225/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on sen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten hallinnon kehittämisosasto, kauppaosasto, teollisuusosasto, energiaosasto ja yrityskehitysosasto.

Ministeriössä ja sen osastoissa voi olla johtoryhmiä ja muita toimintayksiköitä siten kuin ministeriön työjärjestyksessä tai sen nojalla osaston työjärjestyksessä määrätään.

Kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoista säädetään erikseen.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
2 §

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat:

1) kuluttajavirasto,

2) kuluttajavalituslautakunta,

3) kilpailuvirasto,

4) elintarvikevirasto,

5) kuluttaja-asiamiehen toimisto,

6) patentti- ja rekisterihallitus,

7) kuluttajatutkimuskeskus,

8) lisenssivirasto,

9) mittatekniikan keskus,

10) teknillinen tarkastuskeskus,

11) geologian tutkimuskeskus,

12) valtion teknillinen tutkimuskeskus,

13) teknologian kehittämiskeskus,

14) Valtiontakuukeskus,

15) matkailun edistämiskeskus,

16) valtion hankintakeskus,

17) puolustustaloudellinen suunnittelukunta, sekä

18) Huoltovarmuuskeskus.

Kukin osasto käsittelee toimialansa osalta 1 momentissa tarkoitettuja virastoja ja laitoksia koskevat asiat.

Hallinnon kehittämisosasto
3 §

Hallinnon kehittämisosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) talousarvioehdotusta;

2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua ja ministeriölle tilivirastona kuuluvia asioita sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä;

3) ministeriön hallinnonalan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa, hallinnon kehittämistä sekä tietojärjestelmien ja automaattisen tietojenkäsittelyn yhteensovittamista;

4) virka- ja työsuhteita, ministeriön työjärjestystä, koulutusta sekä muita henkilöstöhallinnollisia kysymyksiä;

5) lainsäädäntöä sekä viranomaisille annettavien esitysten, kertomusten ja lausuntojen valmistelua, mikäli ne eivät kuulu muun osaston käsiteltäviin tai mikäli ne koskevat useamman kuin yhden osaston toimialaa;

6) ministeriön edustamista oikeusasioissa;

7) asiakirjojen kirjaamista, arkistointia, tietopalvelua ja nimikirjanpitoa;

8) ulkomaalaislupia ja elinkeinolupajärjestelmien purkamista;

9) ministeriön valmiusasioita;

10) Saimaan Kanavalaivat Oy:tä; sekä

11) muita ministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty.

Kauppaosasto
4 §

Kauppaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) viennin edistämistä;

2) kauppasopimusten valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä;

3) ulkomaankaupan säännöstelyä;

4) kaupan alaan liittyvien elinkeinojen valvontaa;

5) kuluttajakysymyksiä;

6) elintarvikevalvontaa;

7) taloudellisen kilpailun edistämistä ja muuta kilpailupolitiikkaa;

8) julkisia hankintoja;

9) matkailua;

10) kotimaankauppaa ja kauppakamarilaitosta;

11) osaston toimialaan liittyvää tutkimustoimintaa;

12) hinnanerokorvausten alaisten maataloustuotteiden vientiä;

13) huoltovarmuusrahastoa;

14) kansanhuoltoa; sekä

15) osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

Teollisuusosasto
5 §

Teollisuusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä teollisuuspolitiikkaa;

2) teknologiapolitiikkaa ja kansainvälistä teknistaloudellista yhteistyötä;

3) teollisuuspoliittisesti merkittävää teollisuuden rahoitusta ja sen yhteensovittamista ministeriössä;

4) alueellista teollisuuspolitiikkaa yhteistyössä yrityskehitysosaston kanssa;

5) teollisuuden merkittävää koulutuspolitiikan suunnittelua ja kehittämistä yhteistyössä yrityskehitysosaston kanssa;

6) teollisuuden ja ympäristönsuojelun yhteisiä kysymyksiä;

7) teknillistä turvallisuus- ja tarkastustoimintaa;

8) tuotannollista toimintaa harjoittavia valtionyhtiöitä ja niiden toimintaperiaatteiden yhteensovittamista valtionhallinnossa;

9) Kera Oy:tä omistajavalvontaan kuuluvien kysymysten osalta;

10) Valtiontakuukeskusta ja Suomen Vientiluotto Oy:tä;

11) ulkomaalaisomistusta suomalaisissa yrityksissä yhteistyössä hallinnon kehittämisosaston kanssa;

12) teollisoikeuksia ja kaupparekisteriä;

13) kirjanpito- ja tilintarkastusjärjestelmiä; sekä

14) osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

Energiaosasto
6 §

Energiaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) yleistä energiapolitiikkaa ja sen toteuttamista;

2) energiatalouteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä;

3) energiahuoltoa ja -tuotantoa sekä energian säästöä ja käyttöä;

4) energiatalouden rahoitusta;

5) poikkeusolojen energiahuollon turvaamista;

6) sähköenergian siirtämistä maan rajojen yli;

7) sähkö-, ydin- ja säteilyturvallisuutta;

8) energiahuollon ja ympäristönsuojelun yhteisiä kysymyksiä;

9) energiahuoltoon liittyviä lunastusasioita;

10) ydinjätehuoltorahastoa; sekä

11) osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

Yrityskehitysosasto
7 §

Yrityskehitysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämispolitiikan valmistelua;

2) pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalveluihin sekä yrittäjäkoulutukseen ja -neuvontaan sekä muihin kehittämispalveluihin liittyviä asioita;

3) pienten ja keskisuurten yritysten valtiontukiin, Kera Oy:n toimintaan sekä yritysten alueelliseen ja vastaavaan muuhun erityisrahoitukseen liittyvää valmistelua ja yhteensovittamista;

4) kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoja; sekä

5) osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

Ministeriön virkamiehet
8 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Hallinnon kehittämisosaston päällikkönä on kuitenkin hallitusneuvos osastopäällikkönä.

Lisäksi ministeriössä on muita vakinaisia virkamiehiä sekä muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

9 §

Ministeriön virkojen sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja muihin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin toimintayksikköihin määrää kansliapäällikkö.

10 §

Kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Virkamiesten tehtävät
11 §

Kansliapäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) johtaa ministeriön toimintaa;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön eri osastojen toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

4) käsitellä asiat, jotka ministeri on niiden laadun vuoksi antanut hänen käsiteltävikseen; sekä

5) ratkaista toimivaltaansa kuuluvat asiat.

Kansliapäällikkö voi pidättää käsiteltäväkseen asian, joka tämän asetuksen tai työjärjestyksen mukaan kuuluisi ministeriön muulle virkamiehelle.

12 §

Osastopäällikön tai muun yksikön päällikön tehtävänä on:

1) johtaa yksikön toimintaa ja seurata, että yksikölle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) seurata ja arvioida kehitystä yksikön toimialalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita uudistuksiksi;

3) valmistella ja esitellä tärkeimmät yksikölle kuuluvat asiat sekä asiat, jotka hän on pidättänyt käsiteltävikseen;

4) ratkaista toimivaltaansa kuuluvat asiat; sekä

5) huolehtia yksikön henkilöstön kehittämisestä.

13 §

Kansliapäällikön ja osastopäällikön sijaisesta määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Sijaisen tulee olla tasavallan presidentin nimittämä virkamies. Muun virkamiehen ollessa estynyt määrää tehtävien hoidosta asianomaisen osaston päällikkö.

Asioiden valmistelu ja ratkaiseminen
14 §

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät 15-25 §:ssä tarkoitetut asiat. Ministeriön virkojen täyttämisestä ja muiden palvelussuhdetta koskevien asioiden ratkaisemisesta säädetään 27-34 §:ssä.

Milloin asia, jonka virkamies tämän asetuksen perusteella saisi ratkaista, on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka milloin siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto, ratkaisee asian ministeri.

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä ja osaston päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

15 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista asiassa, joka kuuluu useamman kuin yhden osaston toimialaan; sekä

2) virkavapauden myöntämistä ministeriön alaisen viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään yhdeksi vuodeksi sekä näiden virkojen väliaikaisen hoitajan ottamista enintään vuodeksi tai hoitamista enintään vuoden virkavapauden aikana.

Lisäksi kansliapäällikkö ratkaisee ministeriön sisäiseen hallintoon kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön yhteiseen käyttöön osoitettuja määrärahoja ja niiden jakamista osastojen ja yksiköiden käytettäväksi;

2) virkamatkamääräysten antamista osastopäällikölle; sekä

3) muuta ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muuten tärkeä.

16 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) osastolle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen myöntämistä, jakamista ja käyttämistä sekä niitä koskevien menojen hyväksymistä ministeriön työjärjestyksessä määrätyin ehdoin;

3) virkamatkamääräysten antamista osaston henkilöstölle; sekä

4) osaston toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta, siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi.

Lisäksi osastopäällikkö ratkaisee, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat ministeriön alaisen viraston tai laitoksen tulosohjausta, henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa.

17 §

Hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ratkaisee 16 §:ssä, 27 §:n 3 momentissa sekä 30, 32 ja 33 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin osoitettujen määrärahojen käyttämistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvia muita menoja;

3) ministeriön ratkaistavaksi säädettyjen lupien myöntämistä elinkeinon harjoittamiseen Suomessa taikka toimimiseen suomalaisen yhteisön perustajana, hallintoelimen jäsenenä tai muuna edustajana.

18 §

Kauppaosaston osastopäällikkö ratkaisee 16 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetussa laissa (435/69) kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistaviksi määrättyjä poikkeuslupia.

19 §

Yrityskehitysosaston osastopäällikkö ratkaisee 16 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen virkojen ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön sijoittamista piiritoimistoihin, lukuun ottamatta piiripäällikön viran sijoittamista.

20 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty hallinnon kehittämisosaston hallitusneuvos ratkaisee 28 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteisille henkilöille myönnettäviä ikälisiä tai palvelusvuosilisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä ministeriön henkilöstöön kuuluvalle;

3) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla;

4) kaluston ja muun siihen verrattavan irtaimen omaisuuden poistamista;

5) edellä 4 kohdassa tarkoitetun poistetun omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

6) tileistä poistoa;

7) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 20 §:ssä tarkoitettuja lupia; sekä

8) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia tehtäviä.

21 §

Talousjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

2) palkkausmenojen ja matkalaskujen hyväksymistä;

3) tileistä poistoa ministeriön alaisten virastojen ja laitosten kirjanpidosta;

4) menorästien edelleen tileissä pitämistä; sekä

5) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta.

22 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty kauppaosaston kaupallinen neuvos, ylitarkastaja tai tarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) turvavarastolain (970/82) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä;

2) tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain (303/83) 6, 10 ja 15 §:n mukaisten poikkeuslupien myöntämistä;

3) osaston toimialaan liittyvän tutkimustoiminnan yksittäisiin hankkeisiin liittyvien menojen hyväksymistä;

4) hinnanerokorvausten alaisten maataloustuotteiden vientiä koskevat asiat; sekä

5) vienninedistämishankkeiden tilityksiin liittyvien menojen hyväksymistä.

23 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty teollisuusosaston teollisuusneuvos tai ylitarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) teknologiapolitiikan ja kansainvälisen teknistaloudellisen yhteistyön yksittäisiin päätöksiin ja sopimuksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

2) kaivoslain 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 26, 27, 29, 38, 49, 51, 52, 54, 64, 77 ja 78 §:ssä sekä kaivosasetuksen (663/65) 2, 3, 17 ja 28 §:ssä mainittuja asioita; sekä

3) ministeriön kaivosasetuksen 29 §:n nojalla antamien tai annettavien määräysten perusteella ministeriön ratkaistavaksi määrättyjä asioita.

24 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty energiaosaston teollisuusneuvos tai hallitusneuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksittäisiin energiainvestointeihin myönnettyihin valtionavustuksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

2) yksittäisiin maaseudun sähköistämiseen myönnettyihin valtionavustuksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

3) ydinenergia-asetuksen (161/88) 50 ja 56 §:ssä kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä, tuontia ja kuljetuksia koskevia lupia sekä näitä toimintoja koskevia ydinenergialain (990/87) 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja;

4) ydinenergia-alan tutkimusta, suunnittelua ja valvontaa sekä teknologista kehittämistoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

5) energia-alan tiedotusta ja neuvontatoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

6) energian käytön ja tuotannon tutkimusta koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

7) energiatalouden suunnittelua koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

8) energiateknologian tutkimusta ja koetoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä; sekä

9) energiahuollon tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen ja osaston toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä.

25 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty yrityskehitysosaston teollisuusneuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen sekä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalvelujen kulutusmenomäärärahojen jakamista piiritoimistoille asianomaisen piiripäällikön hyväksyttäväksi piiritoimiston menoihin;

2) menojen hyväksymistä 1 kohdassa tarkoitetuista määrärahoista siltä osin, kuin niitä ei ole jaettu kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistoille;

3) matkamääräyksen antamista piiripäällikölle ja tämän vuosiloman vahvistamista; sekä

4) kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) mukaisen kuljetustuen myöntämistä sekä siitä johtuvien menojen hyväksymistä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
26 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys talouselämään ja hallintoon;

2) hallinnon kehittämisosaston hallitusneuvoksella osastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;

3) kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan ja hallintoon;

4) apulaisosastopäälliköllä ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja hallintoon;

5) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29 §:ssä säädetään;

6) teollisuusneuvoksella, kaupallisella neuvoksella, suunnittelujohtajalla ja talousjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin ja hallintoon;

7) tiedotuspäälliköllä, ylitarkastajalla, erikoistutkijalla, koulutuspäälliköllä, pääsihteerillä, yritystutkijalla, kaupallisella sihteerillä ja esittelijällä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

8) suunnittelijalla ja tutkijalla korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

9) ylikielenkääntäjällä ja kielenkääntäjällä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito; sekä

10) muilla virkamiehillä sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi virkamieheltä voidaan vaatia, jos viran tehtävien hoito sitä edellyttää, vieraan kielen taitoa.

Virkojen täyttäminen ja muut palvelussuhdetta koskevat säännökset
27 §

Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston esityksestä 26 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa mainitut virkamiehet. Momentin 1-3 kohdassa mainitut virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

Ministeri nimittää 26 §:n 1 momentin 7-9 kohdassa mainitut virkamiehet.

Hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö nimittää muut vakinaiset virkamiehet sekä ottaa vastaavat tilapäiset virkamiehet ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ja vahvistaa heidän palkkauksensa.

28 §

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle myöntää työjärjestyksessä määrätty hallinnon kehittämisosaston hallitusneuvos.

29 §

Muun kuin 28 §:ssä tarkoitetun virkavapauden tai vapautuksen myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvosto;

2) ministerin nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö;

3) muulle virkamiehelle ja työsopimussuhteessa olevalle se, joka nimittää virkaan tai ottaa tehtävään.

30 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 29 §:n mukaan myöntää virkavapauden.

31 §

Vuosilomista sekä vuosiloma-aikojen vahvistamisesta ja ajoista poikkeamisesta määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

32 §

Valtion virkamieslain (755/86) 24 §:ssä tarkoitettua sivutointa koskevista asioista päättää kansliapäällikkö. Edellä 27 §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta niistä päättää kuitenkin hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö.

33 §

Hallinnon kehittämisosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat palkkauksen maksamista ministeriön henkilöstölle opintoja tai tuomioistuinharjoittelua varten myönnetyn virkavapauden ajalta.

34 §

Mitä 30-33 §:ssä säädetään virasta ja virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaa.

Erinäisiä säännöksiä
35 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

Työjärjestys
36 §

Ministeriön yleisistä menettelytavoista, asioiden valmistelusta, sisäisestä hallinnosta, osastojen ja muiden 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimintayksiköiden tehtävistä sekä toimintayksikköjen välisestä työnjaosta samoin kuin siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu, määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä. Ministeriön työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

Osaston johto- ja muista työryhmistä sekä osaston virkamiesten tehtävistä ja osaston muusta järjestämisestä määrätään tarkemmin osastopäällikön vahvistamassa osaston työjärjestyksessä.

37 §

Mikäli tässä asetuksessa ei toisin säädetä, noudatetaan valtioneuvoston ohjesääntöä.

Voimaantulo
38 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 25 päivänä toukokuuta 1990 annettu asetus (474/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.