196/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus valtiovarainministeriöstä

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Valtiovarainministeriössä on kansantalousosasto, budjettiosasto, vero-osasto, henkilöstöosasto, joka toimii valtion työmarkkinalaitoksena, ja hallinnon kehittämisosasto sekä osastojen ulkopuolella toimivat rahoitusyksikkö, rahoitusmarkkinayksikkö ja hallintoyksikkö.

Ministeriössä voi olla muitakin yksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Osaston tai osastojen ulkopuolisen yksikön sisäisestä organisaatiosta määrää yksikön päällikkö, jos organisaatiosta ei määrätä ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriön tulosjohtamisessa sovellettavan tulosaluejaon perusteista määrätään työjärjestyksessä.

Ministeriön hallinnonala
2 §

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat:

1) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

2) valtiokonttori;

3) valtiontalouden tarkastusvirasto;

4) verohallitus;

5) tullihallitus;

6) tilastokeskus;

7) pankkitarkastusvirasto;

8) rakennushallitus; sekä

9) Valtionhallinnon kehittämiskeskus.

Ministeriö valmistelee lisäksi ne valtioneuvostolle kuuluvat asiat, jotka koskevat Postipankki Oy:tä, Rahapaja Oy:tä, VTKK-Yhtymä Oy:tä, Painatuskeskus Oy:tä ja Kulinaari Ravintolat Oy:tä.

Osastojen ja muiden yksiköiden valmisteltavat asiat
3 §

Ministeriön toimialaan kuuluvien asioiden valmistelussa noudatetaan seuraavaa työnjakoa:

1) kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat talouspolitiikkaa sekä talouden kehitystä ja siihen liittyvää tiedottamista;

2) budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat finanssipolitiikkaa ja maksupolitiikkaa sekä valtiontalouden hoitoa, valtion taloushallintoa ja valtion rakennus- ja kiinteistöhallintoa;

3) vero-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat veropolitiikkaa, verolainsäädäntöä ja verotusta sekä tulleja ja tullitointa;

4) henkilöstöosasto valmistelee asiat, jotka koskevat valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä valtion työmarkkinatoimintaa;

5) hallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat hallinnon kehittämispolitiikkaa sekä hallinnon ohjauksen ja toimintojen yleistä kehittämistä;

6) rahoitusyksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat valtion lainanottoa ja velanhoitoa sekä kansainvälisiä rahoitusyhteisöjä;

7) rahoitusmarkkinayksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat rahoitusmarkkinoita ja niiden valvontaa; sekä

8) hallintoyksikkö valmistelee asiat, jotka koskevat ministeriön sisäistä hallintoa sekä yhteisiä toimintoja ja tukipalveluja.

Tarkempia määräyksiä asioiden valmistelussa sekä ministeriön hallinnonalan ohjauksessa noudatettavasta työnjaosta annetaan työjärjestyksessä, jossa voidaan yksittäisten asioiden tai asiaryhmien kohdalla poiketa edellä säädetystä työnjaosta.

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä yksikön käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä valtiosihteeri, joka voi myös määrätä yksittäistapauksissa osaston tai muun yksikön tai henkilöstöön kuuluvan valmistelemaan asioita edellä säädetystä sekä ministeriön työjärjestyksessä määrätystä työnjaosta poiketen.

Johtavat virkamiehet
4 §

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri ja tämän apuna alivaltiosihteeri.

Osastojen päällikköinä ovat osastopäälliköt.

Rahoitusyksikön päällikkönä on rahoitusjohtaja, rahoitusmarkkinayksikön päällikkönä hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja ja hallintoyksikön päällikkönä hallitusneuvos.

Työjärjestyksessä määrätyn yksikön päällikön määrää tehtävään ministeri.

Osastopäällikkö ja osastojen ulkopuolisen yksikön päällikkö määrää asettamansa yksikön päällikön tehtävään.

Osaston päälliköllä on ylijohtajan arvonimi, budjettiosaston päälliköllä kuitenkin budjettipäällikön ja henkilöstöosaston päälliköllä valtion työmarkkinajohtajan arvonimi. Henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston apulaisosastopäälliköillä on finassineuvoksen arvonimi.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
5 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys ministeriön toimialaan, erityisesti julkista taloutta koskeviin asioihin, sekä johtamiskokemusta;

2) alivaltiosihteerillä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys ministeriön toimialaan, erityisesti julkista hallintoa koskeviin asioihin, sekä johtamiskokemusta;

3) osastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan sekä johtamiskokemusta;

4) rahoitusjohtajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys rahoitusyksikön toimialaan sekä johtamiskokemusta;

5) hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys rahoitusmarkkinayksikön toimialaan ja hallintotehtäviin sekä johtamiskokemusta;

6) budjettineuvoksella, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvoksella, apulaisosastopäällikkönä, lainsäädäntöjohtajalla, apulaisosastopäällikkönä ja apulaisosastopäälliköllä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan;

7) budjettineuvoksella, finanssineuvoksella, lainsäädäntöneuvoksella, koulutuspäälliköllä ja neuvottelevalla virkamiehellä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto; sekä

8) hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin, hallintoyksikön päälliköllä lisäksi johtamiskokemusta.

Virkamiesten tehtävät
6 §

Valtiosihteerin tulee ministerin lähimpänä apuna:

1) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön toimintaa;

2) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön hallinnonalan ohjausta; sekä

3) esitellä tasavallan presidentin ratkaistavat nimitysasiat, jolleivät ne 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kuulu alivaltiosihteerin esiteltäviksi.

Valtiosihteeri voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen asian, joka tämän asetuksen nojalla muutoin kuuluisi alivaltiosihteerin, ministeriön osaston tai muun yksikön valmisteltavaksi.

7 §

Alivaltiosihteerin tulee ministerin ja valtiosihteerin apuna:

1) johtaa ja yhteensovittaa ministeriön toimintaa erityisesti henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston ja hallintoyksikön valmisteltavissa asioissa;

2) osallistua ministeriön hallinnonalan ohjaamiseen erityisesti henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston toimialoilla; sekä

3) esitellä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ratkaistavat, ministeriön nimitysasiat sekä henkilöstöosaston ja hallinnon kehittämisosaston alaisten virastojen ja laitosten nimitysasiat.

Alivaltiosihteeri voi yksittäistapauksessa ottaa valmisteltavakseen asian, joka muutoin kuuluisi henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston tai hallintoyksikön valmisteltavaksi.

8 §

Osaston ja osastojen ulkopuolisen yksikön päällikön tulee:

1) johtaa osaston tai yksikön toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) seurata kehitystä osaston tai yksikön toimialalla sekä tehdä aloitteita uudistuksiksi;

3) osallistua valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin apuna ministeriön hallinnonalan ohjaamiseen osaston tai yksikön toimialalla; sekä

4) huolehtia henkilöstönsä kehittämisestä.

Apulaisosastopäällikön ja muun kuin 1 momentissa tarkoitetun yksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa säädetään.

9 §

Valtiosihteerin ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan alivaltiosihteeri. Alivaltiosihteerin ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan valtiosihteeri. Valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin muut sijaiset määrää ministeri tasavallan presidentin nimittämistä virkamiehistä.

Osastopäälliköiden sijaisina toimivat apulaisosastopäälliköt. Osastopäälliköiden muut sijaiset sekä osastojen ulkopuolisten yksiköiden päälliköiden sijaiset määrää valtiosihteeri.

Muissa kuin edellä tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomaisen yksikön päällikkö.

Asioiden ratkaiseminen
10 §

Ministeriön virkamiehet ratkaisevat ministeriön päätettävät 11-18 §:ssä tarkoitetut asiat sen mukaan kuin jäljempänä säädetään, jollei asiaa ole valtioneuvoston ohjesäännön 32 §:n nojalla alistettava ministerin ratkaistavaksi tai jollei ministeri, valtiosihteeri tai osastopäällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

Virkojen täyttämistä ja palvelussuhdetta koskevien asioiden ratkaisemisesta säädetään 19- 24 §:ssä.

Ministeriön päätettävät asiat ratkaistaan esittelystä, jollei asia koske ainoastaan rekisteröinti- tai kirjaamistoimenpidettä. Palvelussuhdetta koskevia asioita lukuunottamatta esittelyä ei kuitenkaan tarvita asioissa, jotka koskevat ministeriön sisäistä henkilöstö- tai taloushallintoa, ellei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.

11 §

Valtiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista valtioneuvoston ohjesäännön 47 §:n 1 momentissa tarkoitetussa valtiovarainministeriön raha-asiain käsittelyssä;

2) lausunnon antamista muissa asioissa silloin, kun asia kuuluu useamman kuin yhden osaston tai osastojen ulkopuolisen yksikön toimialaan, jollei asia 12 §:n nojalla kuulu alivaltiosihteerin ratkaistavaksi; sekä

3) valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 34 §:ssä tarkoitettua valtion shekkitilille tai valtion yleiselle postisiirtotilille kertyneiden varojen tallettamista tai muuta sijoittamista sekä ulkomaisesta lainasta saatujen varojen sijoittamista.

12 §

Alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtuutusta edustaa ministeriötä tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa, jollei jäljempänä muuta säädetä;

2) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston tai osastojen ulkopuolisen yksikön, kuitenkin pääosaltaan henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston tai hallintoyksikön toimialaan;

3) ministerin asettaman valmistelevan toimielimen määräajan jatkamista;

4) ministeriön sisäisen toiminnan määrärahoja ja niiden jakamista osastojen sekä osastojen ulkopuolisten yksiköiden käyttöön;

5) ministeriön virkojen perustamista, lakkauttamista ja siirtämistä sekä yhteisten virkojen sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamista ministeriössä;

6) valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 5 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan sekä 3 momentin nojalla valtiovarainministeriön ratkaistavia sen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja; sekä

7) ministeriön sisäistä hallintoa, jolleivät ne jäljempänä säädetyn nojalla kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

13 §

Asiaa valmistelevan osaston ja 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun osastojen ulkopuolisen yksikön päällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka muun kuin edellä tarkoitetun yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa; sekä

2) yksikön käytettäviksi jaettuja tai sen toimialalle edelleen jaettaviksi osoitettuja määrärahoja.

Asioita, jotka koskevat määrärahojen käyttöä sisäiseen toimintaan, voivat ratkaista edellä mainittujen lisäksi ministeriön taloussäännössä määrätyn työnjaon mukaisesti hallitusneuvos, budjettineuvos, finanssineuvos, neuvotteleva virkamies, hallitussihteeri, budjettisihteeri, finanssisihteeri, ylitarkastaja, informaatikko, suunnittelija, tarkastaja, kirjastonhoitaja, ylivirastomestari, virastomestari ja varastonhoitaja.

14 §

Budjettiosaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luvan antamista tilivirastoille saada maksaa edellisille vuosille kuuluva meno kuluvan vuoden määrärahasta;

2) valtion talousarviosta annetun asetuksen 33 ja 57 §:ssä tarkoitettujen lupien antamista;

3) valtiovarainministeriön hallinnonalan menorästin pitämistä edelleen tileissä;

4) valtion rakennusmaan hallinnan siirtämistä valtiovarainministeriön hallinnonalalta toiselle hallinnonalalle; sekä

5) ministeriön päätettävää valtion maaomaisuuden vuokraamista.

15 §

Vero-osaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) veronhuojennus- ja maksunlykkäyshakemuksia, milloin poistettavaksi, palautettavaksi tai lykättäväksi pyydetty määrä on enintään 500 000 markkaa;

2) tuloverolain (1535/92) 122 §:n 2 momentissa ja yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/88) 8 §:n 4 momentissa valtiovarainministeriön ratkaistaviksi säädettyjä hakemuksia;

3) investointivarauslain 11 §:ssä valtiovarainministeriön ratkaistaviksi säädettyjä hakemuksia;

4) vieraan valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyssä sopimuksessa tarkoitettua valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvaa keskinäistä sopimusmenettelyä, ei kuitenkaan asioita, joissa on kysymys yli 500 000 markan määrän poistamisesta tai palauttamisesta;

5) eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetussa laissa (680/76) valtiovarainministeriön ratkaistaviksi säädettyjä hakemuksia;

6) tullilain 63 §:n mukaan ministeriön määräysvaltaan kuuluvia toimenpiteitä;

7) elintarviketuotteiden valmisteverosta annetussa laissa (868/79), ravintorasvaverosta annetussa laissa (879/79) ja tuontimaksulaissa (1008/77) tarkoitettuja valtiovarainministeriön toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä; sekä

8) maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain (157/74) 5 §:ssä tarkoitetun perushinnan määräämistä sekä polkumyynnin sekä vientituen avulla tapahtuvan tuonnin ehkäisemisestä annetun lain (387/80) 10 §:ssä tarkoitetun tutkimuksen aloittamista.

16 §

Henkilöstöosaston osastopäällikkö tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, apulaisosastopäällikkö taikka osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion virastojen ja laitosten virkaehto- ja työehtosopimusneuvotteluja, valtion neuvotteluviranomaisen valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) nojalla muutoin ratkaistavia asioita, valtion henkilöstön palvelussuhdetta, palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja sekä soveltamismääräysten ja -ohjeiden antamista näistä, ei kuitenkaan, jos asia 12 §:n 6 kohdan mukaan on alivaltiosihteerin ratkaistava;

2) työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/74) tarkoitettuja valtiovarainministeriölle neuvotteluviranomaisena kuuluvia asioita sekä mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen neuvottelujen käymistä;

3) valtiovarainministeriön ratkaistavia eläkeoikeutta koskevia kysymyksiä;

4) ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa virkaehtosopimuksessa tarkoitetun koulutuksen opetusohjelmien hyväksymistä; sekä

5) poikkeuksen myöntämistä valtion työntekijäin terveydenhuollon ohjesäännön (486/79) ja valtion työmaiden huollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (607/81) määräyksistä.

17 §

Rahoitusmarkkinayksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) pankkien ja muiden luottolaitosten, säästökassojen, rahastoyhtiöiden, arvopaperinvälitysliikkeiden ja panttilainauslaitosten yhtiöjärjestysten ja sääntöjen vahvistamista;

2) pankin ja muun luottolaitoksen ulkomaisen sivukonttorin ja arvopaperinvälitysliikkeiden ulkomaisen toimipaikan perustamista;

3) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen ja ulkomaisen arvopaperinvälitysyhteisön osakkeiden ja osuuksien hankkimista; sekä

4) pankkien ja muiden luottolaitosten sulautumista ja osakeyhtiön sulautumista säästöpankkiin, osuuspankkiin ja hypoteekkiyhdistykseen.

18 §

Hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ikälisiä;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista;

4) tileistä poistoa;

5) myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista; sekä

6) pysyväisluontoista lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla.

Virkojen täyttämistä ja palvelussuhdetta koskevat säännökset
19 §

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, rahoitusjohtajan, hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajan, budjettineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä, finanssineuvoksen, apulaisosastopäällikköä, lainsäädäntöjohtajan, apulaisosastopäällikkönä, apulaisosastopäällikön sekä hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Budjettineuvoksen, finanssineuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, koulutuspäällikön ja neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.

Muut kuin 1 ja 2 momentissa mainitut virkamiehet nimittää tai ottaa ministeriö.

20 §

Ministeri tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osaston päällikkö tai 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun osastojen ulkopuolisen yksikön päällikkö nimittää tai ottaa 19 §:n 3 momentissa tarkoitetut virkamiehet sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön.

21 §

Alivaltiosihteeri määrää 19 §:n 1 ja 2 momentissa mainittujen sekä ministerin nimitettävien virkojen hakuajan pituuden. Muiden virkojen hakuajan pituuden määrää se, joka virkaan nimittää.

Apulaisosastopäällikön ja sitä ylemmät virat täytetään haettaviksi julistamatta.

Vahtimestarin virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta.

22 §

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteiselle henkilöstölle myöntää hallintoyksikön päällikkö.

Muun virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntää, jollei 3 momentista muuta johdu:

1) tasavallan presidentin nimitettävälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja yli yhdeksi vuodeksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston nimitettävälle virkamiehelle ministeri;

3) ministerin nimitettävälle virkamiehelle alivaltiosihteeri;

4) muulle virkamiehelle sekä tilapäiselle ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle virkaan nimittävä tai se, joka henkilöstön ottaa.

Asianomaisen osaston tai 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun osastojen ulkopuolisen yksikön päällikkö voi myöntää lyhytaikaisen, enintään kolme kuukautta kestävän 2 momentissa tarkoitetun virkavapauden sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

23 §

Viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta avoinna olevaan virkaan ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 22 §:n 2 momentin mukaan myöntää virkavapauden.

24 §

Sivutoimiluvasta ja luvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää alivaltiosihteeri.

Erinäisiä säännöksiä
25 §

Mikäli ei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

26 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään sen lisäksi, mitä edellä säädetään, ministeriön yleisistä menettelytavoista ja sisäisestä hallinnosta. Työjärjestyksen vahvistaa ministeri.

27 §

Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

28 §

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut luvat antaa asianomainen osaston tai 1 §:ssä tarkoitetun osastojen ulkopuolisen yksikön päällikkö silloin, kun asiakirja pääosin kuuluu yhden yksikön toimialaan. Muissa tapauksissa luvat antaa alivaltiosihteeri.

Ministeriön työryhmämuistioiden osalta antaa 1 momentissa tarkoitetut luvat kuitenkin työryhmän asettaja.

Voimaantulo
29 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriöstä 21 päivänä syyskuuta 1990 annettu asetus (879/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.