193/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eläinlääkärintoimen harjoittamisesta 24 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (409/85) 2 §:n 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 4 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 3 aÄ3 c § seuraavasti:

1 §

Eläinlääkärintoimen harjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka tämän lain 2 tai 3 a §:n säännösten mukaan laillistettuna eläinlääkärinä taikka 2 tai 3 b §:n säännösten mukaan väliaikaisesti oikeutettuna toimii eläinlääkärinä julkisessa virassa, toimessa tai tehtävässä tai yksityisessä tehtävässä taikka itsenäisenä eläinlääkärin ammatin harjoittajana.

2 §

Muissa kuin 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa eläinlääkintöosasto voi oikeuttaa eläinlääketieteen lisensiaatin tai vastaavan tutkinnon ulkomailla suorittaneen ulkomaan kansalaisen harjoittamaan eläinlääkärintointa Suomessa sen mukaan kuin siitä on valtioiden välisissä sopimuksissa sovittu.

3 a §

Sen lisäksi, mitä 3 §:ssä säädetään, julistaa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto hakemuksesta laillistetuksi eläinlääkäriksi Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen, jolle muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella on siinä valtiossa myönnetty eläinlääkintöosaston tarkemmin määrittelemä tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka sanotussa valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi eläinlääkärintoimen harjoittamiseen itsenäisenä ammatinharjoittajana. Hakemuksen epäämiseen sovelletaan, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään.

Hakijan on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosastolle tarpeelliset selvitykset. Hakemusta koskeva päätös on annettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakemukseen liittyvät selvitykset on esitetty.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto julistaa hakemuksesta laillistetuksi eläinlääkäriksi Suomen kansalaisen, joka on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon ja osoittanut täyttävänsä eläinlääkintöosaston määräämät muut pätevyysvaatimukset. Hakemuksen epäämiseen sovelletaan, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään. Mitä edellä tässä momentissa on säädetty Suomen kansalaisesta, sovelletaan vastaavasti Euroopan talousalueeseen kuuluvan muun kuin Suomen valtion kansalaiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto voi julistaa hakemuksesta laillistetuksi eläinlääkäriksi myös Euroopan talousalueeseen kuulumattoman valtion kansalaisen, joka on ulkomailla suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon ja joka on osoittanut täyttävänsä eläinlääkintöosaston määräämät muut pätevyysvaatimukset.

3 b §

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen, jolle on myönnetty 3 a §:ssä tarkoitettu tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja ja jolla on oikeus harjoittaa itsenäisesti eläinlääkärin ammattia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, voi sen estämättä, mitä 2-3 a §:ssä säädetään, väliaikaisesti harjoittaa sanottua ammattia tehtyään maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosastolle ilmoituksen ennen palvelujen tarjoamista. Kiireellisessä tapauksessa ilmoitus voidaan antaa mahdollisimman pian aloittamisen jälkeen. Ilmoituksen tekemisestä ja väliaikaisesta palvelujen tarjoamisesta määrää tarkemmin eläinlääkintöosasto.

3 c §

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto antaa 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitettujen eläinlääkärintoimen harjoittajien osalta määräykset eläinlääketieteellisten tutkintonimikkeiden käytöstä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Sellaisten henkilöiden, jotka ovat suorittaneet ulkomailla eläinlääketieteellisen tutkinnon ja ovat ennen tämän lain voimaantuloa aloittaneet Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa varten tarvittavat lisäopinnot ja sittemmin suorittavat eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon, laillistetuksi eläinlääkäriksi julistamisessa noudatetaan eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3 §:n säännöksiä.

HE 196/92
MmVM 21/92
ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (78/1026/ETY)

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.