166/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös energia-avustusten ehdoista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on energia-avustuksista 20 päivänä joulukuuta 1991 annetun lain (1607/91) 9 §:n ja 4 §:n, sellaisena kuin se on 20 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (1051/92), nojalla päättänyt:

1 §
Avustuksen käyttötarkoitus

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi valtion tulo- ja menoarvioon sisältyvän sitoumuksenantovaltuuden ja määrärahan puitteissa antaa sitoumuksia avustuksen antamisesta energia-avustuksista annetun lain (1607/91) 2 §:n nojalla seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1) energian tehokasta tuotantoa ja käyttöä edistäville investoinneille ja laitteille;

2) energiahuollon varmuutta tai monipuolistamista edistäville investoinneille;

3) energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittoja vähentäville investoinneille;

4) uutta energiateknologiaa hyödyntäville investoinneille ja laitteille;

5) kotimaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäville investoinneille;

6) maakaasun ja muiden kaasumaisten polttoaineiden hyödyntämistä edistäville investoinneille; sekä

7) Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella tehtäviin energiateknologiaa koskeviin selvityksiin, jotka palvelevat Suomen energiahuoltoa, ympäristönsuojelua tai energiateknologian siirtoa.

Avustusta myönnetään yrityksille ja yhteisöille. Avustuksen kohteena oleva hanke voidaan toteuttaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Avustusta ei myönnetä valtionosuutta saaviin perustamishankkeisiin.

Energiateknologiaa koskevilla selvityksillä tarkoitetaan investointien tai muiden toimenpiteiden kartoitusta, niiden tekniikan, taloudellisuuden, ympäristövaikutusten ja toteuttamisedellytysten arviointia sekä toteutettujen hankkeiden seurantaa. Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on oikeus käyttää selvitysten tuloksia, jollei toisin sovita.

Investoinnilla tarkoitetaan käyttöiältään pitkäaikaisen rakennuksen, laitoksen, prosessin, laitteiston, ohjelmiston tai yksittäisen koneen rakentamista tai niihin tehtävää muutostyötä. Tuen kohteena voivat olla kiinteät, siirrettävät tai liikkuvat yksiköt.

Laitteella tarkoitetaan käyttöiältään lyhytaikaista ja yleensä hankintakustannuksiltaan vähäistä muuta kuin edellä 4 momentissa tarkoitettua hyödykettä tai tarviketta.

2 §
Avustuksen suuruus

Energiateknologiaa koskevat selvitykset

Avustuksen suuruus on enintään 80 prosenttia hyväksyttävien kustannusten määrästä.

Avustuksen suuruutta määrättäessä hyväksytään kustannuksiksi käytetyn työajan palkat, muut palkkaukseen liittyvät henkilökustannukset, laite- ja ohjelmistokustannukset, matkakustannukset, muut selvityksen aiheuttamat välittömät kustannukset ja osoitetut yleiskustannukset.

Energiainvestoinnit

Investointiavustus on enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Uutta energiateknologiaa hyödyntävälle investoinnille avustus on kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat investoinnin suunnittelusta ja rakennustöiden valvonnasta aiheutuvat kustannukset, koneiden ja laitteistojen hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kustannukset, rakennusteknisistä töistä aiheutuvat kustannukset, raivaus- ja maanrakennustöistä aiheutuvat kustannukset, käyttöönotosta ja käyttöönoton edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat kustannukset sekä selvityksessä tarvittavien laitteistojen hankinta- ja asennuskustannukset.

Hyväksyttäviä kustannuksia eivät kuitenkaan ole lämmönjakeluverkoston rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, lukuunottamatta uutta teknologiaa sisältäviä lämpöjohtoja, maan hankinta- ja vuokrakustannukset, investointiin sisältyvä liikevaihtovero, rakennuttajan yleiskustannukset, rakennuttajayhteisön toimihenkilöiden suorittaman valvonnan kustannukset, edustusmenot, rakennusaikaiset korot, liittymismaksut, polttoaineen ja varaosien hankintakustannukset sekä konttorikaluston hankintakustannukset.

Energialaitteet

Avustuksen suuruus on enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat laitteiden liikevaihtoverottomien hankintakustannusten ohella hankkeen toteuttamisen ja sen seurannan edellyttämät henkilöstökustannukset, aineista ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset, matkakustannukset, vieraista palveluista johtuvat kustannukset ja muut välittömät, myöntämisen yhteydessä määrätyt kustannukset sekä osoitetut yleiskustannukset.

3 §
Hakemusmenettely

Avustusta haetaan kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoittamana hakuaikana ministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hankkeen toteuttamista ei saa aloittaa ennen ministeriön avustuspäätöstä. Hakemukseen on sisällytettävä seuraavat liitteet:

Energiateknologiaa koskevat selvitykset

1) selvityksen toteuttamissuunnitelma ja arvio tulosten hyödyntämismahdollisuuksista;

2) tiedot hakijan aikaisemmasta toiminnasta energiataloudellisten selvitysten tekijänä;

3) kaupparekisteriote, elinkeinoilmoitus tai muu tieto hakijasta;

4) selvitys valtionosuudesta tai muusta valtionavusta; sekä

5) hakemuslomakkeessa edellytetyt muut tiedot.

Energiainvestoinnit

1) kustannusarvio koneiden ja laitteistojen toimintatarkoituksen mukaan jaoteltuna

2) hankkeen taloudellisuuslaskelma ja arvio hankkeen energiataloudellisista vaikutuksista;

3) rakennussuunnitelma;

4) kaupparekisteriote, elinkeinoilmoitus tai muu tieto hakijasta;

5) viimeisimmän tilikauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tilintarkastajan lausuntoineen;

6) selvitys valtionosuudesta tai muusta valtionavusta; sekä

7) hakemuslomakkeessa edellytetyt muut tiedot.

Energialaitteet

1) hankkeen toteutussuunnitelma;

2) hankkeen taloudellisuuslaskelma ja arvio hankkeen energiataloudellisista vaikutuksista;

3) kaupparekisteriote, elinkeinoilmoitus tai muu tieto hakijasta;

4) selvitys valtionosuudesta tai muusta valtionavusta; sekä

5) hakemuslomakkeessa edellytetyt muut tiedot.

4 §
Avustusta koskeva päätös ja maksatus

Energiateknologiaa koskevat selvitykset

Avustus selvitykselle maksetaan yhdessä tai useammassa avustuspäätöksessä määrätyssä erässä selvitystyön edistymisen mukaan. Viimeinen avustuserä maksetaan sitten kun selvitysraportti on toimitettu kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Energiainvestoinnit

Avustus maksetaan menojen ajoittumisen ja hankkeen edistymisen mukaan yhdessä tai useammassa avustuspäätöksessä määrätyssä erässä. Kaikkien maksatushakemusten yhteydessä tulee esittää rakennuttajan edustajan tai valvojan lausunto siitä, että hanke on siinä vaiheessa mikä on avustuspäätöksessä määrätty maksatuksen edellytykseksi, sekä selvitys hankkeen siihen mennessä toteutuneista kustannuksista, jos avustuspäätöksessä on sitä edellytetty.

Ensimmäisen avustuserän maksatushakemuksessa tulee lisäksi esittää selvitys hankkeen rahoituksesta sekä selvitys avustuksen kohteena olevan omaisuuden vakuuttamisesta.

Energialaitteet

Laiteavustukset maksetaan hankkeen edistymisen mukaan yhdessä tai useammassa avustuspäätöksessä määrätyssä erässä.

Viimeisen avustuserän suoritus ja kustannuserittelyn oikeellisuuden todistaminen

Kaikkien avustusten viimeisen avustuserän suoritusta haetaan ministeriön lomakkeella, joka tulee toimittaa kauppa- ja teollisuusministeriöön viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun hanke on toteutettu.

Kaikkien kustannuserien osalta kustannuserittelyn todistaa oikeaksi auktorisoitu tilintarkastaja (KHT, HTM, JHTT). Mikäli avustuksen saaja on kunta, kuntainliitto tai seurakunta, kustannuserittelyn oikeellisuuden todistavat sen asianomaiset tilintarkastajat. Tilintarkastajan lausunnosta tulee ilmetä, että kustannuserittelyssä esitetyt menot perustuvat hyväksyttäviin tositteisiin valtionavustuksen saajan kirjanpidossa ja että kustannuserittely on laadittu kauppa- ja teollisuusministeriön antamia ohjeita noudattaen eikä siihen ole sisällytetty eriä, jotka ohjeiden mukaan eivät ole hyväksyttäviä.

5 §
Avustuksen käytön valvonta

Avustuksen saajan tulee pitää kirjaa hankkeen aiheuttamista kustannuksista siten, että ministeriölle esitetyt kustannukset ovat tarvittaessa vaikeuksitta todennettavissa kirjanpidon alkuperäistositteista.

Avustuksen saajan tulee varata kauppa- ja teollisuusministeriölle mahdollisuus tarkastaa avustuksen saajan koko varainkäyttöä avustuksen käytön ja avustusehtojen täyttämisen selvittämiseksi sekä avustushakemuksessa ja avustuksen maksatusten yhteydessä esitettyjen tietojen tarkistamiseksi. Avustuksen saaja on velvollinen esittämään ministeriölle kaikki tarkastuksessa tarvittavat tili- ja muut asiakirjat sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa.

Mikäli avustuksen saajan olosuhteissa tai avustettavan hankkeen ministeriölle hakemuksen yhteydessä esitetyissä suunnitelmissa tapahtuu oleellisia muutoksia, avustuksen saajan tulee välittömästi ilmoittaa muutoksista kirjallisesti kauppa- ja teollisuusministeriölle.

6 §
Avustuksen palautus ja ilmoitusvelvollisuus

Tämän päätöksen mukainen avustus on maksettava kokonaan tai asianomaiselta osalta takaisin ja peruutettava vielä maksamatta olevalta osalta, jos:

1) avustuksen saaja on avustusta tai sen maksamista hakiessaan antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut tietoja ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen saamiseen tai avustuksen ehtojen asettamiseen;

2) avustuksen saaja on avustuksen maksamista tai sen valvontaa varten kieltäytynyt antamasta tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa;

3) avustus on suoritettu muutoin virheellisin edellytyksin tai perusteettomasti; tai

4) avustusta on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta.

Milloin avustuksen ehtoja on muilta osin laiminlyöty, avustus tai osa siitä voidaan määrätä palautettavaksi ja vielä maksamatta olevalta osalta peruutetuksi tai maksatus keskeytettäväksi.

Palautettavalle avustuserälle on maksettava sen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa, joka on neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Suomen Pankin peruskorko.

Milloin avustuksen maksamista seuraavien viiden vuoden aikana investointiavustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttö lopetetaan tai sitä olennaisesti vähennetään, avustuksen myöntämisen perusteena ollutta omaisuuden käyttötarkoitusta olennaisesti muutetaan tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen hallintaan taikka vakuutetulle omaisuudelle tapahtuu vahinko, on avustusta vastaava suhteellinen osa omaisuuden arvosta taikka vakuutus- tai muusta korvauksesta palautettava valtiolle kuuden kuukauden kuluessa edellä tarkoitetusta olosuhteiden muuttumisesta tai vahinkotapahtumasta, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö erityisistä syistä toisin määrää.

Avustuksen saajan on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle edellä mainitusta olosuhteiden muutoksesta tai avustuksen kohteena olleelle omaisuudelle sattuneesta vahingosta välittömästi tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Milloin avustuksen saaja ei ole maksanut palautusta tai korkoa valtiolle määrättyyn eräpäivään mennessä tai avustuksen saaja ei ole tehnyt edellä mainittua ilmoitusta, avustuksen saajan on maksettava valtiolle vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia palautettavalle määrälle eräpäivästä tai viimeksi mainitussa tapauksessa olosuhteiden muuttumisesta tai vahinkotapahtumasta lukien.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1993 ja sitä sovelletaan energia-avustuksista annetun lain (1607/91, muut. 1051/92) nojalla myönnettäviin avustuksiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Erikoistutkija
Pekka Kettunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.