144/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 29 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (27/87),

muutetaan 9 §:n 3 ja 4 momentti, 9 b §, 10 §:n 1 momentin 7 kohta ja 3 momentti, 11 §:n edellä oleva väliotsikko, 11 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti, 24 §, 27 a §:n 3 ja 5 momentti, 34 §:n 3 momentti, 35 §, 40 §:n 1 ja 2 momentti, 40 a ja 47 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 3 ja 4 momentti, 9 b §, 11 §:n 2 momentti, 27 a §:n 3 ja 5 momentti, 34 §:n 3 momentti ja 40 §:n 2 momentti mainitussa 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa ja 40 a § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 17 päivänä syyskuuta 1976 annetulla lailla (789/76), sekä

lisätään lakiin siitä mainitulla 16 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla kumotun 3 §:n tilalle uusi 3 §, 9 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 10 §:ään uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti ja nykyinen 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 11 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1 momentti ja muutettu 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 momentiksi, 14 §:ään uusi 2 momentti, 20 §:ään uusi 4 momentti, 27 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-5 momentti siirtyvät 3-6 momentiksi, 34 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi ja 40 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Työnantaja voi tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä suorittamista varten panna sijaansa henkilön tai useampia henkilöitä. Sijaan pannulla henkilöllä tulee olla riittävä pätevyys ja hänen tehtävänsä on määriteltävä yrityksen koko, toiminnan luonne ja muut seikat huomioon ottaen riittävällä tarkkuudella.

Työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet
9 §

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat turvallisuus- ja terveellisyystavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

Työntekijän on tarkoin noudatettava, mitä hänen velvollisuudekseen tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään, niin myös käytettävä hänelle tapaturmien ja terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojeluvälineitä sekä muutoinkin saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti työssään huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin.

Työnantajan ja työntekijäin on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista työpaikalla ja että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

Työntekijöiden edellytysten huomioon ottaminen työn ja työvälineiden mitoituksessa
9 b §

Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät koneet, laitteet ja tarpeelliset apuvälineet on pyrittävä mitoittamaan ja sijoittamaan siten, että ne mahdollistavat työntekijöiden ruumiilliset ja henkiset edellytykset huomioon ottaen työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen. Järjestelyissä on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä edellyttää erityisiä toimenpiteitä.

Terveydellisiä määräyksiä
10 §

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tulee, milloin se työntekijäin lukumäärän tai työn laadun ja jatkuvuuden huomioon ottaen on tarpeellista, olla riittävästi:


7) milloin erityiset olosuhteet niin vaativat, lepohuoneita tai oleskelutilaa lepoa sekä taukojen ja odotusaikojen viettämistä varten.


Raskaana olevilla naisilla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus mennä lepohuoneeseen tai muuhun soveltuvaan paikkaan lepäämään.

Työntekijäin käyttöön tarkoitettujen huonetilojen osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä työhuoneen ilmanvaihdosta, valaistuksesta, lämpötilasta, kosteudesta ja puhtaudesta sekä paloturvallisuudesta säädetään. Erityisesti lepo- ja oleskelutiloissa on tarkoituksenmukaisin toimenpitein suojattava tupakoimattomia työntekijöitä tupakansavulta.


Työhuoneen rakenteet ja tilavuus
11 §

Työhuoneen rakenteiden ja materiaalien tulee olla turvallisia ja terveellisiä sekä käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa turvallisesti.


Asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi myöntää 1 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kouluja ja laitoksia koskevia poikkeuksia 2 momentissa säädetyistä velvoitteista sanotuissa kohdissa tarkoitetun työn osalta määräajaksi tai toistaiseksi, edellyttäen, että työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä on muilla keinoin huolehdittu.

Lämpötila ja kosteus
14 §

Työhuoneen ikkunoiden ja lasiseinien tulee olla työ ja työn luonne huomioon ottaen sellaisesta materiaalista tai siten suojattu, että työntekijä välttyy työssään haitalliselta auringon aiheuttamalta lämpökuormitukselta.

Henkilökohtaiset suojeluvälineet
20 §

Suojeluvälineet tulee säännöllisin väliajoin huoltaa ja tarkastaa.

21 §

Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa hänen käyttöönsä annettuja henkilökohtaisia suojeluvälineitä.


24 §

Työhuoneistossa tulee olla riittävä määrä asianmukaisin merkinnöin osoitettuja, selvästi havaittavia ja helposti luoksepäästäviä maanpinnalle ulkoilmaan saakka ulottuvia turvallisia poistumis- tai pelastautumisteitä, jotka on aina pidettävä vapaina. Ne tulee varustaa tarpeellisella hätävalaistuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen poistumisteiden tulee olla työn keston tai ihmisten muun työpaikalla olon ajan lukitsemattomia ja helposti molemmilta suunnilta avattavissa, eikä niillä saa olla liuku- tai pyöröovia.

Nosto- ja siirtotyöt sekä työpaikan liikenne
27 a §

Kuormauslaiturit ja -sillat sekä ajoluiskat on mitoitettava kuljetettavien kuormien sekä käytettävien siirto- ja kuljetusvälineiden mukaan. Kuormauslaiturilta on oltava ainakin yksi turvallinen poistumistie sekä tarpeellinen määrä kulkuteitä. Työntekijöiden putoamisvaara on tarvittaessa estettävä kaiteilla tai muilla vastaavilla suojalaitteilla.


Nostoihin, kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvien vaarojen vähentämiseksi on sen ohella mitä 1-3 momentissa on säädetty:

1) huolehdittava nostolaitteita käytettäessä siitä, että nostolaitteet ja nostoapuvälineet ovat asianmukaisessa kunnossa ja nostotarkoitukseen sopivat;

2) varmistettava taakan kiinnitys ja huolehdittava siitä, että taakka on riittävästi tuettu ja tasapainossa;

3) varattava nostoon tilaa siten, että ei ole vaaraa taakan takertumisesta noston aikana;

4) suunniteltava nostot siten, ettei taakan alla tai vaara-alueella jouduta tarpeettomasti liikkumaan noston aikana;

5) käytettäessä nosto- ja siirtolaitteita työskentelyalustoina tai muuten niiden varsinaisesta käyttötarkoituksesta poikkeavasti kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuutta varmistaviin toimenpiteisiin; sekä

6) nostolaitteita käytettäessä varmistauduttava siitä, että ajo- ja nostoalusta on riittävän kantava ja tasainen niin, että vaaraa nostoajoneuvojen tai nostolaitteiden kaatumisesta taikka tasapainon menettämisestä ei ole.


Henkilön nostoihin ja siirtoihin sovelletaan soveltuvin osin 1-5 momentin säännöksiä.

Opetus ja ohjeet
34 §

Työnantajan on varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuolisen työnantajan työntekijä ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä.

Työtä, josta saattaa aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa taikka palonvaaraa, ei tilapäisestikään saa suorittaa muu kuin huolellinen ja siihen pätevä henkilö tai tällaisen henkilön välittömän valvonnan alaisena muu työntekijä. Työnantajan on tarkoituksenmukaisin toimenpitein varmistettava, että vain näillä työntekijöillä on pääsy kyseiselle vaara-alueelle.

Viat ja puutteellisuudet
35 §

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos sellainen on, koneissa, laitteissa, työ- ja suojeluvälineissä taikka työolosuhteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa ja joita hän ei itse voi poistaa. Työnantajan tulee ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen johdosta on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä. Työntekijällä on oikeus esittää työnantajalle tarpeellisia korjausehdotuksia muutoinkin.

Eräiden muiden kuin työnantajien velvollisuudet
40 §

Koneen, välineen tai muun teknisen laitteen valmistajan, maahantuojan tai myyjän taikka henkilön, joka luovuttaa sellaisen esineen markkinoille tai käyttöön, on kunkin kohdaltaan huolehdittava siitä, että:

1) esineestä, kun se luovutetaan maassa markkinoille tai käyttöön otettavaksi, ei tarkoitetussa käyttötarkoituksessaan aiheudu tapaturman eikä sairastumisen vaaraa;

2) esine on suunniteltu, valmistettu ja tarvittaessa tarkastettu sen mukaan, kuin siitä on erikseen säädetty tai määrätty; ja

3) esinettä seuraavat sen tavallista käyttöä varten tarpeelliset suojalaitteet sekä tarvittavat merkinnät ja muut selvitykset esineen vaatimustenmukaisuudesta.

Esineen ohella tulee toimittaa asianmukaiset ohjeet sen asentamista, käyttöä ja huoltoa varten. Niissä tulee olla tarvittaessa ohjeet myös puhdistuksesta, tavanomaisista korjauksista ja säädöistä sekä toiminnasta tavanomaisissa häiriötilanteissa. Nämä työt on otettava huomioon myös suojalaitteiden tarvetta harkittaessa.

Esine saadaan asettaa nähtäväksi, vaikkei se täytä edellä tässä pykälässä asetettuja vaatimuksia, edellyttäen, että selvällä merkinnällä osoitetaan, ettei se ole vaatimusten mukainen ja ettei sitä saa luovuttaa toisen käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi on huolehdittava siitä, että esittely voidaan suorittaa turvallisesti.


40 a §

Terveydelle vaarallisen aineen, kemikaalin tai kemikaalia sisältävän tuotteen valmistajan, maahantuojan, myyjän tai henkilön, joka luovuttaa kemikaalin tai sitä sisältävän tuotteen markkinoille tai käyttöön, on kunkin kohdaltaan huolehdittava siitä, että:

1) terveydelle vaarallisten aineiden ja kemikaalin päällykset ja kemikaalia sisältävät tuotteet ja tuotteiden päällykset merkitään niiden tunnistamisen ja turvallisen käytön kannalta tarpeellisin tiedoin;

2) terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit luokitellaan ja päällykset merkitään varoitusmerkinnöin ja tarpeellisin tiedoin kemikaalien ja aineiden koostumuksesta ja ominaisuuksista;

3) terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit sekä niitä sisältävät tuotteet säilytetään ja luovutetaan turvallisissa ja kestävissä pakkauksissa; ja

4) vaaraa aiheuttavasta, teollisessa toiminnassa tai ammatissa käytettävästä edellä 1-3 kohdassa tarkoitetusta aineesta annetaan vastaanottajalle käyttöturvallisuustiedote.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja aineita sisältävän tuotteen markkinoille tai käyttöön luovuttajan on hankittava kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä terveysvaikutuksista tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittäviä tässä laissa tarkoitettujen kemikaalin terveysvaarojen arvioimiseksi, kemikaalin luokittelemiseksi ja merkitsemiseksi sekä käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseksi.

Milloin koneeseen tai laitteeseen pysyvästi kuuluvana osana sisältyy vaarallista kemikaalia, tulee siihen liittää aineen nimi sekä koneen tai laitteen käytön ja onnettomuustilanteiden varalta tarpeellinen merkintä sen vaarallisuudesta. Koneen tai laitteen mukana tulee toimittaa kyseistä kemikaalia koskevat asianmukaiset käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Erinäisiä säännöksiä
47 §

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta sekä vaatimustenmukaisuuden toteamisesta.

Edellä 40 a §:ssä tarkoitetusta terveydelle vaarallisten aineiden ja kemikaalien luokituksesta, pakkaamisesta, merkitsemisestä, käyttöturvallisuustiedotteista, tietojen toimittamisesta sekä rajoituksista ja kielloista annetaan tarkemmat määräykset siten kuin erikseen säädetään.

Valtioneuvosto voi 1 momentissa tarkoitetussa päätöksessään siirtää tarkempien teknisten yksityiskohtien ja välttämättömien menettelysäännösten antamisen asianomaiselle ministeriölle.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa työturvallisuuslain nojalla annetut määräykset ovat voimassa, kunnes toisin määrätään.

HE 113/92
TyVM 6/92
ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (67/548/ETY, 88/379/ETY, 89/686/ETY,
ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi (89/391/ETY, 90/270/ETY, 90/269/ETY, 89/654/ETY, 89/656/ETY ja 91/383/ETY)

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.