177/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt raha-automaattiasetuksen (676/67) 36 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä raha-automaattiasetuksessa (676/67) avustuksista säädetään, sovelletaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettäviin avustuksiin tämän päätöksen määräyksiä.

2 §
Yleis- ja erityisavustukset

Avustukset myönnetään yleisavustuksina avustuksen saajan toimintaa tai jotakin toiminnan alaa varten taikka erityisavustuksina investointeihin tai kokeilu- ja kehittämisprojekteihin.

3 §
Myöntämisperusteet

Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Avustuksen tarvetta ja suuruutta harkittaessa on otettava huomioon muu tarkoitusta varten käytettävissä oleva julkinen tuki ja muut rahoitusmahdollisuudet kuten avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot.

Investointiavustuksia harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota avustuksen saajan edellytyksiin rahoittaa investoinnin omarahoitusosuus ja investoinnista aiheutuvat käyttötalousmenot.

Jos laissa tai sen nojalla säädetään avustuksen enimmäismäärästä, ei avustus yhdessä muiden julkisten avustusten kanssa saa nousta tätä enimmäismäärää suuremmaksi.

4 §
Myöntämispäätös

Avustusta koskevaan hakemukseen on annettava hakijalle kirjallinen päätös. Päätöksestä tulee käydä selville myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus ja määrä sekä avustukseen liittyvät ehdot.

Jos avustuksella on tarkoitettu tukea ainoastaan osaa avustettavan toiminnan tai hankkeen menoista, päätöksestä tulee käydä ilmi avustuksen markkamäärän lisäksi se enimmäisosuus, jolla avustettavia menoja tuetaan.

5 §
Avustusten maksaminen

Raha-automaattiyhdistys maksaa yleisavustukset vuosittain neljänä yhtenä suurena eränä kultakin vuosineljännekseltä aikaisintaan helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun aikana, jollei kustannusten tai toiminnan ajoittumisen olennaisten vaihteluiden taikka toiminnan muutosten johdosta ole yksittäistapauksessa perusteltua tästä poiketa.

Raha-automaattiyhdistys maksaa erityisavustukset kustannusten ja töiden ajoittumisen perusteella sen suuruisissa erissä kuin se katsoo avustuksia tarvittavan avustuspäätöksen mukaisiin hyväksyttäviin menoihin.

Erityisavustuksen maksamista pyydettäessä on tarvittaessa esitettävä hyväksyttävä selvitys hankkeen kokonaisrahoituksen ja käyttötalousmenojen rahoituksen toteutumisesta.

Rakentamiseen myönnettyä avustusta ei voi muihin kuin suunnittelukustannuksiin maksaa ennen kuin Raha-automaattiyhdistys on hyväksynyt rakennussuunnitelman.

Avustukset maksetaan postisiirron välityksellä saajan ilmoittamalle tilille.

6 §
Käyttötarkoituksen noudattaminen

Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jollei avustuspäätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

7 §
Avustuksen asianmukainen käyttö

Avustus katsotaan asianmukaisesti käytetyksi, jos avustuksen saajalla on ollut hyväksyttäviä menoja vähintään avustusta vastaava määrä.

Milloin kuitenkin avustuspäätöksen mukaan avustuksella tuetaan ainoastaan osaa avustettavan toiminnan, investoinnin tai projektin kustannuksista, otetaan huomioon vain se osuus hyväksyttävistä kustannuksista, jota päätöksen mukaan avustuksella tuetaan.

8 §
Hyväksyttävät menot

Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan avustuspäätöksen mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta johtuvat ja avustettavan käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset, määrältään kohtuulliset menot.

Valtion varoista samaan tarkoitukseen myönnetty avustus otetaan huomioon vähentämällä se hyväksyttävistä menoista tai, jos raha-automaattiavustus on myönnetty enimmäisosuuksin hyväksytyistä kustannuksista, myönnetystä raha-automaattiavustuksesta.

Hyväksyttäviä menoja eivät ole poistot, arvonvähennykset, vuokra-arvot eivätkä sellaiset varaukset tai muut laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin tai menetyksiin. Hyväksyttäviä menoja eivät myöskään ole lainojen lyhennykset eivätkä muut kuin 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut rahoitusmenot, ellei avustuspäätöksestä muuta ilmene.

9 §
Yleisavustus

Yleisavustusta saadaan käyttää myös irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin.

Yleisavustusta ei saada käyttää sellaisiin irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin, jotka aiheutuvat toimintayksikön perustamisesta, laajentamisesta, uudelleenjärjestämisestä tai perusparannuksesta.

Tarvikkeiden myynnistä ja muusta siihen verrattavasta välitystoiminnasta otetaan hyväksyttävänä menona huomioon vain toiminnan alijäämä.

10 §
Lomatoiminnan avustaminen

Yleisavustusta raha-automaattiasetuksen 29 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuun lomatoimintaan saadaan käyttää asiakkaalle myönnettyyn lomanvieton välittömään tukeen ja muihin asiakkaalle aiheutuviin välittömiin kustannuksiin sekä lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuviin menoihin avustuspäätöksessä mainitussa määrin.

Lomanvieton välittömällä tuella tarkoitetaan yksityiselle henkilölle 3 momentissa mainituin perustein joko rahana tai maksualennuksena myönnettyä lomatukea. Hyväksyttävä lomavuorokauden hinta on enintään asianomaisen lomanviettopaikan hinnaston mukainen maksu alennukset huomioon otettuna.

Avustuksen saajan tulee tiedottaa lomatuesta ja sen myöntämisperusteista mahdollisimman laajasti ottaen huomioon käytettävissä olevan avustuksen määrä. Avustuksen saajan on myöntäessään lomatukea kiinnitettävä huomiota erityisesti lomatuen hakijan tulotasoon, hakijan aikaisemmin tai muualta saamaan lomatukeen, hakijan perhesuhteisiin, terveydelliseen tilaan ja muihin erityisiin loman tarvetta osoittaviin tekijöihin.

Tuettuun lomaan on sisällytettävä lomalaisen psyykkistä ja fyysistä terveyttä ja perhekokonaisuutta vahvistavaa ohjelmaa. Tuetun loman pituuden on oltava yleensä 5-14 majoitusvuorokautta.

Avustuksen saajalla on oikeus valita ne kotimaassa sijaitsevat lomakohteet, joissa tuettuja lomia järjestetään.

Avustuksen saajan on järjestettävä myönnetyn lomatuen seuranta ja tilastointi niin, että avustuksen käyttöehtojen noudattamista voidaan vaikeuksitta valvoa. Lomatukihakemukset, lomakortit tai niitä vastaavat tiedot tulee säilyttää samalla tavoin kuin tositteet. Asiakirjojen säilyttämisessä on otettava huomioon, että asiakkaiden antamat tiedot ovat luottamuksellisia ja etteivät ne saa joutua ulkopuolisten käytettäviksi.

11 §
Erityisavustus

Erityisavustusta saadaan käyttää vain avustettavasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuviin erilliskustannuksiin. Rakennushankkeesta johtuviksi hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan myös rakennusaikaiset korko- ja muut rahoitusmenot vähennettyinä vastaavilla korko- ja rahoitustuotoilla.

Jos erityisavustus on myönnetty syntyvään alijäämään tai jos avustettuun toimintaan liittyy tarvikkeiden myyntiä tai siihen verrattavaa välitystoimintaa, erilliskustannuksista vähennetään erillistuotot.

12 §
Avustusten käyttö hankintoihin

Avustuksen saajan tulee noudattaa soveltuvin osin tavara- tai palveluhankinnoissaan taikka rakennusurakoiden teettämisessä valtion hankintoja ja rakennustöiden teettämistä koskevien säädösten mukaisia tarjousten valintaperusteita.

13 §
Kirjausperiaate

Kunkin vuoden osalta hyväksyttävinä menoina otetaan huomioon ne menot, jotka kirjanpitolain (655/73) ja kirjanpitoasetuksen (1575/92) mukaan on kyseiselle tilikaudelle kirjattava.

14 §
Avustuksen käyttöaika

Yleisavustusta saadaan käyttää avustuksen myöntämisvuonna ja sitä seuraavana kalenterivuonna syntyviin menoihin.

Erityisavustusta saadaan käyttää viimeistään avustuksen myöntämisvuonna ja kahtena seuraavana kalenterivuonna syntyviin menoihin.

Avustuksen maksatuspyyntö on toimitettava Raha-automaattiyhdistykselle avustuksen käyttöajan kuluessa.

15 §
Vakuuttaminen

Jos erityisavustusta käytetään rakennuksen tai irtaimen omaisuuden hankkimiseen, avustuksen saaja on velvollinen huolehtimaan omaisuuden riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta vakuuttamisesta.

Saadusta vakuutuskorvauksesta on palautettava määrä, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden hankintamenosta, ei kuitenkaan siltä osin kuin vakuutuskorvaus käytetään vastaavan omaisuuden jälleenhankintaan.

16 §
Kirjanpito ja tilintarkastus

Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa vähintään kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.

Avustuksen saajan tilintarkastajiksi tulee valita sääntöjen edellyttämällä tavalla esteettömät henkilöt, joilla on sellainen laskentatoimen ja taloudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin avustuksen saajan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen tehtävän suorittamiseksi on tarpeen.

17 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä tehtävä Raha-automaattiyhdistykselle kultakin vuodelta selvitys avustuksen käytöstä. Siihen tulee liittää tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja muu tarpeellinen selvitys.

18 §
Työllisyysehtojen noudattaminen

Niiden rakennustöiden suorittamisessa, joita varten avustusta on myönnetty, on noudatettava, mitä työllisyysehdoista kulloinkin voimassa olevassa valtioneuvoston päätöksessä määrätään.

19 §
Avustuksen palautusvelvollisuus

Avustuksen saajan on viipymättä palautettava käyttämättä oleva avustus, jos:

1) avustusta ei ole käytetty avustuspäätöksessä nimettyyn tarkoitukseen sen ajan kuluessa, jolloin se on tämän päätöksen mukaan käytettävä;

2) toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, ettei se enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä;

3) hanketta, jota varten avustus on myönnetty, ei voida toteuttaa; tai

4) avustuksen määrä ylittää 3 §:n 4 momentissa tai avustuspäätöksessä tarkoitetun enimmäismäärän tai -osuuden.

Avustus on myös viipymättä palautettava, jos se on käytetty muuhun kuin avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen tai, jollei avustuspäätöksessä ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, muuhun kuin avustushakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

20 §
Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen

Avustuksen saajan on viipymättä palautettava toimintayksikön perustamiskustannuksiin tai muun omaisuuden hankintaan taikka niistä aiheutuneiden lainojen maksuun myönnetty avustus, jos:

1) toimintayksikkö lopettaa toimintansa taikka sen toimintaa tai käyttöä muutetaan niin, ettei se enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä; tai

2) avustuksella tuetun omaisuuden omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan toiselle.

Palautettavan avustuksen määrä on sen suuruinen osa omaisuuden arvosta, joka vastaa avustuksen osuutta perustamis- tai hankintakustannuksista.

Palautusvelvollisuus ei koske sellaisia vähäisiä hallintaoikeuden luovutuksia tai toiminnan järjestelyjä, joilla ei ole vaikutusta avustuksen avustuspäätöksen mukaisen käyttötarkoituksen toteuttamiseen.

21 §
Ilmoittaminen

Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle sellaisesta seikasta, joka tämän päätöksen 19 tai 20 §:n taikka avustuksen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan saattaa aiheuttaa avustuksen palauttamisvelvollisuuden.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja vähäisiä hallintaoikeuden luovutuksia tai toiminnan järjestelyjä.

22 §
Avustuksen takaisin periminen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi periä avustuksen takaisin, jos:

1) avustuksen saaja on jättänyt palauttamatta sellaisen avustuksen, joka 19 tai 20 §:n mukaan on palautettava;

2) avustuksen saaja on laiminlyönyt tästä päätöksestä tai avustuksen myöntämispäätöksestä johtuvien ehtojen tai muiden velvoitteiden noudattamisen; tai

3) avustuksen saaja on antanut vääriä tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin.

Avustuksen saaja voidaan velvoittaa maksamaan palautettavalle avustusmäärälle avustuksen nostamisesta tai palautusperusteen syntymisestä lukien vuotuista korkoa enintään 16 prosenttia.

23 §
Määräaika avustuksen takaisin perimiselle

Rakennushankkeeseen taikka toimitilojen tai osakehuoneistojen hankinta-, perustamis- tai peruskorjauskustannuksiin myönnettyä avustusta ei voida periä takaisin sellaisella perusteella, joka on syntynyt myöhemmin kuin 20 vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin avustus on maksettu tai avustuksen käyttötarkoitus on muutettu. Muuhun tarkoitukseen myönnetyn avustuksen takaisinperimisen osalta edellä tarkoitettu määräaika on 10 vuotta.

Päätös avustuksen takaisin perimisestä on tehtävä kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö on saanut tiedon avustuksen palautusperusteen syntymisestä.

24 §
Kuittaaminen

Takaisin perittäväksi määrätty avustus saadaan kuitata muusta avustuksen saajalle myönnetystä raha-automaattiavustuksesta.

25 §
Muut avustusehdot

Valtioneuvosto voi liittää myönnettäviin avustuksiin myös muita tarpeellisia ehtoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi päättäessään asiasta, joka koskee myönnetyn avustuksen avustusehtojen muuttamista tai takaisin perimistä, liittää avustukseen myös muita tarpeellisia ehtoja.

26 §
Avustusehtojen muuttaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi avustuksen saajan hakemuksesta muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja siinä tapauksessa että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta.

27 §
Valvonnan järjestäminen

Raha-automaattiyhdistys valvoo avustusten käyttöä sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Sitä varten Raha-automaattiyhdistyksellä on oikeus tarkastaa avustuksen saajan koko varainhoitoa ja kirjanpitoa. Avustuksen saaja on velvollinen esittämään kaikki tarkastuksen suorittamista varten tarpeelliset tili- ja muut asiakirjat, tallenteet ja selvitykset sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa mm. sallimalla atk-järjestelmien käyttämisen.

28 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta lomatoimintaan myönnetyistä avustuksista 16 päivänä helmikuuta 1984 annettu valtioneuvoston päätös (180/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä

Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista 23 päivänä tammikuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös (60/86).

Mitä tämän päätöksen 22 ja 26 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön toimivallasta, sovelletaan myös ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnettyihin avustuksiin.

Muulta osin ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnettyihin avustuksiin sovelletaan edellä mainittujen kumottavien valtioneuvoston päätösten määräyksiä.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Ylitarkastaja
Matti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.