200/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus työsuojelulautakunnista ja työsuojelulautakuntien poikkeuslupajaostoista

Työministerin esittelystä säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/93) 5 §:n nojalla:

1 §

Työsuojelulautakunnan tehtävänä on avustaa työsuojelun kehittämisessä, edistää työsuojelutoiminnan yhtenäistämistä sekä olla yhdyssiteenä ja neuvottelevana toimielimenä työsuojelupiirin alueella alan viranomaisten ja järjestöjen kesken.

2 §

Lautakunnassa on puheenjohtajana työsuojelupiirin piiripäällikkö. Piiripäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan lautakunnan puheenjohtajana piiripäällikön sijainen.

Puheenjohtajan lisäksi lautakunnassa on enintään 11 muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä työsuojelupiirin toimisto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

3 §

Lautakunnassa käsiteltävät asiat voidaan valmistella työsuojelupiirin työsuojelutoimistossa. Lautakunnan sihteerinä toimii asianomaisen työsuojelupiirin määräämä työsuojelupiirin virkamies.

4 §

Poikkeuslupajaoston sihteerinä toimii jaoston tehtävään ottama työsuojelupiirin työsuojelutoimiston virkamies.

Poikkeuslupajaostossa käsiteltävät asiat esittelee sihteeri tai jaoston tähän tehtävään ottama muu työsuojelupiirin työsuojelutoimiston virkamies.

5 §

Vaatimus poikkeuslupajaoston päätöksen alistamisesta työneuvoston ratkaistavaksi tulee tehdä poikkeuslupajaoston kokouksessa tai säädetyssä määräajassa kirjallisesti poikkeuslupajaoston kansliaan.

Poikkeuslupahakemus on käsiteltävä viivytyksettä ja viimeistään kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä, jollei asian käsittelemiseksi tarvittavan lisäselvityksen hankkimisesta tai muusta erityisestä syystä muuta johdu. Poikkeuslupajaostossa noudatetaan asiain käsittelyssä muutoin soveltuvin osin samaa menettelyä kuin työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen 5-10 §:ssä säädetään.

6 §

Lautakunnan puheenjohtajan, muiden jäsenten, sihteerien, poikkeuslupajaoston sihteerin ja esittelijöiden sekä asiantuntijoiden palkkioista ja matkakustannusten korvauksesta on vastaavasti voimassa, mitä valtion komiteoista tältä osin määrätään.

Lautakunnan poikkeuslupajaoston puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista määrää työministeriö saatuaan asiasta valtiovarainministeriön lausunnon.

7 §

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, noudatetaan lautakunnan ja niiden jaostojen toiminnassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa työministeriö.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.