183/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisesta julkisyhteisöjen ja julkisten yritysten välisiä taloudellisia suhteita koskevasta valtion tiedonantovelvollisuudesta on voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

Tiedonantovelvollisuus koskee:

1) julkisyhteisöjen julkisille yrityksille suoraan myöntämiä julkisia varoja;

2) julkisia varoja, joita julkisyhteisöt myöntävät julkisten yritysten tai rahoituslaitosten välityksellä; sekä

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen julkisten varojen tosiasiallista käyttötarkoitusta.

2 §
Julkisyhteisö

Julkisyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa valtiota, kuntia, kuntayhtymiä, evankelisluterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä niiden seurakuntia, kansaneläkelaitosta ja Suomen Pankkia.

3 §
Julkinen yritys

Julkisella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa sellaista yritystä, jossa julkisyhteisöt käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yrityksen sääntöjen perusteella.

Julkisyhteisöjen katsotaan käyttävän määräysvaltaa yrityksessä, jos niillä on suoraan tai välillisesti:

1) enemmistö yrityksen osakepääomasta tai muusta merkitystä pääomasta;

2) valvonnassaan yrityksen osakkeiden äänimäärän enemmistö; tai

3) mahdollisuus asettaa enemmän kuin puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä.

4 §
Taloudelliset suhteet

Taloudellisia suhteita koskeva 1 §:ssä tarkoitettu tiedonantovelvoite koskee erityisesti tietoja seuraavista asioista:

1) toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattaminen;

2) pääomahuolto;

3) avustukset, joita ei tarvitse maksaa takaisin, sekä erityisen edullisin ehdoin myönnetyt lainat;

4) taloudellisten etujen myöntäminen luopumalla voitosta tai saatavien perimisestä;

5) luopuminen tavanomaisesta tuotosta käytettyjen julkisten varojen osalta; sekä

6) julkisyhteisön määräämien taloudellisten velvoitteiden korvaaminen.

Tiedonantovelvoitteen piiriin luetaan kaikki tässä laissa tarkoitetut taloudellisia suhteita koskevat tiedot viiden vuoden ajalta sen tilikauden päättymisestä, jonka kuluessa julkiset varat on myönnetty julkiselle yrityksille. Jos samoja varoja käytetään myöhempinä tilikausina, viiden vuoden määräaika lasketaan kuitenkin viimeksi mainitun tilikauden päättymisestä.

5 §
Soveltamisalan rajaus

Tämä laki ei koske taloudellisia suhteita, joita julkisyhteisöllä on:

1) julkiseen yritykseen sellaisten palvelujen osalta, joiden tarjoaminen ei ole omiaan vaikuttamaan mainittavasti Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaisten sopimuspuolten väliseen kauppaan;

2) Suomen Pankkiin;

3) julkiseen luottolaitokseen sellaisten julkisia varoja koskevien talletusten osalta, joita julkisyhteisöt tekevät tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla; tai

4) julkiseen yritykseen, jonka liikevaihto ennen veroja kahdelta 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varojen myöntämistä tai käyttöä viimeksi edeltäneeltä tilikaudelta on kummaltakin Suomen Pankin noteeraaman tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaisesti ollut suuruudeltaan alle 40 miljoonaa ecua; julkisen luottolaitoksen osalta vastaavana raja-arvona on kuitenkin taseen 800 miljoonan ecun loppusumma.

6 §
Tietojen kokoaminen

Tässä laissa tarkoitettujen tietojen kokoamisesta ja saatavilla pitämisestä vastaa kukin ministeriö hallinnonalallaan toimivien julkisten yritysten osalta. Lisäksi muiden julkisyhteisöjen ja julkisten yritysten välisiä taloudellisia suhteita koskevien tietojen kokoamisesta ja saatavilla pitämisestä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien osalta sisäasiainministeriö, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan sekä niiden seurakuntien osalta opetusministeriö, kansaneläkelaitoksen osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Pankin osalta valtiovarainministeriö. Tarvittavan yhtenäisyyden saavuttamiseksi kauppa- ja teollisuusministeriö lisäksi ohjaa, valvoo ja seuraa tietojen kokoamista ja siinä noudatettavia menettelytapoja.

Julkiset yritykset ja julkisyhteisöt ovat velvollisia luovuttamaan asianomaisille ministeriöille tai niiden määräämille viranomaisille tässä laissa tarkoitettuja tietoja, asiakirjoja tai muita selvityksiä, jotka ovat tarpeen 1 §:ssä mainitun valtion tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi.

7 §
Salassapitovelvollisuuden väistyminen

Sen estämättä, mitä muualla laissa salassapidosta säädetään, ministeriöillä tai niiden määräämillä viranomaisilla on oikeus saada julkisyhteisöiltä ja julkisilta yrityksiltä tässä laissa tarkoitettuja tietoja siten kuin 6 §:n 2 momentissa säädetään, ja asianomaisilla ministeriöillä on oikeus edelleen antaa tämän lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetun EFTAn valvontaviranomaisen käytettäväksi sopimuksen mukaisen valtion tiedonantovelvollisuuden edellyttämässä laajuudessa.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien asiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 270/92
TaVM 50/92
ETA-sopimuksen liite XV: komission direktiivi(80/723/ETY)

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.