223/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

kumotaan ulkoasiainhallinnosta 31 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (485/90) 32 §:n 1 momentin 7 kohta, 33 § ja 36 §:n 4 momentti,

muutetaan 6 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentin 5 kohta, 12 §:n 2 momentti, 27 §:n 1 momentti, 29 §:n johdantolause, 30 §:n 1 kohta, 31 §, 32 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 ja 3 momentti, 34 §:n johdantolause, 35 §:n johdantolause, 36 §:n 1 ja 3 momentti, 37 §, 39 §, 40 §, 44 §, 60 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohta ja 2 momentti, 61 §, 63 §:n 2 momentti, 68 §:n 2 momentti, 82 §:n 2 momentti, 90 §, 92 §:n 2 momentti ja 100 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (282/92), 60 §:n 1 momentti osittain muutettuna ja 2 momentti ja 61 § osittain muutettuna 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa (55/91) ja 68 §:n 2 momentti 27 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1214/91) sekä

lisätään 30 §:ään uusi 3 a kohta ja uusi 2 momentti, uusi 31 a §, 34 §:ään uusi 5 ja 6 kohta ja uusi 2 ja 3 momentti, uusi 37 a §, 60 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitussa 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa asetuksessa, uusi 9 kohta, jolloin nykyinen 9 kohta siirtyy 10 kohdaksi, 88 §:ään uusi 3 momentti ja 100 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Hallinnollisessa osastossa on:


4) tietohallintotoimisto.

Lisäksi hallinnollisessa osastossa on turvallisuusyksikkö.

10 §

Lisäksi kauppapoliittisessa osastossa on ulkomaankauppaan vaikuttavat kansalliset määräykset-yksikkö sekä Suomen ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyökomission suomalaisen osapuolen sihteeristö.

11 §

Oikeudellinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


5) edustustoissa hoidettavien passi-, maahantulolupa- ja työlupa-asioiden ohjausta, kehittämistä ja seurantaa sekä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa;


12 §

Lisäksi oikeudellisessa osastossa on passi- ja viisumiyksikkö.

27 §

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Valtiosihteeri, hallinnollinen alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, erillisen yksikön päällikkö, apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkö ja muut virkamiehet ratkaisevat kuitenkin ministeriössä päätettävät 28-44 §:ssä mainitut asiat, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:n perusteella esiteltävä ministerin ratkaistavaksi taikka jollei ministeri, valtiosihteeri tai osastopäällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.


29 §

Hallinnollinen alivaltiosihteeri ratkaisee, sen lisäksi mitä 75, 83, 88 ja 90 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:


30 §

Osastopäällikkö ja erillisen yksikön päällikkö ratkaisevat, sen lisäksi mitä 44 ja 92 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston tai yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa, jollei asia 31 §:n perusteella kuulu apulaisosastopäällikön ratkaistavaksi;


3 a) valtion maksuperustelain (150/92) 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein päätettäviä maksuja osaston tai yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa;


Edellä 1 momentin 1-3 a kohdassa tarkoitettuja asioita osastopäällikkö ja erillisen yksikön päällikkö ratkaisevat kuitenkin vain, jolleivät asiat 31 a §:n perusteella kuulu toimistopäällikön ratkaistaviksi.

31 §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 44 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat lausunnon antamista osaston toimialaan tai hänen vastuualueeseensa kuuluvissa sellaisissa asioissa, joiden merkitys ei ole huomattava, jollei 31 a §:stä muuta johdu.

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee lisäksi alaisensa virkamiehen estyneenä ollessa tämän ratkaistaviksi muutoin kuuluvat asiat, jollei 34 §:n 2 tai 36 §:n 2 momentista muuta johdu.

31 a §

Sellaiset 30 §:n 1 momentin 1-3 a kohdassa säädetyt toimiston toimialaan kuuluvat asiat, joiden merkitys ei ole huomattava, ratkaisee, sen lisäksi mitä 44 ja 92 §:ssä säädetään, toimistopäällikkö.

32 §

Hallinnollisen osaston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 30, 44, 74, 75, 83 ja 88-91 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:


3) muun kuin ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevan henkilön sijoittamista edustustoon;


Lisäksi hallinnollisen osaston päällikkö ratkaisee ilman esittelyä diplomaatti- ja virkapasseja koskevat asiat, jolleivat ne 40 §:n perusteella kuulu oikeudellisen osaston passi- ja viisumiyksikön päällikön ratkaistaviksi.

Osastopäällikön ohella ratkaisevat 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja asioita kiinteistö- ja materiaalitoimiston toimistopäällikkö ja niitä hoitamaan määrätty virkamies sekä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja asioita henkilöstötoimiston toimistopäällikkö ja koulutusasioita hoitamaan määrätty virkamies työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti. Ulkoasiainhallinnon kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapito- ja peruskorjaustöitä koskevia asioita hoitamaan määrätty virkamies ja koulutusasioita hoitamaan määrätty virkamies ratkaisevat asiat ilman esittelyä.

34 §

Hallinnollisen osaston henkilöstötoimiston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 31 a, 32 §:n 3 momentissa, 88, 89 ja 92 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:


5) henkilöstön asuntoina käytettävien huoneistojen vuokraamista, lukuun ottamatta edustustojen päälliköiden virka-asuntoja, sekä muita asumiseen välittömästi liittyviä kustannuksia;

6) henkilöstön muuttotavaroiden kuljetuksia ja vakuutuksia.

Toimistopäällikkö ratkaisee lisäksi alaisensa virkamiehen estyneenä ollessa tämän ratkaistaviksi muutoin kuuluvat asiat.

Toimistopäällikön ohella ratkaisee 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja asioita ilman esittelyä asuntoasioita ja muuttoasioita hoitamaan määrätty virkamies työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti.

35 §

Hallinnollisen osaston taloustoimiston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 31 a §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:


36 §

Hallinnollisen osaston kiinteistö- ja materiaalitoimiston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 31 a §:ssä ja 32 §:n 3 momentissa säädetään, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat:

1) ulkoasiainhallinnon materiaalikuljetuksia;

2) kaluston ja muun materiaalin hankkimista, käyttöä ja poistamista, jollei asia 37 tai 37 a §:n perusteella kuulu hallinnollisen osaston tietohallintotoimiston päällikön, turvallisuusyksikön päällikön tai muun näitä asioita hoitamaan määrätyn virkamiehen ratkaistavaksi;

3) henkilöstön tilapäisasuntoina Suomessa käytettävien huoneistojen vuokraamista sekä muita asumiseen välittömästi liittyviä kustannuksia.


Toimistopäällikön ohella ratkaisee 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja asioita ilman esittelyä niitä hoitamaan määrätty virkamies työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti.

37 §

Hallinnollisen osaston tietohallintotoimiston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 31 a §:ssä säädetään, ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ulkoasiainhallinnon arkistoja, kirjastoja, kuriiripostia, monistamista sekä viestityskaluston, tietojenkäsittelylaitteiden, ohjelmistojen ja painoteknisten laitteiden hankkimista ja poistamista.

Tietohallintotoimiston päällikön ohella ratkaisee 1 momentissa tarkoitettuja asioita ilman esittelyä niitä hoitamaan määrätty virkamies työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti.

37 a §

Hallinnollisen osaston turvallisuusyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä turvallisuusjärjestelmien sekä niihin kuuluvien laitteiden ja kaluston hankkimista ja poistamista koskevat asiat.

Turvallisuusyksikön päällikön ohella ratkaisee 1 momentissa tarkoitettuja asioita ilman esittelyä turva-asioita hoitamaan määrätty virkamies työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti.

39 §

Oikeudellisen osaston yleisten ja konsuliasiain toimiston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 31 a §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat kansainvälistä yhteistoimintaa virka-apu- ja tiedoksiantoasioissa.

40 §

Oikeudellisen osaston passi- ja viisumiyksikön päällikkö ratkaisee ilman esittelyä ministeriön antamien määräysten mukaan asiat, jotka koskevat virkapassin antamista muulle kuin ulkoasiainhallinnossa työskentelevälle matkaa tai tehtävän suorittamista varten.

44 §

Matkamääräyksen antaa osaston ja erillisen yksikön toimialalla osastopäällikkö ja yksikön päällikkö.

Valtiovierailujen ja ministerivierailujen matka-asiat kuitenkin ratkaisee sekä matkamääräyksen alivaltiosihteerille ja erillisen yksikön päällikölle antaa valtiosihteeri. Osastopäällikölle antaa matkamääräyksen hänen sijaisenaan toimiva apulaisosastopäällikkö.

Kehitysyhteistyöosaston vastuualueen henkilöstölle matkamääräyksen antaa vastuualueensa toimialalla apulaisosastopäällikkö tai osastopäällikön vastuualueen päälliköksi määräämä muu virkamies. Apulaisosastopäällikölle ja vastuualueen päälliköksi määrätylle muulle virkamiehelle matkamääräyksen antaa osastopäällikkö.

Kehitysyhteistyöosastoa lukuun ottamatta toimiston toimialalla matkamääräyksen antaa toimistopäällikkö. Toimistopäällikölle matkamääräyksen antaa osastopäällikkö.

Samalle matkalle osallistuville annetaan matkamääräykset yhdellä päätöksellä. Päätöksen tekee se virka-asemaltaan ylin virkamies, joka 1-4 momentissa säädetyn perusteella yksittäisessä tapauksessa antaisi määräyksen.

60 §

Edustuston päällikkö ratkaisee, sen lisäksi mitä 75 §:n 2 ja 3 momentissa, 89 §:n 2 momentissa, 91 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 92 §:n 2-4 momentissa säädetään, määrärahojen sekä ministeriön antamien määräysten ja ohjeiden rajoissa asiat, jotka koskevat:

1) päällikön ja edustuston muun henkilöstön virkamatkoja;


7) kunniakonsuleille myönnettäviä avustuksia;


9) valtion maksuperustelain (150/92) 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein päätettäviä maksuja edustuston toimialaan kuuluvissa asioissa;


Ministeriö voi oikeuttaa edustuston päällikön siirtämään hänelle 1 momentin 1-9 kohdan mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa edustustoon kuuluvan yksikön esimiehelle ja edustuston muulle henkilöstölle.

61 §

Sivuakkreditointimaassa olevaa edustustoa johtavan virkamiehen ratkaisuvallasta on voimassa, mitä 60 §:n 1 momentin 1-10 kohdassa, 75 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 89 §:n 2 momentissa on säädetty edustuston päällikön ratkaisuvallasta, jollei asioita niiden merkityksen vuoksi ole saatettava päällikön ratkaistaviksi.

Ministeriö voi antaa kunniakonsulin virastoon sijoitetulle ulkoasiainhallinnon henkilöstölle 60 §:n 1 momentin 1-9 kohdassa tarkoitettua ratkaisuvaltaa siinä laajuudessa kuin se tehtävien hoitamisen kannalta on tarpeellista.

63 §

Ministeriössä on myös tilapäistä ja työsopimussuhteista henkilöstöä. Ulkomaanedustuksessa on määräaikaista tilapäistä ja työsopimussuhteista henkilöstöä lehdistöalan ja muiden erityisalojen tehtävissä. Lisäksi ulkomaanedustuksessa on työsopimussuhteista asemamaista palvelukseen otettua henkilöstöä.

68 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja virkamiehiä ovat pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamieheksi määrättävä ulkoasiainneuvos, hallinnollisen osaston taloustoimiston, kiinteistö- ja materiaalitoimiston sekä tietohallintotoimiston päällikön tehtävään määrättävät ulkoasiainneuvokset tai lähetystöneuvokset, kauppapoliittisen osaston yksi ulkoasiainneuvos sekä yhteensä 26 muuta lähetystöneuvosta tai ulkoasiainsihteeriä.

82 §

Hallinnollisen osaston turvallisuusyksikön päällikkönä toimii turvallisuuspäällikkö.

88 §

Valtiosihteerille virkavapautta myöntää kuitenkin ministeri.

90 §

Viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottaa se, joka 88 §:n 2 ja 3 momentin mukaan myöntää virkavapauden.

92 §

Edustuston henkilöstön vuosiloma-ajat vahvistaa edustuston päällikkö. Lomista on etukäteen ilmoitettava ministeriölle.


100 §

Ulkoasiainhallinnon taloushallintotehtävien hoitamisesta määrätään tiliohjesäännössä, jonka vahvistaa ulkoasiainministeriö.

Ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista määrätään ulkoasiainministeriön päätöksellä. Suoritteiden maksuvaluutasta päättää ulkoasiainministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.