222/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Laki Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyvistä järjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen Kuntaliitto ry - Finlands Kommunförbund rf on kuntien keskusjärjestö, johon sovelletaan yhdistyslakia (503/89), jollei tästä laista muuta johdu.

Suomen Kuntaliiton säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksen toimielimiä valittaessa otetaan huomioon poliittiset voimasuhteet jäsenkunnissa.

2 §

Kunta, joka on Suomen Kaupunkiliitto ry:n - Finlands Stadsförbund rf:n, Suomen Kunnallisliitto ry:n tai Finlands svenska kommunförbund rf:n jäsen 31 päivänä maaliskuuta 1993, kuuluu 1 päivästä huhtikuuta 1993 jäsenenä Suomen Kuntaliittoon.

Kunta voi olla liittymättä Suomen Kuntaliiton jäseneksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti nykyisen keskusjärjestönsä hallitukselle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1993.

3 §

Mikäli 2 §:ssä mainitut rekisteröidyt yhdistykset sekä Sairaalaliitto - Sjukhusförbundet ry, Suomen ammatillisten oppilaitosten liitto SAOL ry Ä Förbundet för Finlands yrkesläroanstalter FFY rf ja Suomen maakuntien liitto ry Ä Landskapens förbund i Finland rf päättävät purkautua viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 ja luovuttaa kiinteän ja irtaimen omaisuutensa sekä vastuut ja velat Suomen Kuntaliitolle, mainittu omaisuus ja velat siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 1994 tämän lain nojalla Suomen Kuntaliitolle ilman eri toimenpiteitä. Näin siirtyvän omaisuuden ja velkojen osalta ei ole suoritettava leimaverolain 16 ja 55 §:ssä tarkoitettua leimaveroa.

Suomen Kuntaliiton perustamiseen liittyviä järjestelyjä pidetään tuloverolain (1535/92) 24 §:ssä tarkoitettuna toimintamuodon muutoksena.

4 §

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen omaisuuden, velkojen ja vastuiden siirtymiseen Suomen Kuntaliitolle sovelletaan, mitä 3 §:ssä säädetään. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta säädetään muutoin erikseen.

5 §

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen säännöissä on yhdistyksen purkamisesta ja omaisuuden luovuttamisesta määrätty, voidaan päätös yhdistyksen purkamisesta ja sen omaisuuden luovuttamisesta Suomen Kuntaliitolle tehdä yhdistyslain 27 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisella määräenemmistöllä.

Purkautumispäätöksen tehneen yhdistyksen osalta ei noudateta mitä yhdistyslain 40 §:n 2 momentissa säädetään loppuselvityksestä ja taloudellisen toiminnan jatkamisesta. Yhdistyksen purkautumispäätöksen jälkeistä aikaa koskevan tilinpäätöksen ja vastuuvapautta koskevan asian käsittelee Suomen Kuntaliiton valtuusto.

6 §

Kunnallissäätiön lakkauttamisesta voidaan päättää säätiölain 18 §:n estämättä.

Mitä tämän lain 3 ja 5 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin osin myös Kunnallissäätiötä, jos säätiön valtuuskunta vähintään kolmenneljäsosan enemmistöllä päättää säätiön lakkauttamisesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993. Lakkauttamisesta ja yhdistymisestä Suomen Kuntaliittoon on muutoin noudatettava soveltuvin osin, mitä edellä säädetään yhdistyksistä.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8 §

Mitä muussa laissa tai asetuksessa on säädetty kuntien keskusjärjestöistä tai kunnallisista keskusjärjestöistä taikka niiden henkilöstöstä, koskee vastaavasti Suomen Kuntaliittoa ja sen henkilöstöä.

HE 347/92
HaVM 19/92

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.