175/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan työministeriöstä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (437/89) 27 §:n 2 kohta,

muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 2 ja 5 §,

näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 13 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (238/92), sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § ja sen edelle uusi väliotsikko ja 27 a § seuraavasti:

1 §

Työministeriössä on hallinto-osasto, työympäristöosasto, työsuojeluosasto, työllisyysosasto ja työvoimapalveluosasto sekä suunnittelusihteeristö.


2 §

Ministeriön alaisia ovat työsuojeluhallinto, työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto, työvoimaopisto, merimiespalvelutoimisto sekä työneuvosto.

5 §

Työympäristöosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työsuhdetta ja työaikaa;

2) työelämän osallistumisjärjestelmiä ja muita työympäristökysymyksiä siltä osin kuin ne eivät kuulu työsuojeluosastolle;

3) työehtosopimuslainsäädäntöä;

4) yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyä sekä palkkaturvaa; sekä

5) osaston toimialan kansainvälistä yhteistyötä, tutkimusta, lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä.

Työsuojeluosasto
5 a §

Työsuojeluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) työsuojelua, työsuojeluntarkastusta ja valvontaa, työsuojeluyhteistyötä sekä muita ministeriölle työsuojeluviranomaisena kuuluvia tehtäviä;

2) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se kuuluu työministeriön tehtäviin;

3) työsuojelualan laitoksia ja yhteisöjä; sekä

4) osaston toimialan kansainvälistä yhteistyötä, tutkimusta, lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä.

Työsuojeluosasto on riippumaton hoitaessaan työsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä.

27 a §

Työsuojeluosaston osastopäällikkö ratkaisee 23 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi työministeriölle työsuojeluviranomaisena kuuluvat asiat.

Työsuojeluosaston osastopäällikön varamiehenä toimii sen toimintayksikön päällikkö, joka on työjärjestyksessä määrätty hoitamaan työsuojeluosastolla työsuojelun valvonta-asioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on työsuojeluhallituksen virassa ja joka täyttää tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat viran kelpoisuusvaatimukset, voi sen estämättä, mitä 13 §:ssä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään, tulla nimitetyksi työministeriön vastaavaan tai lähinnä vastaavaan virkaan.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.