169/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä elintarvikkeiden vieraista aineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ja päätöksen liitteiden muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut eräistä elintarvikkeiden vieraista aineista 24 päivänä elokuuta 1990 antamansa päätöksen (756/90) liitteen 1 kohdassa 1 dialifossia koskevan kohdan ja liitteen 1 kohdan 2 alaviitteen a,

muuttanut 2 §:n, liitteen 1 kohdassa 1 alaviitteet ja atratsiinia, atsinfossi-etyyliä, atsinfossi-metyyliä, bromopropylaattia, DDT:tä, deltametriiniä, demetoni-S-metyyliä, diatsinonia, diklofluanidia, diklorproppia, dikofolia, dikvattia, dimetoaattia, dioksationia, ditiokarbamaatteja, endosulfaania, etionia, etrimfossia, etyleenitioureaa, fenitrotionia, fenklorfossia, fentinayhdisteitä, fentionia, folpettia, fosalonia, fosfamidonia, imatsaliilia, kaptaania, karbaryyliä, karbendatsiimia, kinometionaattia, klorfenvinfossia, klormekvattia, klorotaloniilia, klorprofaamia, klorpyrifossi-metyyliä, malationia, maleiinihydratsidia, mevinfossia, ometoaattia, ortofenyylifenolia, parationia, parationi-metyyliä, prokloratsia, tiabendatsolia ja triklorfonia koskevat kohdat, liitteen 1 kohdan 2 aldriinia, DDT:tä, elohopeaa, endriiniä, erukahappoa, etrimfossia, heksaklooribentseeniä, heptakloria, kadmiumia, lyijyä ja tinaa koskevat kohdat ja liitteen 2 sekä

lisännyt säädöksissä viitattavien standardien kielestä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain (553/89) 1, 4 ja 7 §:n nojalla uuden 8 §:n 2 momentin sekä liitteen 1 kohtaan 1 dodiinia ja propoksuuria koskevat kohdat ja liitteen 1 kohtaan 2 akrylonitriiliä, glykoalkaloideja ja tetrakloorietyleeniä koskevat kohdat seuraavasti:

2 §

Vieraiden aineiden enimmäismääristä elintarvikkeissa on säädetty tämän päätöksen liitteessä 1 (Vierasaineluettelo).

Sen ohella, mitä edellä 1 momentissa on sanottu voidaan noudattaa Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivissä torjunta-aineiden enimmäismäärien asettamisesta hedelmille ja vihanneksille 76/895/ETY, sellaisena kuin se on enimmäismäärien osalta viimeksi muutettuna direktiivissä 89/186/ETY, annettuja enimmäismääriä.

Jollei enimmäismäärää ole vierasaineluettelossa, Euroopan yhteisöjen direktiivissä tai muualla toisin säädetty tai määrätty, voidaan noudattaa Codex Alimentarius -neuvoston tai sen komiteoiden hyväksymää enimmäismäärää.

Vierasaineluettelossa mainittuihin kasvikunnan tuoteryhmiin luetaan kuuluviksi ainakin liitteessä 2 luetellut tuotteet, jollei toisin mainita.

8 §

Pykälässä 2 mainituista asiakirjoista antaa tarkempia tietoja suomen ja ruotsin kielellä elintarvikevirasto.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1993

Ministeri
Pertti Salolainen

Vanhempi hallitussihteeri, toimistopäällikkö
Antti Toivonen

Liite 1

VIERASAINELUETTELO

1. Eräiden torjunta-aineiden enimmäismääriä kasvikunnan tuotteissa

Torjunta-aine             Enimmäismäärä
- kasvikunnan tuote               [mg/kg]
+Atratsiini
- hedelmät ja vihannekset              0,1
Atsinfossi-etyyli                0,05
+Atsinfossi-metyyli
- sitrushedelmät ja viinirypäleet          1,0
- ruokaperuna                    0,2
- muut vihannekset ja hedelmät           0,5
- raakavilja                    0,2
+Bromopropylaatti
- sitrushedelmät ja banaanit            3,0
- omenamaiset ja kivelliset hedelmät        2,0
- mansikat                     2,0
- viinirypäleet                   2,0
- muut hedelmät                   0,05
- vihannekset                    1,0
DDT2
p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDD ja p,p-DDE yhteensä
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset ja hedelmät           0,1
- raakavilja                    0,05
+Deltametriini8
- banaani                      0,05
- muut hedelmät                   0,1
- ruokasienet                    0,01
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset                 0,5
Demetoni-S-metyyli
Demetoni-S-metyyli, sen sulfoksidi ja sulfoni yhteensä
laskettuna demetoni-S-metyyliksi
- ruokaperuna ja porkkana              0,05
- muut vihannekset ja hedelmät           0,4
+Diatsinoni
- pähkinä                      0,05
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset ja hedelmät           0,5
- raakavilja                    0,05
+Diklofluanidi
- salaatit, marjat                 10
- viinirypäleet                  10
- muut hedelmät ja vihannekset           5,0
+Diklorproppi
- hedelmät ja vihannekset              0,05
- raakavilja                    0,1
Dikofoli
p,p-dikofoli, o,p-dikofoli ja 1,1-bis-
(4-kloorifenyyli)-1,2,2,2-tetrakloorietaani
(p,p-ER8) yhteensä
- hedelmät                     2,0
- vihannekset                    0,5
+Dikvatti
Dikvattikationi
- raakavilja                    0,5
- jauhot                      0,2
- ruokaperuna                    0,1
- muut vihannekset                 0,1
- hedelmät                     0,05
+Dimetoaatti
- hedelmät                     1,0
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset                 1,0
- raakavilja                    0,2
Dioksationi6
- sitrushedelmät                  3,0
- viinirypäleet                   0,4
- muut hedelmät ja vihannekset           0,2
+Ditiokarbamaatit1
Ferbaami, +manebi, +mankotsebi, nabaami, propinebi,
+tiraami, zinebi ja ziraami, määritetään ja
lasketaan rikkihiilenä (CS2),
ks. myös etyleenitiourea
- hedelmät                     1,0
- kurkku ja porkkana                0,5
- ruokaperuna                    0,1
- muut vihannekset                 1,0
- raakavilja                    0,1
Dodiini
- omenamaiset ja kivelliset hedelmät        1,0
- muut hedelmät ja vihannekset           0,2
+Endosulfaani2
a- ja á-endosulfaani ja endosulfaanisulfaatti
yhteensä
- juurivihannekset                 0,2
- muut vihannekset ja hedelmät           1,0
- maissi                      0,2
- muu raakavilja                  0,1
Etioni6
- sitrushedelmät                  2,0
- omenamaiset ja kivelliset hedelmät        0,5
- viinirypäleet                   0,5
- muut hedelmät ja vihannekset           0,1
Etrimfossi
Etrimfossi ja sen happianalogi yhteensä
- sitrushedelmät                  0,5
- paprika                      0,2
Etyleenitiourea (ETU)            0,01
+Fenitrotioni6
- sitrushedelmät                  2,0
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset ja hedelmät           0,5
- raakariisi                    2,0
- muu raakavilja                  1,0
Fenklorfossi                0,01
+Fentinayhdisteet
Muut kuin di- ja monofenyylitina ja
epäorgaaninen tina laskettuna fentinahydroksidina
- selleri                      1,0
- ruokaperuna ja porkkana              0,1
- muut vihannekset ja hedelmät           0,05
Fentioni6
Fentioni, sen happianalogi sekä näiden sulfoksidit
ja sulfonit yhteensä laskettuna fentioniksi
- banaani                      1,0
- sitrushedelmät                  1,0
- muut hedelmät                   0,5
- sipuli                      0,1
- muut vihannekset                 0,5
- raakavilja                    0,1
Folpetti4 ja kaptaani4
Folpetti ja kaptaani yhteensä
- omenamaiset hedelmät, pienhedelmät ja marjat   3,0
- viinirypäleet                   3,0
- kivelliset hedelmät                2,0
- tomaatti                     3,0
- pavut, herneet, endiivit             2,0
- purjot ja salaatit                2,0
- muut hedelmät ja vihannekset           0,1
Fosaloni
- omenamaiset hedelmät ja persikat         2,0
- sitrushedelmät                  1,0
- mansikat                     1,0
- juurivihannekset ja oliivit            0,1
- muut vihannekset ja hedelmät           1,0
Fosfamidoni6
Fosfamidoni (E- ja Z-isomeerit) ja
N-desetyylifosfamidoni (E- ja Z-isomeerit yhteensä)
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset ja hedelmät           0,15
- raakavilja                    0,05
+Imatsaliili
- banaani                      2,0
- omena                       2,0
- päärynä                      2,0
- sitrushedelmät                  5,0
- muut hedelmät                   0,5
- ruokaperuna, teollisuuden raaka-aineeksi     5,0
- muu ruokaperuna                  0,5
- muut vihannekset                 0,5
Karbaryyli
- aprikoosit, persikat, omenamaiset hedelmät,
 luumut                      3,0
- viinirypäleet                   3,0
- salaatit ja kaalikasvit              3,0
- ruokaperuna                    0,1
- muut hedelmät ja vihannekset           1,0
- riisi                       1,0
- muu raakavilja                  0,5
Karbendatsiimi3
+Benomyyli, tiofanaatti, +tiofanaatti-metyyli ja
karbendatsiimi yhteensä laskettuna karbendatsiimiksi
- sitrushedelmät                  2,0
- muut hedelmät                   1,0
- ruokasienet                    1,0
- ruokaperuna                    0,1
- muut vihannekset                 0,5
- raakavilja                    0,1
Kaptaani4 ks. folpetti
+Kinometionaatti              0,3
Klorfenvinfossi
E- ja Z-klorfenvinfossi yhteensä
- sitrushedelmät                  1,0
- muut hedelmät                   0,05
- selleri ja parsa                 0,5
- ruokaperuna                    0,05
- juuri- ja mukulavihannekset            0,5
- muut vihannekset                 0,1
- ruokasienet                    0,05
+Klormekvatti
Klormekvatti-kationi
- päärynä                      3,0
- viinirypäleet                   1,0
- muut hedelmät ja vihannekset           0,05
- kaura                       5,0
- muu raakavilja                  1,0
Klorotaloniili
- banaani                      0,2
- muut hedelmät                   0,5
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset                 0,5
- raakavilja                    0,2
+Klorprofaami5
+Klorprofaami, barbaani ja klorbufaami yhteensä
laskettuna 3-kloorianiliiniksi
- ruokaperuna                    1,0
- sipuli                      0,5
- selleri, porkkana, kirveli, parsa, persilja    0,1
- muut vihannekset ja hedelmät           0,05
Klorpyrifossi-metyyli
- päärynä                      0,5
- sitrushedelmät                  0,5
- viinirypäleet                   0,1
- raakavilja                    0,5
- persilja                     0,5
+Malationi
Malationi ja malaoksoni yhteensä
- sitrushedelmät                  2,0
- muut hedelmät                   0,5
- juurivihannekset                 0,5
- muut vihannekset                 3,0
- raakavilja                    8,0
- jauhot, ryynit ja hiutaleet            2,0
Maleiinihydratsidi
- ruokaperuna                   10
- sipuli                      10
- muut vihannekset ja hedelmät           1,0
+Mevinfossi6
Cis- ja trans-mevinfossi yhteensä
- sitrushedelmät                  0,2
- omenamaiset hedelmät ja aprikoosit        0,2
- muut kivelliset hedelmät             0,5
- ruokaperuna                    0,1
- lehtivihannekset                 0,5
- muut hedelmät ja vihannekset           0,1
Ometoaatti6
- kirsikat                     0,4
- pinaatti, artisokat ja sikuri           0,4
- marjat                      0,1
- sipuli ja purjo                  0,1
- juurivihannekset                 0,1
- ruokaperuna                    0,05
- muut hedelmät ja vihannekset           0,2
Ortofenyylifenoli
- sitrushedelmät                  12
- muut hedelmät                   1,0
- vihannekset                    1,0
Parationi6
Parationi ja paraoksoni yhteensä
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset ja hedelmät           0,5
Parationi-metyyli6             0,2
Parationi-metyyli ja paraoksoni-metyyli yhteensä
+Prokloratsi
+Prokloratsi ja sen 2,4,6-trikloorifenolirakenteen
sisältävät johdannaiset yhteensä
prokloratsiksi laskettuna
- banaani                      5,0
- sitrushedelmät                  5,0
- muut hedelmät                   1,0
- vihannekset                    1,0
- raakavilja                    0,1
Propoksuuri                 3,0
+Tiabendatsoli
- sitrushedelmät                  6,0
- banaani, luumu                  3,0
- omenamaiset hedelmät               5,0
- varsiselleri                   3,0
- papaija                     10
- ruokaperuna, teollisesti valmistettujen
 perunoiden ja perunalastujen raaka-aineeksi   10
- muu ruokaperuna                  0,5
- raakavilja                    0,2
+Triklorfoni
- hedelmät ja vihannekset              0,5
- raakavilja                    0,1

+ hyväksytty torjunta-aineen tehoaineeksi Suomessa.
1 ryhmä 1, ks 5 ja 6 §
2 ,,  2,   ,,
3 ,,  3,   ,,
4 ,,  4,   ,,
5 ,,  5,   ,,
6 ,,  6,   ,,
7 ,,  7,   ,,
8 ,,  8,   ,,

2. Tavallisimpien raskasmetallien ja eräiden muiden vieraiden aineiden enimmäismääriä elintarvikkeissa

Aine                 Enimmäismäärä**
- elintarvike                [mg/kg]
Aldriini
Aldriini ja dieldriini yhteensä
- kala, äyriäiset ja simpukat sekä näistä
 tehdyt valmisteet                 0,1
- munat                       0,01
Akrylonitriili               0,02
DDT
p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDD ja p,p-DDE yhteensä
- kala, äyriäiset ja simpukat sekä näistä tehdyt
 valmisteet, ei kuitenkaan kalanmaksaöljy     0,5
- munat                       0,1
Elohopea
- petokalat, kuten hauki, ahven, made, ankerias,
 pallas, tonnikala, miekkakala           1,0
- muut kalat, äyriäiset ja simpukat         0,5
- lastenruoat, kalaa sisältävät           0,05
Endriini
Endriini ja delta-keto-endriini yhteensä
- kala, äyriäiset ja simpukat sekä näistä tehdyt
 valmisteet                    0,05
- munat                       0,01
Erukahappo
- elintarvikerasvat, -öljyt ja näiden seokset
 sekä yli 5 % rasvaa sisältävät elintarvikkeet;
 enimmäismäärä lasketaan rasvaosasta     50 000
Etrimfossi
Etrimfossi ja sen happianalogi yhteensä
- munat                       0,01
Glykoalkaloidit
Solaniiniglykosidit, kuten a-solaniini ja
á-kakoniini yhteensä
- ruokaperuna                   200
Heksaklooribentseeni
Heksaklooribentseeni ja pentaklooribentseeni
yhteensä
- kala, äyriäiset ja simpukat sekä näistä
 tehdyt valmisteet                 0,2
- munat                       0,01
Heptaklori
Heptaklori ja heptakloriepoksidi yhteensä
- kala, äyriäiset ja simpukat sekä näistä tehdyt
 valmisteet                    0,1
- munat                       0,02
Kadmium
- kala ja kalavalmisteet              0,1
- simpukat ja simpukkavalmisteet          0,5
- ruokaperuna                    0,05
- muut vihannekset                 0,1
- äyriäiset ja äyriäisvalmisteet          0,3
- raakavilja ja viljavalmisteet, paitsi leseet,
 alkiot ja durumvehnä               0,1
- leseet, alkiot ja durumvehnä           0,15
Lyijy
- äidinmaidonkorvikkeet               0,02
- muut lastenruoat                 0,05
- elintarvikerasvat ja -öljyt            0,1
- munat                       0,05
- hedelmät, vihannekset (muut kuin leveälehtiset)
 ja palkokasvit                  0,1
- ruokaperuna                    0,1
- leveälehtiset vihannekset             0,3
- hedelmä- ja vihannesjuomat            0,1
- virvoitusjuomat                  0,05
- raakavilja                    0,1
- säilykkeet, peltiseen päällykseen pakatut
 (paitsi juomat, lihasäilykkeet ja lastenruoat)  0,3
- lihasäilykkeet, peltiseen päällykseen pakatut   0,5
Tina
- peltiseen päällykseen pakatut valmisteet b,
 paitsi lastenruoat ja juomat          150
- lastenruoat                   50
- juomat                      50
Tetrakloorietyleeni
- oliiviöljy                    0,1

** syötävässä osassa

b maahantuotaessa, luovutettaessa kaupan pidettäväksi ja myytäväksi saa tinan määrä luovutushetkellä olla enintään 100 mg/kg

Liite 2

KASVIKUNNAN TUOTERYHMÄT

Luettelo 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista tuotteista ja niiden osista, joihin enimmäismäärää sovelletaan

Huom: Ryhmään tuoreet kuuluvat myös jäähdytetyt ja jäädytetyt tuotteet

Kuivattuihin tuotteisiin sovelletaan vastaavien tuoreiden tuotteiden enimmäismääriä ottaen huomioon kuivausprosessista aiheutuneet muutokset jäämäkonsentraatioon, ellei jäljempänä erikseen muuta mainita.

TAULUKKO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.