181/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Kiinteistönvälittäjäasetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 13 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä tammikuuta 1944 annetussa laissa (72/44):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kiinteistönvälitysliikkeen harjoittamiseen.

2 §
Määritelmät

Kiinteistönvälitysliikkeen harjoittamisena pidetään toimintaa, jossa ammattimaisesti tai jatkuvasti palkkiota vastaan saatetaan sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa luovutettaessa Suomessa tai ulkomailla olevaa:

1) kiinteistöä;

2) kiinteistöä tai huoneistoa, jonka hallintaoikeus perustuu osakkeiden tai osuuksien omistamiseen; tai

3) kiinteistön määräosaa tai määräalaa taikka kiinteistöjen yhteistä aluetta tai sen osaa tai osuutta.

Kiinteistönvälitysliikkeen harjoittamisena pidetään myös toimintaa, jossa tarkoituksena on aikaansaada 1 momentin mukaista omaisuutta koskeva vuokrasopimus, ei kuitenkaan asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimusta.

Kiinteistönvälittäjällä tarkoitetaan tässä asetuksessa edellä mainittua toimintaa harjoittavaa yksityistä henkilöä tai rekisteröityä yhteisöä.

2 luku

Kiinteistönvälitysliikkeen harjoittamisen edellytykset

3 §
Vastaava hoitaja

Kiinteistönvälitysliikkeessä on oltava vastaava hoitaja.

Sama henkilö ei voi yhtäaikaisesti olla eri kiinteistönvälitysliikkeissä vastaavana hoitajana.

Jos kiinteistönvälitystä harjoitetaan sivuliikkeestä, on siinä oltava erikseen vastaava hoitaja.

Vastaavan hoitajan tulee hallita itseään ja omaisuuttaan.

4 §
Ammattipätevyys

Vastaavalla hoitajalla on oltava ammattipätevyys, joka osoitetaan kiinteistönvälittäjäkokeessa.

5 §
Toiminnan aloittaminen

Ennen liikkeen toiminnan aloittamista on tehtävä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetty ilmoitus. Lisäksi ennen toiminnan aloittamista kiinteistönvälitysliikkeen ja sen sivuliikkeen sijaintipaikan lääninhallitukselle on annettava seuraavat tiedot ja liiteasiakirjat:

1) liikkeen toiminimi ja osoite sekä vastaavan hoitajan nimi;

2) todistus siitä, että vastaava hoitaja hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja että hänellä on ammattipätevyys;

3) todistus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetyn ilmoituksen tekemisestä; sekä

4) ote kaupparekisteristä, jos toiminnan harjoittajana on yhteisö.

Vastaavan hoitajan vaihtumisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun edellisen tehtävä on päättynyt. Ilmoitukseen on liitettävä 1 momentin 2 kohdan mukaiset todistukset. Liikkeen osoitteen muutoksesta ja toiminnan lakkaamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle viipymättä.

Lääninhallitus pitää luetteloa kiinteistönvälittäjistä.

3 luku

Kiinteistönvälitysliikkeen harjoittaminen

6 §
Liikkeen harjoittaminen ja vastaavan hoitajan tehtävät

Kiinteistönvälitysliikettä harjoitettaessa on sen lisäksi, mitä muualla laissa ja tässä asetuksessa säädetään, noudatettava hyvää kiinteistönvälitystapaa.

Vastaavan hoitajan tulee välittömästi osallistua kiinteistönvälitystehtävien hoitamiseen, valvoa liikkeen henkilökunnan toimintaa ja vastata kiinteistönvälitystoiminnan lainmukaisuudesta.

7 §
Toimeksiantosopimus ja kiinteistönvälityksessä annettavat tiedot

Vastaanotetuista toimeksiannoista on tehtävä kirjallinen toimeksiantosopimus kahtena kappaleena, joista toinen jää toimeksiantajalle ja toinen kiinteistönvälittäjälle.

Välittäjän on ennen kaupan päättämistä annettava toimeksiantajalle ja tämän vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välittäjä tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen, sekä muutoinkin valvottava molempien osapuolten etua. Mitä tässä momentissa säädetään kaupasta, koskee myös vastaavasti vuokrasopimuksen tekemistä.

Kiinteistönvälittäjän ja kuluttajan välisessä suhteessa on noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään.

8 §
Toimeksiantopäiväkirja

Kiinteistönvälitysliikkeessä on pidettävä vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa.

9 §
Nimityksen käyttö

Nimitystä kiinteistönvälittäjä, kiinteistönvälitysliike tai näiden johdannaista saa käyttää vain se, joka on tehnyt 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen ja antanut sanotussa momentissa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat.

Kiinteistönvälittäjän on liikekilvessään ja ilmoittelussaan käytettävä merkintää ''Laillistettu kiinteistönvälittäjä'' tai lyhennystä ''LKV''.

4 luku

Kiinteistönvälittäjälautakunta

10 §
Lautakunnan kokoonpano ja tehtävät

Kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan kiinteistönvälittäjälautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Kullekin heistä määrätään henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnalla on oikeus ottaa sihteeri.

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava oikeustieteen kandidaatin tai vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan kiinteistönvälittäjiä. Muista jäsenistä kahden tulee edustaa kiinteistönvälittäjiä.

Lautakunnan tehtävänä on järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa 4 §:ssä tarkoitettuja kiinteistönvälittäjäkokeita sekä suorittaa muut ministeriön sille määräämät tehtävät.

11 §
Päätösvaltaisuus ja esteellisyys

Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat paikalla. Asiasta äänestettäessä tulee lautakunnan päätökseksi enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään.

5 luku

Täydentävät säännökset

12 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvoo lääninhallitus.

13 §
Tietojenantovelvollisuus

Valvontaviranomaiselle on vaadittaessa esitettävä kiinteistönvälitysliikkeen toimeksiantopäiväkirja ja siihen liittyvät asiakirjat sekä annettava muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

14 §
Hallinnollisen seuraamuksen määrääminen

Jos kiinteistönvälittäjä tai vastaava hoitaja on laiminlyönyt noudattaa tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, lääninhallitus voi antaa varoituksen.

Jos laiminlyönnit tai rikkomukset ovat vakavia tai jos ne annetusta varoituksesta huolimatta toistuvat, lääninhallitus voi keskeyttää liikkeen toiminnan määräajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi.

15 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta lääninhallituksen päätökseen säädetään erikseen. Lääninhallituksen päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätökseen, jolla on annettu varoitus, ei saa hakea muutosta.

16 §
Rangaistussäännös

Joka rikkoo tämän asetuksen 8, 9 tai 13 §:n säännöksiä, on tuomittava kiinteistönvälitysliikkeestä annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

17 §
Tarkemmat määräykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

18 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä helmikuuta 1968 annettu kiinteistönvälittäjäasetus (140/68).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla toimivat kiinteistönvälittäjät siirretään viran puolesta 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuun luetteloon.

Mitä 4 §:ssä säädetään ammattipätevyyden osoittamisesta, ei koske henkilöä, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on saanut luvan harjoittaa kiinteistönvälitysliikettä tai hyväksytty kiinteistönvälitysliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, eikä henkilöä, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on hyväksytty kiinteistönvälittäjäkokeessa.

Sellaisessa liikekilvessä ja ilmoitusaineistossa, joka on hankittu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saadaan ruotsinkielisenä merkintänä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkinnän sijasta edelleen käyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaista merkintää.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.