70/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Laki ilmailulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1964 annetun ilmailulain (595/64) 8 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, 10 §:n 2 momentin 2 kohta, 11 § ja 43 §:n 1 momentti,

näistä 8 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 1 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1061/89), ja

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 1 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

8 §

Ilma-alus voidaan rekisteröidä Suomessa vain, jos:

1) ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on Euroopan talousalueella; sekä


Jos ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuinpaikka tai jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on Euroopan talousalueella muussa maassa kuin Suomessa, rekisteröimisen edellytyksenä on lisäksi, että ilma-aluksen pääasiallinen lähtöpaikka on Suomessa. Omistajan, haltijan tai käyttäjän, jonka asuinpaikka, tai jos tämä on oikeushenkilö, kotipaikka on ulkomailla, on asetettava itselleen edustaja, jolla on asuin- tai kotipaikka Suomessa. Edustajalla on oltava oikeus edustaa päämiestään tuomioistuimessa ja muiden viranomaisten luona.


Ilmailulaitos voi erityisistä syistä rekisteröidä ilma-aluksen Suomessa sen estämättä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän asuin- tai kotipaikasta.

10 §

Ilma-alus on poistettava rekisteristä, jos:


2) edellä 8 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin mukaisia rekisteröinnin edellytyksiä ei ole olemassa tai jos saman pykälän 4 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä ilma-aluksen rekisterissä pitämiseksi ei enää ole;


11 §

Rakenteilla oleva ilma-alus voidaan, kun työ on edistynyt niin pitkälle, että alus on tunnistettavissa, ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 2 ja 3 momentissa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ovat olemassa, omistajan kirjallisesta hakemuksesta merkitä erityiseen ilma-alusrekisterin liitteeseen.

Jos ilma-alus on ulkomailla rakennettu 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lukuun tai siirtynyt tämän omistukseen ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä 8 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyt rekisteröimisen edellytykset ovat olemassa, voidaan alus väliaikaisesti merkitä 1 momentissa mainittuun rekisterin liitteeseen.

43 §

Matkustajien tai tavaran kuljetukseen korvausta vastaan ainoastaan Suomen paikkakuntien välillä tai muuhun ansiotarkoituksessa harjoitettavaan lentotoimintaan Suomessa voidaan antaa lupa, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu, Suomen kansalaiselle tai suomalaiselle oikeushenkilölle, jonka asuin- tai kotipaikka ja pääasiallinen liikepaikka ovat Suomessa.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 334/92
LiVM 12/92
ETA-sopimuksen 31-35 artikla

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.