpoisuuden valvontamaksuja sekä kustannusten korvauksia siten kuin 3, 4 ja 6 §:ssä määrätään. Tarkastuslennoista peritään maksuja ja kustannusten korvauksia siten kuin 5 ja 6 §:ssä määrätään.

3 §
Ensikatsastusmaksu

Ilma-aluksen ensikatsastuksesta peritään kertamaksu. Kertamaksun suuruus määräytyy ilma-aluksen suurimman sallitun lentoonlähtömassan mukaan seuraavasti:


Suurin sallittu        Maksu
lentoonlähtömassa

 enintään   700 kg    210 mk
  701 kg - 1 000 kg    420 mk
 1 001 kg - 2 000 kg    840 mk
 2 001 kg - 3 000 kg   1 260 mk
 3 001 kg - 5 700 kg   2 100 mk
 5 701 kg - 10 000 kg   3 150 mk
10 001 kg - 20 000 kg   5 250 mk
    yli 20 000 kg   6 300 mk

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa määrätään, peritään 630 markkaa jokaiselta alkavalta 10 000 kilolta, jolla suurin sallittu lentoonlähtömassa ylittää 30 000 kiloa.

4 §
Lentokelpoisuuden valvontamaksu

Ilma-aluksen lentokelpoisuuden valvonnasta peritään maksu kalenterivuodelta. Maksun suuruus määräytyy 3 §:n mukaan.

5 §
Tarkastuslennoista perittävät maksut

Ilmailulaitoksen tarkastuslentäjän suorittamasta tarkastuslennosta, joka on ilmailulupakirjan tai kelpuutuksen myöntämisen tai uudistamisen edellytyksenä, peritään maksu tarkastuskerralta seuraavasti:


1) ansio- ja liikennelentäjän lupakirjaan ja
  kelpuutuksiin liittyvä tarkastuslento      840 mk
2) yksityislentäjän lupakirjaan ja kelpuutuksiin
  liittyvä tarkastuslento             740 mk

Milloin tarkastuslentäjä on hylännyt tarkastuslentoon kuuluvan lentosuorituksen tai teoriaosan, hylätyn suorituksen uusinnasta peritään puolet 1 momentissa tarkoitetusta maksusta.

6 §
Eräiden kustannusten korvaaminen

Ulkomailla tapahtuvasta katsastuksesta ja tarkastuslennosta peritään hakijalta Ilmailulaitokselle aiheutuneina kustannuksina katsastajalle ja tarkastuslentäjälle maksetut matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset.

Milloin hakija hakee uuden ilma-alustyypin hyväksymistä, Ilmailulaitos perii hakijalta tyyppikoulutuksesta aiheutuneet kustannukset. Tyyppikoulutuksesta aiheutuneita kustannuksia ovat katsastajien ja tarkastuslentäjien matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä koulutuksen antajan koulutuksesta mahdollisesti perimät erilliskorvaukset.

7 §
Lupakirjoista ja kelpuutuksista perittävät maksut

Ilmailulaitoksen myöntämästä lupakirjasta ja kelpuutuksesta peritään maksu seuraavasti:


1) ansio- ja liikennelentäjän lupakirja
  kelpuutuksineen                 630 mk
2) muu lupakirja kelpuutuksineen          420 mk
3) lupakirjan uudistaminen sekä kelpuutusten
  ja mahdollisten muutosten merkitseminen
  lupakirjaan uudistamisesta erillisenä
  toimenpiteenä                  210 mk
4) ilmailun rajoitetun radiopuhelimen hoitajan
  kelpuutuksen myöntäminen muuten kuin 1-3
  kohdassa tarkoitettuun lupakirjaan
  liittyvänä kelpuutuksena             210 mk

8 §
Luvista perittävät maksut

Ilmailulaitoksen myöntämästä luvasta peritään maksu seuraavasti:


1) Koulutusluvat
a) koulutus ansio- tai liikennelentäjäksi     4 000 mk
b) koulutus IFR-kelpuutuksen myöntämiseksi    3 000 mk
c) muu koulutuslupa                 500 mk
2) Ansiolentotoimiluvat
a) säännöllinen liikenne ilma-aluksilla,
  joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on
  enintään  5 700 kg              10 500 mk
  5 701 kg Ä34 000 kg              21 000 mk
    yli 34 000 kg              52 500 mk
b) muu ansiolentotoiminta monimoottorisilla ilma-aluksilla,
  joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on
  enintään  5 700 kg              5 250 mk
  5 701 kg Ä34 000 kg              15 750 mk
    yli 34 000 kg              42 000 mk
c) ansiolentotoiminta yksimoottorisilla ilma-aluksilla,
  ilmalaivoilla ja kuumailmapalloilla sekä
  ilma-alusten vuokraustoiminta         3 150 mk
3) Ilmailuvälinekorjaamon toimilupa
a) huollot ja korjaukset lentokoneille, joiden suurin
  sallittu lentoonlähtömassa on
  enintään  5 700 kg              7 350 mk
  5 701 kg Ä34 000 kg              15 750 mk
    yli 34 000 kg              31 500 mk
b) huollot ja korjaukset helikoptereille, joiden
  suurin sallittu lentoonlähtömassa on
  enintään 2 730 kg               7 350 mk
    yli 2 730 kg               15 750 mk
c) muu korjaamolupa                3 150 mk
4) Huoltoyrityksen toimilupa           2 100 mk
5) JAR-145 -vaatimusten mukaisen huolto-
  organisaation toimilupa
a) huollot ilma-aluksille, joiden suurin sallittu
  lentoonlähtömassa on
  enintään  5 700 kg              10 000 mk
  5 701 kg Ä34 000 kg              20 000 mk
    yli 34 000 kg              50 000 mk
b) huollot moottoreille ja laitteille:
  apuvoimalaitteet ja muut moottorit kuin
  suihkumoottorit                7 000 mk
  suihkumoottorit                30 000 mk
c) huollot muille kuin b alakohdassa
  tarkoitetuille laitteille           5 000 mk
d) erikoistyöt                  5 000 mk
6) Lupa lentokoneen tai helikopterin yksittäiseen
  huolto- ja korjaustoimenpiteeseen        530 mk
7) Ilmakuvauslupa                  320 mk

9 §
Erityiset määräykset luvista perittävistä maksuista

Jos 8 §:n 5 kohdassa tarkoitetulle huolto-organisaatiolle myönnetyt oikeudet on rajoitettu vain linjahuoltotoimintaan tai lentoonlähtömassaltaan enintään 2 730 kilon lentokoneiden tai ilmalaivojen huoltoihin, peritään luvasta maksu, joka on puolet 8 §:n 5 kohdan a alakohdan mukaan ilma-alusten lentoonlähtömassan perusteella määräytyvästä lupamaksusta.

Jos 8 §:ssä tarkoitettu lupa myönnetään vuotta pitemmäksi ajaksi ja täysiksi vuosiksi, luvasta peritään lisäksi sen ensimmäisen voimassaolovuoden jälkeen vuosittain 8 §:ssä mainitun suuruinen maksu.

Jos 8 §:n 1-5 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään vuotta lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi mutta ei kuitenkaan täysiksi vuosiksi, 8 §:n mukaan perittävä maksu tai tämän pykälän 2 momentin mukaan perittävä maksu luvan voimassaolon viimeiseltä vajaalta vuodelta on 1/12 edellä 8 §:ssä tai tämän pykälän 1 momentissa mainitusta maksusta kerrottuna täysien kuukausien lukumäärällä.

Milloin lupa sisältää oikeuden useampaan kuin yhteen 8 §:n 1-3 tai 5 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, luvasta peritään maksu yksittäisestä toiminnasta määrättävän suurimman maksun mukaan.

10 §
Luvan muuttamisesta perittävä maksu

Edellä 8 §:ssä tarkoitetun luvan tai sen liitteiden muuttamisesta peritään 320 markan maksu. Jos 8 §:n 1-3 tai 5 kohdassa tarkoitettu lupa muutetaan sen voimassaoloaikaa pidentämättä sellaiseksi samassa kohdassa tarkoitetuksi luvaksi, josta perittävä maksu on suurempi, peritään muutoksesta kuitenkin voimassa olevien maksujen erotus.

11 §
Ilma-alusrekisterin pitoon liittyvistä suoritteista perittävät maksut

Ilma-alusrekisterin pitoon liittyvästä suoritteesta peritään maksu seuraavasti:


1) rekisteröimistodistus              320 mk
2) rekisteröimistodistus omistajan nimen-
  muutoksen vuoksi                 110 mk
3) väliaikainen rekisteröimistodistus        110 mk
4) kiinnityksen vahvistaminen            210 mk
5) kiinnityksen uudistaminen ja kuolettaminen    110 mk
6) rasitustodistus tai muu rekisteritietoja
  koskeva todistus                 110 mk
7) ote rekisteristä                 50 mk

12 §
Lennonvarmistuslaitteiden toiminnan tarkastuksista perittävät maksut

Lennonvarmistuslaitteiden toiminnan tarkastuksesta peritään maksu seuraavasti:


1) CAT I ILS-järjestelmän käyttöönottotarkastus 29 500 mk
2) CAT I ILS-järjestelmän kausitarkastus     59 000 mk
3) VOR- tai VOR/DME-järjestelmän
  käyttöönottotarkastus             29 500 mk
4) VOR- tai VOR/DME-järjestelmän kausitarkastus 12 000 mk

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kausitarkastuksesta perittävä maksu kattaa kaikki kausitarkastukset, jotka tehdään vuoden pituisen tarkastuskauden aikana samaan lennonvarmistusjärjestelmään kuuluville laitteille.

13 §
Eräistä suoritteista perittävät maksut

Ilma-alusten tyyppi- ja muutostyöhyväksyntään ja ilmailuvälineiden valmistukseen liittyvästä valvonta- ja tarkastustoiminnasta peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustannukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset. Suoritteesta perittävän maksun vähimmäismäärä on kuitenkin 500 markkaa.

Ilmailulaitos voi ilmailun edistämisen tarkoituksessa periä harrasteilmailun osalta alhaisempia maksuja kuin 1 momentissa määrätään.

14 §
Maksujen määräytyminen ja suoritustavat

Tässä päätöksessä tarkoitetun valvonta- ja tarkastustoiminnan maksut ja kustannusten korvaukset peritään riippumatta valvonnan tai tarkastuksen lopputuloksesta.

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään suomalaisesta ilma-aluksesta sekä sellaisesta ulkomaisesta ilma-aluksesta, jonka valvontavastuu on siirretty Ilmailulaitokselle ja joka on hyväksytty käytettäväksi suomalaisen ansiolentotoimiluvan mukaisessa toiminnassa.

Lentokelpoisuuden valvontamaksu peritään kalenterivuosittain siltä, joka tammikuun 1 päivänä on ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä. Jos ilma-alus hyväksytään käyttöön kalenterivuoden aikana, ensimmäisenä valvontamaksuna peritään 1/12 edellä 4 §:ssä tarkoitetusta maksusta kerrottuna hyväksymistä seuraavien täysien kuukausien lukumäärällä. Jos 2 momentissa tarkoitettu ulkomainen ilma-alus on suomalaisen ansiolentotoimiluvan mukaisessa lentotoiminnassa enintään kuusi kuukautta, peritään lentokelpoisuuden valvontamaksuna puolet 4 §:ssä tarkoitetusta maksusta.

Ilmailulaitos määrää maksujen tarkemmasta suoritustavasta. Ilmailulaitos voi periä ennakko- ja osamaksuja sekä voi vaatia maksun suorittamisesta vakuuden. Ilmailulaitos voi sopia tämän päätöksen mukaisten maksujen perimisestä vuosittain kertakorvauksena.

15 §
Maksusta vapauttaminen

Ilmailulaitos voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan.

Jos lentokelpoisuuden valvontamaksu on jo maksettu, hakemus maksusta vapauttamiseksi on tehtävä Ilmailulaitokselle viimeistään kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

16 §
Viivästyskorko sekä käsittely- ja perintälisä

Milloin Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteesta peritään maksu laskulla eikä laskun saaja suorita maksua eräpäivänä, peritään vuotuista viivästyskorkoa 18 prosenttia.

Ilmailulaitos perii jokaisesta samaa asiaa koskevasta maksukehotuksesta 50 markan käsittely- ja perintälisän.

17 §
Maksujen periminen ulosottoteitse

Tässä päätöksessä tarkoitettujen maksujen perimisestä ulosottoteitse säädetään Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen (1124/90) 12 §:ssä.

18 §
Tarkemmat määräykset

Ilmailulaitos antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta.

19 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan Ilmailulaitoksen viranomaissuoritteista perittävistä maksuista 12 päivänä joulukuuta 1991 annettu valtioneuvoston päätös (1485/91).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 §
Siirtymäsäännös

Tässä päätöksessä tarkoitetut maksut eivät koske sellaisia määräaikaisia lupia, lupakirjoja tai kelpuutuksia, jotka on myönnetty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, lukuun ottamatta 8 §:ssä tarkoitettuja yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi myönnettyjä lupia, joista peritään 9 §:n 2 ja 3 momentin mukainen maksu tämän päätöksen voimaantulovuodesta alkaen.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1993

Ministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Pekka Hurtola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.