242/1993

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1993

Valtioneuvoston päätös luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1993

Valtioneuvosto on maataloustuotannon tasapainottamisesta 22 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1261/89) 6 ja 12 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 6 § on osittain muutettuna 16 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (975/90), maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Sopimuskauden alkaminen

Maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain (1261/89), jäljempänä tasapainottamislaki, 12 §:ssä tarkoitettuja sopimuksia luonnonmukaisen maataloustuotannon harjoittamisesta voidaan vuonna 1993 tehdä kuusi, seitsemän tai kahdeksan vuotta kestäväksi sopimuskaudeksi. Sopimuskausi alkaa 15 päivänä huhtikuuta 1993.

2 §
Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen viljelijän kanssa tekee se maaseutuelinkeinopiiri, jonka toimialueella maatilan talouskeskus sijaitsee.

Sopimusta koskeva hakemus on jätettävä asianomaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Mainittu viranomainen toimittaa hakemuksen ja sitä seuraavan lausuntonsa asianomaiseen maaseutuelinkeinopiiriin. Hakemus voidaan jättää myös vastaavasti maaseutuelinkeinopiirille, jonka on pyydettävä hakemuksesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset sopimusten hakemista ja tekemistä koskevasta menettelystä.

3 §
Sopimuksen kohde

Sopimus on tehtävä maatilan koko peltoalasta. Sopimus koskee myös maatilasta poisvuokrattuja peltoja sen jälkeen kun ne palautuvat viljelijän hallintaan samoin kuin peltoja, jotka viljelijä vuokraa tai ostaa sopimuksen solmimisen jälkeen maatilaansa. Sopimuksen ulkopuolelle voidaan kuitenkin jättää sellaiset maatilaan kuuluvat vähäiset peltoalueet, joilla niiden laadun tai sijainnin vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista harjoittaa luonnonmukaista viljelyä.

Sopimuksessa on määriteltävä peltoalueet, joita sopimus koskee. Sopimus tulee oikaista, mikäli peltoala edellä mainituista syistä muuttuu aikana, jolloin sopimuspalkkiota maksetaan. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset sopimuksen oikaisuun liittyvästä menettelystä.

4 §
Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa viljelijä sitoutuu siirtämään kaikki sopimuksessa tarkoitetut pellot luonnonmukaiseen viljelyyn enintään kolme vuotta peltolohkoa kohden kestävän siirtymävaiheen kautta ja viljelemään peltoja sen jälkeen luonnonmukaisen tuotantotavan mukaisesti sopimuskauden loppuun saakka. Viljelijän on sopimuskauden aikana noudatettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistamia luonnonmukaisen maataloustuotannon ehtoja.

Viljelijän on siirrettävä sopimuksessa tarkoitettu peltoala sopimuksen mukaiseen tuotantoon:

1) yhdellä kertaa siten, että koko peltoala ensimmäisestä sopimusvuodesta alkaen muutetaan siirtymävaiheen pelloksi; tai

2) vaiheittain enintään kolmen ensimmäisen sopimusvuoden aikana peltolohko kerrallaan siten, että kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana muutetaan vuosittain vähintään kolme hehtaaria peltoa siirtymävaiheen pelloiksi.

5 §
Sopimus aloitetusta tuotannosta

Sopimus voidaan tehdä myös sellaisen viljelijän kanssa, jonka maatilan peltoala on sopimuksen tekemistä välittömästi edeltävän kasvukauden ajan kokonaan tai osittain ollut luonnonmukaisessa viljelyssä tai siirtymävaiheessa luonnonmukaista viljelyä varten.

Jos maatilan 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu peltoala on kokonaisuudessaan ollut luonnonmukaisessa viljelyssä ennen sopimuksen tekemistä, viljelijän tulee sopimuksessa sitoutua sopimuskauden ajan harjoittamaan tässä päätöksessä tarkoitettua luonnonmukaista tuotantoa. Muissa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa viljelijän tulee sitoutua siirtämään maatilansa 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu peltoala 4 §:ssä määrätyssä järjestyksessä luonnonmukaiseen viljelyyn siltäkin osin kuin se ei ole ennen sopimuksen tekemistä ollut luonnonmukaisessa viljelyssä ja harjoittamaan tässä päätöksessä tarkoitettua luonnonmukaista viljelyä sopimuskauden ajan.

6 §
Sopimuksen edellytykset

Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että:

1) sopimus koskee vähintään kolmen hehtaarin suuruista, luonnonmukaiseen viljelyyn soveltuvaa peltoaluetta;

2) sopimuksessa tarkoitettu peltoalue on vuonna 1992 ollut viljelyksessä, viljelykiertoon kuuluvana kesantona, sopimuskesantona tai siirtymävaiheessa luonnonmukaista viljelyä varten;

3) maatila kuuluu sopimuskauden ajan maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän viljelytarkkailun piiriin;

4) maatilaa varten tehdään tai on tehty maaseutuelinkeinopiirin hyväksymä viljelysuunnitelma, jota viljelijä sitoutuu noudattamaan;

5) tilalta on saatu viimeisen vahvistetun verotuksen tai poikkeustapauksissa kolmen viimeisen vahvistetun verotuksen keskiarvon mukaan vähintään maksettavaa tasapainottamispalkkiota vastaava maataloustuotteiden myynnistä saatu tulo peltohehtaaria kohden;

6) viljelijä esittää maa- ja metsätalousministeriön määräämän selvityksen luonnonmukaisen maataloustuotannon harjoittamisen edellyttämästä ammattitaidosta;

7) viljelijä on alle 55-vuotias; ja että

8) sopimuksen tekijä asuu vakituisesti tilalla.

Sopimusta ei voida tehdä tilalle, joka tuottaa pääasiallisesti rehua ravi- tai ratsuhevosten ruokintaa varten.

Maa- ja metsätalousministeriön määräämissä tapauksissa maaseutuelinkeinopiiri voi poiketa 1 momentin 7-kohdan mukaisesta ikävaatimuksesta.

7 §
Muut sopimukset

Sopimusta ei voida tehdä, jos viljelijällä on sopimuskauden aikana voimassa tasapainottamislain, maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (81/83) tai muun vastaavan aikaisemman lainsäädännön mukainen sopimus.

Sopimus voidaan kuitenkin tehdä sen estämättä, että viljelijällä on sopimuskauden aikana voimassa valtion kanssa tehty sopimus tai että viljelijä muutoin saa valtiolta palkkiota:

1) maidontuotannon, kananmunantuotannon tai muun kotieläintuotannon vähentämisestä;

2) emolehmiin perustuvasta naudanlihantuotannosta;

3) muuta kuin sopimuksessa tarkoitettua peltoalaa koskevan pellon kesannoimisesta; taikka

4) muun kuin sopimuksessa tarkoitetun pellon maataloustuotannosta poistamisesta.

8 §
Palkkion maksaminen

Viljelijälle maksetaan sopimuksen perusteella vuosittain tasapainottamispalkkiota, jonka suuruus on peltohehtaaria kohden Satakunnan, Turun ja Uudenmaan maaseutuelinkeinopiireissä 2 200 markkaa, Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion, Kymen, Mikkelin, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Vaasan maaseutuelinkeinopiireissä 2 000 markkaa ja Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Oulun maaseutuelinkeinopiireissä 1 800 markkaa. Samasta peltoalueesta maksetaan palkkiota enintään kolmelta peräkkäiseltä sopimusvuodelta.

Palkkio maksetaan ensimmäisestä sopimusvuodesta alkaen kultakin vuodelta luonnonmukaiseen viljelyyn muutettavien siirtymävaiheen peltojen pinta-alan perusteella. Palkkioon oikeuttava ala määritetään 10 aarin tarkkuudella. Viljelyssä tulee noudattaa hyväksyttyä viljelysuunnitelmaa. Jos maatilalla on sopimuskauden alkaessa luonnonmukaisessa viljelyssä olevia peltoja, palkkiota maksetaan myös luonnonmukaisesti viljellyistä pelloista ensimmäisestä sopimusvuodesta alkaen.

Palkkio maksetaan 20 prosentilla alennettuna laadultaan tai viljelykunnoltaan heikosta pellosta.

Palkkiota maksettaessa voidaan sopimuksessa ilmoitettuja viljelyaloja tarkistaa edellyttäen, että 4 ja 5 §:ssä edellytetyt vaatimukset edelleenkin täyttyvät.

9 §
Sopimuskauden pituus

Sopimuskauden pituus lasketaan täysinä vuosina maatilan viljelysuunnitelman perusteella siten, että sopimuskausi päättyy kolmen vuoden kuluttua viimeisen palkkioon oikeuttavan sopimusvuoden päättymisestä. Sopimuskaudesta on sovittava sopimusta tehtäessä.

10 §
Pellon vähentyminen

Maaseutuelinkeinopiirin on purettava sopimus, jos sopimuksessa tarkoitettu peltoala on tasapainottamislain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun luovutuksen jälkeen pienempi kuin kolme hehtaaria. Sopimuksen voimassaolon ajalta maksetaan palkkiosta osuus, joka vastaa sopimuksen voimassaoloajan suhdetta koko sopimuskauteen. Palkkiota ei kuitenkaan makseta, jos sopimuksen purkamisen peruste on syntynyt ennen kuin vuosi on kulunut sopimuskauden alkamisesta.

Jos sopimuksessa tarkoitettu peltoala on sopimuksen tekemisen jälkeen vähentynyt eikä sopimusta kuitenkaan tasapainottamislain 19 §:n 1 momentin nojalla pureta, maksetaan vähentymisen jälkeiseltä sopimusajalta palkkio alennettuna vähentynyttä peltoalaa vastaavasti. Jos palkkio on kokonaisuudessaan jo maksettu, liikaa maksettu osa palkkiosta on perittävä takaisin valtiolle.

11 §
Sopimuksesta luopuminen

Jos viljelijä tasapainottamislain 18 §:n mukaisesti luopuu sopimuksesta ensimmäisen sopimusvuoden aikana, sopimuksen perusteella ei makseta palkkiota ja mahdollisesti maksettu palkkio on perittävä takaisin valtiolle.

Jos viljelijä luopuu vähintään vuoden voimassa olleesta sopimuksesta, sopimuksen voimassaolon ajalta maksetaan palkkiosta osuus, joka vastaa sopimuksen voimassaoloajan suhdetta koko sopimuskauteen.

12 §
Tarkemmat määräykset

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

13 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1993.

Mitä tämän päätöksen 3 §:n 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös 18 päivänä tammikuuta 1990 annettuun valtioneuvoston päätökseen luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1990 (44/90), 10 päivänä tammikuuta 1991 annettuun valtioneuvoston päätökseen luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1991 (26/91) sekä 30 päivänä tammikuuta 1992 annettuun valtioneuvoston päätökseen luonnonmukaista maataloustuotantoa koskevista sopimuksista vuonna 1992 (67/92).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa edellä 2 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen nojalla tehtyä sopimusta voidaan hakemuksesta muuttaa siten, että tämän päätöksen 4 §:n 1 momentin nojalla vahvistettavia luonnonmukaisen maataloustuotannon ehtoja noudatetaan sanotussa sopimuksessa.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.