226/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista

Valtioneuvosto on elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1015/82), ja 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetun maataloustulolain (736/89) 19 §:n 1 momentin sekä valtion vuoden 1993 talousarvion momentin 30.32.43 nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

Yleiset säännökset
1 §

Elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain piiriin kuuluvista tuotteista, lukuunottamatta tämän päätöksen 2 §:ssä mainittuja tuotteita, voidaan maksaa valtion talousarvion menoarvion momentille 30.32.43 varatusta määrärahasta raaka-aineiden hinnanerokorvausta sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Valtion talousarvion momentille 30.32.40 varatusta määrärahasta voidaan maksaa hinnanerokorvausta elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain verotaulukon tuoteryhmiin 1-4, 6-10 ja 49 sekä tullitariffin nimikkeisiin 16.01 ja 16.02 kuuluvista tuotteista sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

3 §

Hinnanerokorvausta voidaan maksaa edellä 1 §:ssä mainitulta momentilta myös tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainituista tuotteista luettelossa ilmoitettu määrä.

4 §

Mikäli tässä päätöksessä ei toisin määrätä, hinnanerokorvaus määräytyy elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 4 a ja 5 §:n säännösten mukaisesti. Hinnanerokorvausmäärissä otetaan kuitenkin vähennyksenä huomioon liikevaihtoverolain 55 §:ssä tarkoitettu palauttamatta jääneen liikevaihtoveron määrä.

Lihajalosteet
5 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 1-4 ja tullitariffin nimikkeisiin 16.01 ja 16.02 kuuluvista lihajalosteista voidaan maksaa hinnanerokorvausta, jos niiden valmistukseen käytetyn lihan ja muiden eläimenosien yhteismäärästä vähintään 85 % on siasta, naudasta, lampaasta tai porosta.

6 §

Hinnanerokorvausta voidaan maksaa tuoteryhmiin 1-4 ja nimikkeisiin 16.01 ja 16.02 kuuluvien lihajalosteiden valmistukseen käytetyistä ainoastaan lihavalmisteasetuksen (902/88) 2 §:n 1, 3 e ja 4 a kohdassa tarkoitetusta sian-, naudan-, lampaan- ja poronlihasta luun osuutta lukuun ottamatta.

Naudanlihan hinnanerokorvaus on 19,00 markkaa kilolta ja sianlihan 13,00 markkaa kilolta. Poron- ja lampaanlihan hinnanerona käytetään naudanlihan hinnaneroa.

Hinnanerokorvaus on edellä 2 momentissa mainittu määrä kerrottuna tuotteen valmistusreseptin mukaisella 1 momentissa tarkoitetulla lihamäärällä. Raaka-ainekäyttö ja toimitusmäärät ilmoitetaan täysinä kiloina.

7 §

Tuoteryhmiin 1-4 kuuluvista kylmäsavuvalmisteista maksetaan hinnanerokorvausta vain, jos valmisteet on saatu alle 30 C asteessa savustamalla ja kuivattamalla huoneenlämpötilassa säilyviksi ja jotka täyttävät seuraavat ehdot:

1) aw-arvo alle 0,95 ja pH-arvo alle 5,2 tai

2) aw-arvo alle 0,91 tai

3) pH-arvo alle 5,0.

Hinnanerokorvausta ei makseta tullitariffin 16. ryhmään kuuluvasta raa'asta lihasta, jokaon valmistettu ainoastaan maustamalla tai marinoimalla.

8 §

Hinnanerokorvausta ei makseta lihajalosteista, jotka myydään aluksen tai ilma-aluksen henkilökunnalle tahi aluksella muutoin kuin tarjoilun yhteydessä.

Tuoteryhmiin 117 ja 119 kuuluvista valmisteista maksettava hinnanerokorvaus on tuotteen hinnanero vähennettynä 2,00 markkaa kilolta.

Kiintiöidyt elintarviketuotteet
9 §

Verotaulukon tuoteryhmiin 9, 50, 190, 191 ja 193 kuuluvista vientituotteista voidaan maksaa hinnanerokorvauksia vuonna 1993 enintään seuraavasti:


                       tonnia
tuoteryhmä 9, ohramaltaat           49 000
tuoteryhmät 50, 190, 191 ja 193
sokerikemian tuotteet             3 500

Valtiovarainministeriö vahvistaa kotimaisten valmistajien tai viejien osuudet 1 momentissa tai liitetaulukossa tarkoitetuista määristä.

Selvitys- ja kirjanpitovelvollisuus
10 §

Lihajalosteiden hinnanerokorvauksen maksamista varten hakijan on esitettävä tullihallituksen hyväksymällä lomakkeella selvitys lihajalosteeseen käytettyjen raaka-aineiden reseptin mukaisista määristä eriteltyinä eläinalkuperän mukaisesti sekä selvitys tuotteiden vientipaljouksista tuoteryhmittäin.

Valmistajan on vaadittaessa esitettävä piiritullikamarille selvitysten tueksi reseptit ja muut asianmukaiset tositteet. Jos valmistaja myy hinnanerokorvaukseen oikeuttavia lihajalosteita toimitettavaksi vientiin, hinnanerokorvauksen perusteena olevat reseptiin perustuvat painotiedot on merkittävä kauppalaskuun tai sitä vastaavaan tositteeseen, jotka viejän on vaadittaessa esitettävä piiritullikamarille 1 momentissa mainittujen selvitysten tueksi.

11 §

Veroviranomaisen tarkastusta varten kotimaisen valmistajan sekä viejän ja siirtäjän on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta selviää hinnanerokorvaukseen oikeuttavien tuotteiden hankinta-, myynti- ja varastomäärät.

Valmistajan on lisäksi säilytettävä valmistuskirjanpitonsa liitteenä tuotteiden valmistusreseptit käyttöaikoineen valmisteverotuslain 13 §:ssä säädetyn ajan.

12 §

Jos se, jolle on maksettu hinnanerokorvausta, ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa osoittaa hinnanerokorvauksen maksamisen perusteena olleita raaka-ainemääriä tai muita tietoja oikeiksi, peritään liikaa maksettu hinnanerokorvaus takaisin sen mukaisesti kuin valmisteverotuslaissa on säädetty.

Erinäiset säännökset
13 §

Elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain piiriin kuuluvista elintarviketuotteista maksetaan hinnanerokorvaus sanotussa laissa tarkoitetulle kotimaiselle valmistajalle, viejälle tai siirtäjälle.

Kiintiöidyistä elintarviketuotteista suoritetaan hinnanerokorvausta vain tämän päätöksen 9 §:ssä tarkoitetulle valmistajalle.

Tämän päätöksen liitteenä olevassa taulukossa mainituista tuotteista maksetaan hinnanerokorvaus viejälle.

14 §

Hinnanerokorvaus maksetaan viejälle tai siirtäjälle vienti- tai siirtohetkellä voimassa olevan hinnanerokorvausmäärän mukaisena.

Maltaiden maastavientiin sovelletaan valmisteverotuslain 9 §:n 1 momentista poiketen hinnanerokorvausta, joka on ollut voimassa sitovaa myyntitarjousta tehtäessä sekä soveltuvin osin sitä, mitä tulliverolain 19 §:ssä (289/83) on säädetty vientiedusta ja ulkomaisen tavaran korvaavuudesta.

15 §

Jos elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa tai tämän päätöksen liitteenä olevassa taulukossa tarkoitettuja tuotteita on siirretty ennen niiden maastavientiä vapaa-alueelle, maksetaan hinnanerokorvaus hakemuksesta vapaa-alueelta viennin tapahduttua. Korvaus maksetaan vientihetkellä voimassa olevan hinnanerokorvausmäärän mukaisena.

16 §

Lihajalosteista ja tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainituista tuotteista maksetaan hinnanerokorvaus ainoastaan hakemuksesta.

Lihajalosteiden valmistajan on tehtävä hakemus valmistuspaikan piiritullikamarille. Muutoin hakemus on tehtävä vienti- tai siirtopaikan piiritullikamarille.

Hinnanerokorvausta on haettava piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona tuotteet on viety maasta tai siirretty tullivarastoon taikka verottomien tavaroiden myymälään.

Jos hakemus on annettu säädetyn määräajan jälkeen, voidaan hinnanerokorvaus maksaa ehdolla, että muut edellytykset sen maksamiselle ovat olemassa. Tällöin noudatetaan kuitenkin, mitä virhemaksun määräämisestä on säädetty valmisteverotuslain 15 b §:ssä.

17 §

Jos maassa valmistetuista elintarviketuotteista maksettu hinnanerokorvaus on suurempi kuin tullialueelle palautetusta tuotteesta tai elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kannettava valmistevero, peritään maksetun hinnanerokorvauksen ja kannettavan valmisteveron erotusta vastaava määrä maahantuojalta.

18 §

Määrättäessä elintarviketuotteista hinnanerokorvausta tuoteryhmäksi katsotaan verotaulukossa mainittu tuoteryhmä tai tullihallituksen määräämä alatuoteryhmä.

19 §

Tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainittujen tuotteiden hinnanerokorvauksen määräämisessä, maksuunpanossa, muutoksenhaussa, liikaa maksetun hinnanerokorvauksen takaisin perimisessä, korvaukselle määrätystä korosta ja korotuksesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa on säädetty hinnanerokorvauksesta.

20 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tätä päätöstä sovelletaan tuotteisiin, jotka toimitetaanverottomaan käyttötarkoitukseen, viedään maasta taikka siirretään vapaa-alueelle tai tullivarastoon tahi verottomien tavaroiden myymälään 1 päivänä tammikuuta 1993 tai sen jälkeen.

Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 23 päivänä tammikuuta 1992 antama päätös elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista (43/92).

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Liite

Luettelo eräiden elintarviketuotteiden hinnanerokorvauksista

Tullitariffin                   Hinnanero-
nimike                      korvauksen
        Tavara               määrä

02.08:sta   Valtiovarainministeriön päätöksessä
        määrätty poronliha (enintään
        100 000 kiloa)           19,00 mk/kg
04.06:sta   Tuorejuusto (rasvapitoisuus
        vähintään 23 % painosta)      7,00 mk/kg
11.04     Kaurajalosteet           Kauran
                         tuontimaksu
23.09     Koiran- tai kissanruoat      Tuontimaksu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.